نویسنده = ������������������ �������� ��������
تاثیر داروی Antiaging COQ10 plus در درمان نوروپاتی دیابتی

دوره 57، شماره 6، آذر و دی 1393، صفحه 793-798

رباب ابوترابی؛ مرتضی سعیدی


تاثیر پرکاری تیروئید بر تراکم معدنی استخوان قبل از شروع یائسگی

دوره 50، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1386، صفحه 61-66

پروین لایق؛ رباب بیگم ابوترابی؛ رضا رجبیان؛ محمد خواجه دلوئی؛ زهره موسوی