شیوع عفونت عمقی زخم در عمل های ستون فقرات همراه با کارگذاشتن وسیله

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه جراحی مغز و اعصاب، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان،ایران

2 رزیدنت جراحی مغز و اعصاب، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان،ایران

3 استادیار گروه عفونی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،کرمان،ایران

4 دانشیار گروه بیهوشی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان،ایران

چکیده

 
مقدمه
عفونت یکی از شناخته شده ترین عوارض هر عمل جراحی است. با توجه به تاثیر این عارضه در جراحی های ستون فقرات که همراه با وسیله گذاری است نویسندگان بر آن شذند تا فراوانی عفونت عمقی زخم و فاکتور های مربوط به آن در این عملها را در بیمارستان باهنر کرمان بررسی کنند.
روش کار
این مطالعه توصیفی گذشته نگر در سال 1386 در بیمارستان باهنر شهر کرمان انجام شده است. در این بررسی181 بیماری که در سال 1386 به علتی غیر از عفونت تحت عمل وسیله گذاری  قرار گرفته بودند بررسی شدند. اطلاعات بیماران جمع آوری شد و با استفاده از نرم افزار آماری SPSS و آزمون های رایج آماری تجزیه و تحلیل شد.
نتایج
متوسط سن بیماران 5/13±8/34 بود و 74% بیماران مذکر بودند. دیابت در2/7% بیماران دیده شد. عفونت عمقی زخم در8  بیمار یعنی 4/4% دیده شد که از بین آنها6 نفر دیابت داشتند.
نتیجه گیری
میزان عفونت در این مطالعه به نسبت سایر مطالعات بیشتر بود. دیابت مهمترین فاکتور متاثر کننده عفونت بود (007/0p=).  به نظر می رسد باید اقدامات جدی در جهت کنترل عفونت انجام شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Incidence of Deep Wound Infection after Spinal Instrumentation

نویسندگان [English]

  • Saeid Karamouzian 1
  • Ehsan Keykhosravi 2
  • Farhad Sarraf 3
  • Mehrdad Noroozi 4
  • Hamid Jangi Aghdam 2
1 Assistant professor of Neurosurgery, Kerman university of Medical Sciences, Kerman, Iran
2 Resident Neurosurgery, Kerman university of Medical Sciences, Kerman, Iran
3 Assistant professor of Infectious disease, Kerman university of Medical Sciences, Kerman, Iran
4 Assistant professor of Anesthesiology, Kerman university of Medical Sciences, Kerman, Iran
چکیده [English]

Introduction:
Infection is one of the most known complications in each surgery. Concerning the effects of this complication on the results of spinal column instrumentation we decided to assess the frequency of deep wound infection and it's related factors at Bahonar Hospital in city of Kerman.
Materials and Methods
In our study all 181 patients who had gone under spinal column instrumentation due to any causes except the infection were evaluated.
Results
The average of the patients' age was 34.8±13.5 years.  And 74% of them were male. Diabetes mellitus was seen in 7.2 % of the patients. Deep wound infection was seen in 8.8 (4.4%) patients, and among them 6 persons had diabetes melittus.
Conclusion
Diabetes mellitus was the only factor that significantly influenced the infection. (P value:  0.007). It seems that we need great attention to avoid wound infection.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Infection
  • Instrumentation
  • Spinal column