نویسنده = ������������ ��������
استانداردسازی فرمولای بیمارستانی

دوره 57، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1393، صفحه 443-449

محمد صفریان؛ بهاره برخی داریان؛ محمد علی رضوی؛ اشرف رهبری؛ رویا رنجبر؛ شیرین سیدحمزه