نویسنده = ���������� ������
نقش لاپاروسکوپی در درمان بیضه های غیر قابل لمس

دوره 50، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1386، صفحه 17-22

علی شمسا؛ سید محمد جواد پریزاده؛ سعید اسماعیل نیا؛ محمدرضا تیموری