نویسنده = ������������ �������� ���������� ������
عوامل مرتبط با اهدا عضو از بیماران مرگ مغزی در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در طی سالهای 1392-1385

دوره 59، شماره 3، مرداد و شهریور 1395، صفحه 148-154

منور افضل آقایی؛ علی خورسند وکیل زاده؛ فریده رحمانی فر؛ نیلوفر موحد نیا؛ ابراهیم خالقی