مقایسه کسر جهشی بطن چپ و حجم بطن ها در اکوکاردیوگرافی و اسکن قلب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار

2 دستیار تخصصی قلب و عروق

3 متخصص قلب و عروق – گروه قلب بیمارستان امام رضا مشهد

چکیده

مقدمه: اسکن رادیونوکلئید قلب در تشخیص و تعیین خطر بیماری های شرایین کرونری از اهمیت روزافزونی برخوردار بوده است. این مطالعه، با هدف
مقایسه کارآیی اسکن پرفیوژن به روش G SPECT در تعیین حجمها و کسر جهشی و حرکات دیواره بطن چپ با اکوکاردیوگرافی انجام شده است.
روش کار: این مطالعه توصیفی - مقطعی در سال 1380 – 81در بیماران مراجعه کننده به بخش پزشکی هسته ای و قلب بیمارستان امام رضا (ع) انجام شده
است. 68 نفر از بیماران با سابقه مشکلات قلبی که جهت بررسی از نظر زنده بودن و یا وجود ایسکمی قلب و اندازه گیری کسر جهشی و حجم بطن ها توسط
اکوکاردیوگرافی مراجعه کرده بودند مورد مطالعه قرار گرفتند کلیه بیماران با استفاده از اکوکاردیوگرافی توراسیک، حجمهای بطن در انتهای سیستول و
دیاستول، کسر جهشی و نیز حرکات دیواره ای بطن های چپ و راست در جهات مختلف مشاهده و بررسی شد و نتایج ثبت گردید اطلاعات بدست آمده از
روش اسکن قلب و اکوکاردیوگرافی ومشخصات فردی در پرسشنامه ثبت گردید. اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از آمار توصیفی پردازش شد.
نتایج: میانگین سن بیماران 52/8 (حداقل: 38، حداکثر: 75) بود. 54% بیماران مرد و 46% زن بودند. میانگین حجم پایان سیستولی بطن چپ 32/4 میلی لیتر
(انحراف معیار: 37/1) در اکوکاردیوگرافی و 71/3 در اکوکاردیوگرافی و 144/7 میلی لیتر (انحراف معیار: 46/23) در اسکن رادیونوکلئیک بود (p<0/001)
میانگین کسر جهشی بطن چپ برابر 54/6 (انحراف معیار : 12/44) در اکو و 54 (انحراف معیار: 12/94) در اسکن رادیونوکلئیک بود.
نتیجه گیری: مقایسه اطلاعات حاصل، موید هماهنگی مناسب حجمهای انتهای سیستولی (p<0/05) انتهای دیاستولی (p<0/05) کسر جهشی (p<0/05) و
حرکات دیوارهای بطن چپ (p<0/05) ایندو روش و همبستگی قابل توجه آنان بود و در بررسی متقاطع جهت اختلال حرکت دیوارهای بیشترین همبستگی
مربوط به نواحی بود که حرکات طبیعی داشتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of Left Ventricular Ejection Fraction and Ventricular Volume in Echocardiography and Nuclear Myocardial Perfusion Scan

نویسندگان [English]

  • S.H Danesh 1
  • R. Zakavi 1
  • S Afzalnia 2
  • M Taherpour 3
  • M Abbaszadeh 3
1
2
3
چکیده [English]

I

 
ntroduction: Radionuclide scanning of the heart has incremental value in diagnosis and risk stratification of coronary artery disease. Gated myocardial perfusion SPECT is a new method and the state of the art in coronary artery disease detection. This study was done to evaluate estimation of LV volume, wall motion diameters and ejection fraction by gated myocardial perfusion scan and make a comparison with trans thoracic echocardiography.
Material and Methods: In this cross-sectional descriptive study during Sep 2001- Dec 2002, 68 patients suspected of IHD who were referred to nuclear Medicine Department of Imam Reza Hospital in Mashhad University of Medical Sciences were under taken gated myocardial perfusion SPECT, and then referred to echocardiography unit for trans thoracic echocardiography. LV volume, ejection fraction, regional wall motion in different views of 2D-echo was recorded and the results were compared by descriptive statistics.
Results:This study was performed on 68 patients. The mean age of patients was 52.8 (min: 38, Max: 75). 54% of patients were male and 46% were female. Mean end systolic volumes of LV was 32.4ml (sd: 37.1) estimated by echocardiography and 68.3ml (sd: 52.2) stimated by radionuclide scan (pv: 0.00). Mean end diastolic volume of LV was 129.6ml (sd: 45.8) in echocardiography and 143.7ml (sd: 46.23) in radionuclide scanning (pv: 0.00). Mean ejection fraction value of LV was 54.6 (sd: 12.44) estimated by echocardiography and 54 (sd: 12.94) by radionuclide scan (pv: 0.00).‍
Conclusions: Left ventricular end systolic and diastolic volumes and ejection fraction, obtained by gated myocardial perfusion scan and echocardiography, had significant statistic correlations and estimation of LV wall motions and ejection fraction by gated SPECT was as echocardiography.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Radionuclide Scan
  • Gated SPECT
  • Trans thoracic echocardiography
1 - Onoguchi M, Maruno H, fujinaga T, Komiyama N, Takayama T. Muratary comparison of regional myocardial
technecium-99m- MIBI uptake between ECG-gated and ungated SPECT imaging. J Nucl Med Technol 2001 Sep;
25(3): 181-6.
2 - Nomura M, Nekaga Y, Nada T, Miyajina H, Saitok K. Evaluation of cardiac function in myocardial infraction
patients by ECG 99m Tc- MIBI gated SPECT using a three dimensional perfusion. Motion map procedure. JPN
Heart J 1999 Jul, 40(4): 413-25.
3 - Sharir T. Germano G, Kavanagh PB, Lai S, Cohen I, Lewin Hc, Friedman JD, Zellweger MJ, Berman DS.
Incremental prognostic calue of post-stress left ventricular ejection fraction and volume by gated myocardial
perfusion single photon emission computed tomography. Circulation 1999 Sep 7; 100 (10): 1035-42.
4- Williams KA, Taillon. Left ventricular function in patients with coronary artery disease assessed by gated
tomographic myocardial perfusion images, Comparison with assessment by contrast ventriculography and first pass
radionuclide angiography. J Am coll cardiol 1999 Jan; 27(1): 173-81.
5 - Sugihara H, Tamaki N, Nozawa M, Ohmura T, Inamotoy, Taniguchi Y, Aoki E, Mitsunami K, Kinoshita M.
Septal perfusion and wall thickening in patients with left bundle branch block assessed by techntium -99msestamibi
gated tomography. J Nucl Med 1997 Apr; 38(4): 545-7.
6- Braunwald E, Zipes P, Libby P. Heart Disease. 6th ed. Saunders; 2001.
7 - Alwxander R, Schlant R, Fuster V. Hurst`s the heart. 9th. McGraw Hill; 2005.
8 - Feigenbaum H. Echocardiography. 5th ed. Lea&febiger; 1994.
9 - Barry L, Zarret G, Beller A, Nuclear Cardiology. 2nd ed. Mosby. 2001.