کلیدواژه‌ها = پرولیفراسیون
بررسی اثر عصاره گیاه هفت بند یا Polygonum Avicular بر میزان پرولیفراسیون رده سلولی HeLa

دوره 54، شماره 4، آذر و دی 1390، صفحه 238-241

حسین بنازاده؛ عباس دل آذر؛ مهریار حبیبی رودکنار؛ محمد رحمتی یامچی؛ بهناز صادق زاده اسکوئی؛ احمد مهدی پور؛ جعفر سلیمانی راد؛ آمنه محمدی روشنده