نویسنده = ���������� ���������� ��������
رابطه بین سرم آنتی ژن اختصاصی پروستات PSAبا اندازه پروستات و توده بدنی BMI

دوره 56، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1392، صفحه 26-30

علی عبدالحسینی؛ کامبیز توتونچی صراف؛ عذرا ایزانلو؛ نجمه جعفری مقدم