نقش لاپاروسکوپی در درمان بیضه های غیر قابل لمس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد ارولوژی

2 دانشیار گروه اطفال

3 دستیار ارولوژی

چکیده

مقدمه: 3/4% پسرانی که به موقع به دنیا می آیند دچار پائین نیامدن بیضه هستند و 20% از این بیضه ها غیرقابل لمس می باشند. مقاله حاضر راجع به نقش
لاپاراسکوپی در تشخیص این بیماری است. هدف از این مقاله ارزیابی اثر تشخیصی و درمانی جراحی لاپاروسکوپی در بیضه های غیر قابل لمس اطفال و بالغین
جوان می باشد.
روش کار: این مطالعه توصیفی در سالهای 1383 – 85 در بیماران با بیضه غیرقابل لمس بستری در بخش ارولوژی بیمارستان قائم (عج) انجام شده است. جمعاً
15 بیمار و 19 بیضه غیر قابل لمس تحت عمل لاپاراسکوپی قرار گرفتند. در این روش با استفاده از تروکار 5 یا10 میلی متری با روشHASSON (باز) وارد
حفره صفاقی شده و با تلسکوپ شماره 5 یا 10 میلی متری، به جستجوی بیضه پرداخته شد، در صورت نبودن بیضه ها به عمل خاتمه داده می شد و در صورت
وجود، تحت عمل جراحی قرار می گرفت. مشخصات فردی، نتایج لاپاراسکوپی و عمل جراحی در پرسشنامه جمع آوری شد. اطلاعات جمع آوری شده با
استفاده از آمار توصیفی و جداول توزیع فراوانی پردازش شد.
نتایج: در دو مورد بیضه وجود نداشت (19 ساله و 3 ساله) در 9 مورد بیضه یکطرفه در داخل شکم قرار داشت (7 مورد راست، 2 مورد چپ). در سه مورد هر
دو بیضه داخل شکم بود و در یک مورد که دستگاه تناسلی خارجی مبهم وجود داشت و بیمار ظاهراً خانمی بود که با علت ناباروری و آمنوره مراجعه کرده و
کاریوتیب وی 46 XY بود، دو بیضه داخل شکم وجود داشت. در 4 مورد بیضه داخل شکم عمل استاندارد اورکیدوپکسی انجام گرفت در سه مورد اخیر
اورکیدوپکسی لاپاروسکوپیک انجام شد و در مورد خانم یاد شده اورکیدکتمی لاپاروسکوپ صورت گرفت، عارضه مهمی بروز نکرد. تمام بیضه ها تا یکسال
بدون آتروفی بودند و در اسکروتوم قرار داشتند.
نتیجه گیری: لاپاروسکوپی راه انتخابی برای تشخیص بیضه های غیر قابل لمس است. اورکیدوپکسی با لاپاروسکوپ قابل انجام است و به عقیده برخی
بهترین روش و به عقیده عده زیادی مشابه عمل جراحی باز است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Laparoscopy for Management of Nonpalpable Testis (NPT)

نویسندگان [English]

  • A Shamsa 1
  • M.J Parizadeh 2
  • S Smailnia 3
  • M.R Teymouri 3
1
2
3
چکیده [English]

I
 
 

ntroduction: Undescended testes is seen in 3.4% male neonates and 20% of these testes are nonpalpable. This study was done to evaluate the diagnositic and therapeutic effects of laparoscopy in chidren and young adults nonpapable testes.
Material and Methods: This descriptive study was done in Urology Depantment of Ghaem Hospital. 15 patients aged 9 months to 31 years and 19 Testes were studied. Through a 5 or 10 mm incision above umbilicus, 5 or 10 mm Hasson trocar was inserted under vision. 5 or 10 mm telescope was used to see whether the testis was present or not. If not, the operation was ended. Otherwise, the process followed by standard orchidopexy or laparoscopic orchidopexyorlaparoscopic orchidectomy.
Results: 2 cases did not have testis (19 & 3 years), 9 cases had unilateral NPT (7 rights, 2 left); three bilateral, and the last one, a case of testicular feminization with karyotype of 46 XY and cheif complaint of amenorrhea. 4 cases had standard orchidopexy and in the last three, one stage laparoscopic orchidopexy was done. In the testicular feminization case laparoscopic orchidectomy. All testes brought into the subdartus fascia, they remaind in the scrotume without athrophy.
Conclusion: Laparoscopy is the best tool for diagnosis of non palpable testis. Laparoscopic orchidectomy is also the choice treatment for testicular feminization. Laparoscopic orchidopexy is feasible and can be a duplicate of open orchidopexy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ambigous genitalia
  • Testis
  • Laparoscopy
  • Orchidopexy
  • Orchidectomy
1- Pintus C, Coppola R, Talamo M, Ciletti S, Riccioni ME, Perrelli L, Picciocchi A. Laparoscopic approach for
nonpalpable abdominal testis. Surgical Laparoscopy Endoscopy 1997; 7(2): 156-156. (Medline)
2- Brown RA, Millar AJ, Jee LD, Cywes S. The value of laparoscopy for impalpable testes. S Afr J Surg1997 May;
35(2):70-3.
3- Gerald H, Jordan, MD. Laparoscopic management of the undescended testicle.Advanced Urology Laparoscopy.
Urologic clinics of north America. 2001 Feb; 28 (1): 23-29.
4- Docimo SG, Peters CA. Pediatric Endourology and Laparoscopy. In: Walsh P, et al (eds). Campbell's Urology.
Philadelphia; WB Saunders; 2002. 2564 – 92.
5 - شمسا علی ، عدم نزول بیضه ، چاپ اول ، مشهد ، انتشارات دانشگاه علوم پزشکی ، 1375.
6- Al-Shareef ZH, Al-Shlash S, Koneru SR, Towu E, Al-Dhohayan A, Al-Brekett K. Laparoscopic orchidopexy:
one-stage alternative for non-palpable testes. Ann R Coll Surg Engl 1996 Mar; 78(2): 115-8.
7- Silber S, Kelly J. Successful autotransplantation of an intraabdominal testis to the scrotom bt Microvascular
techniqeue. J Urol 1976; 115: 452 - 454.
8- Bloom DA, Ayers JWT, MacGuire EJ. The role of laparoscopy in the managed of nephrectomy testes. J Urol
1988; 94:465-70.
9- Jordan GH, Laparoscopy in children; In: Hemal A, (ed), Laparoscopic Urologic surgery, NewDelhi; B.I.
Churchill Livingstone, 2000; 253-265.
10- Poenaru D, Homsy YL,Peloquin F, Andze GO. The value of laparoscopy in the diagnosis and treatment of nonpalpable
testicular cryptorchism. Prog Urol 1994 Apr; 4(2):206-13.
11- Coptcoat MJ, Coker C, Mulvin DM. Laparoscopy in Urology. In: Hemal A, (ed), Laparoscopic Urologic
surgery. NewDelhi: BI Churchill Livingstone, 2000; 309 – 22.
12- Topuzlu Tekant G, Emir H, Eroglu E, Akman M, Buyukunal C, Danismend N, Soylet Y. Experience with
laparoscopy in nonpalpable testis. Eur J Pediatr Surg 2001 Jun; 11(3):177-81.
13- Lakhoo K, Thomas DFM, Najmaldin AS. Is inguinal exploration for the impalpable testis an outdated
operation? Br J Urol 1996; 77(3): 452-4.