نویسنده = �������� ���������� ��������
شیوع عفونت عمقی زخم در عمل های ستون فقرات همراه با کارگذاشتن وسیله

دوره 55، شماره 4، آذر و دی 1391، صفحه 237-241

سعید کاراموزیان؛ احسان کیخسروی؛ فرهاد صراف زاده؛ مهرداد نوروزی؛ حمید جنگی اقدم