نویسنده = مهدی فتحی
تعیین ارتباط بین امتیاز STS risk score ومیزان بروز دلیریوم بعد عمل در ICU در جراحی بای پس عروق کرونر به روش off pump

دوره 63، شماره 6، بهمن و اسفند 1399، صفحه 2004-2010

مهدی فتحی؛ شهرام امینی؛ قاسم سلطانی؛ زهرا عباسی؛ محمد عباسی تشنیزی؛ ناهید زیرک؛ نرگس پایاب


اثربخشی هیپنوتیزم درمانی بر استرس ادراک شده و فشار خون بیماران مبتلا به فشار خون اولیه

دوره 60، شماره 5، آذر و دی 1396، صفحه 669-680

فاطمه حیدریان؛ ایلناز سجادیان؛ مهدی فتحی


بررسی اثربخشی هیپنوتیزم بر کاهش اضطراب تعویض پانسمان سوختگی

دوره 59، شماره 3، مرداد و شهریور 1395، صفحه 163-170

احسان قدیمی گیلی؛ مهدی فتحی؛ آدیس کراسکیان؛ حسن احدی