بررسی اثر عصاره گیاه هفت بند یا Polygonum Avicular بر میزان پرولیفراسیون رده سلولی HeLa

نویسندگان

1 کارشناس ارشد گروه ویروس شناسی ، دانشگاه علوم پزشکی تبریز ، تبریز ، ایران

2 استاد گروه فارماکوگنوزی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز ، تبریز ، ایران

3 دانشیاربیوتکنولوژی پزشکی،مرکز تحقیقات سازمان انتقال خون ایران،تهران، ایران

4 استادیارگروه بیوشیمی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز ، تبریز ، ایران

5 کارشناس ارشد گروه علوم تشریحی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز ، تبریز ، ایران

6 استاد گروه علوم تشریحی ،دانشگاه علوم پزشکی تبریز ، تبریز ، ایران

7 استادیار گروه فارماکوگنوزی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز ، تبریز ، ایران

چکیده

مقدمه
سرطان سرویکس رحم شایع ترین سرطان در بین زنان کشورهای در حال توسعه می باشد. یکی از روش های درمانی که امروزه مورد استفاده قرار می گیرد، کاربرد داروهای گیاهی به عنوان مکمل می باشد و در راستای آن هدف از این تحقیق ارزیابی خاصیت آنتی تومورال عصاره گیاه پلی گونوم آویکولار بر روی رده سلولی HeLa بوده است .
روش کار
این تحقیق توصیفی در سال 1388 در دانشگاه علوم پزشکی تبریز انجام شده است . سلول های HeLa در محیط و (Fetal bovine serum) FBS %10 با و RPMI -1640(Rosewell park memorial institute) با مقادیر مختلف 0 در انکوباتور با شرایط Co2 %5 و 37 C برای .شدند داده کشت آویکولار گونوم پلی عصاره mg/ml /0 ،2/0 ،3/0 ،5/0 ،5( 15 /0 ،1/0 ، 075 /0 ، 01 )0 ، ارزیابی زنده بودن سلول ها از روش تریپان بلو و برای ارزیابی پرولیفراسیون از (MTT assay (3-(4,5Dimethylthiazol-2-yl استفاده شد .
نتایج حاصل با نرم افزار SPSS و آزمون آماری تی تجزیه و تحلیل شد .
نتایج
نتایج نشان داد که با روش MTT assay در دوزهای بالاتر از mg/ml /0 15 میزان پرولیفراسیون سلول ها کاهش پیدا کرد .
نتیجه گیری
ثابت شده است که عصاره پلی گونوم آویکولار دارای ترکیبات آنتی اکسیدانی فوق العاده ای است و به عنوان پاک کننده رادیکال های آزاد عمل می کند. با توجه به تولید بالای رادیکال های آزاد در بیماری هایی مانند سرطان استفاده از گیاهان دارویی با مقادیر بالای آنتی اکسیدان ها می تواند به عنوان مکمل درمانی برای سرطان و دیگر بیماری ها استفاده گردد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of knotweet or polygonum aviculare herbal extract on proliferation of HeLa cell line

نویسندگان [English]

 • Hossein Banazadeh 1
 • Abbas Delazar 2
 • Mehryar Habibi Roudkenar 3
 • Mohammad Rahmati Yamchi 4
 • Behnaz Sadeghzadeh Oscoui 5
 • Ahmad Mehdipour 5
 • Jafar Soleimani Rad 6
 • Amaneh Mohammadi Roushandeh 7
1 MSc in Virology Tabriz university of Medical sciences, Tabriz, Iran
2 Professor of Anatomical sciences, Tabriz University of Medical sciences, Tabriz, Iran
3 Associate professor of Medicine Biotechnology research center, Iranian Blood Transfusion organization, Tehran, Iran
4 Assistant Professor of Biochemistry, Tabriz University of Medical sciences, Tabriz, Iran
5 MSc in Anatomical sciences, Tabriz University of Medical sciences, Tabriz, Iran
6 Professor of Anatomical sciences, Tabriz University of Medical sciences, Tabriz, Iran
7 Assistant Professor of Anatomical sciences, Tabriz University of Medical sciences, Tabriz, Iran
چکیده [English]

Introduction
 
Cervical cancer is the most common cancer in women living in developing countries. Recently, for treatment of diseases such as cancer, herbal medicine is used as a supplementary.The Aim of this study was assessment of anticancerous effects of polygonum aviculare herbal extract on Hela cervical cancer cell line
Materials and Methods
HeLa cells were cultured in RPMI -1640 with 10% Fetal Bovine Serum in 5% Co2 and at 37ºC in different concentrations (0, 0.005, 0.05, 0.01, 0.025, 0.075, 0.1, 0.125, 0.15, 0.175, 0.2, 0.25, 0.3, 0.35, 0.5, 5 mg/ml) of polygonum aviculare. For assessment of viability of cells, trypan blue staining was performed. MTT assay was used for proliferation detection.
Results: our results showed that in 0.15, 0.20 and 0.35 mg/ml proliferation of HeLa cells decreased according to MTT assay.
Conclusion
It was proved that polygonum aviculare had antioxidant component and could be a scavenger of free radical. Because of high production of free radicals in diseases such as cancer, the use of the herbal medicine with high amount of antioxidant could be a supplementary treatment in cancer and other diseases.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Cervical Cancer
 • HeLa cell line
 • Polygonum aviculare
 • Proliferation
1- Castellsague X, Diaz M, Sanjose S. Worldwide human papillomavirus etiology of cervical adenocarcinoma and its
cofactors: implications for screening and prevention. J Natl Cancer Inst 2006; 98:303–315.
2- Cassileth BR, Deng G. Alternative and complementary medicine. Cancer. Oncologist 1995; 9:80–89
3- Eisenberg DM, Kessler RC, Foster C, Norlock FE, Calkins DR, Delbanco TL. Unconventional medicine in the
United States: Prevalence, costs, and patterns of use. N Engl J Med 1993; 328:246–252.
4- Lazarides M, Cowley K, Hohnen, P. Handbook of Australian Weeds. 7th ed. CSIRO publishing;1997.p. 264.
5- HSU CY. Antioxidant activity of extract from Polygonum aviculare L. Biol Res 2006; 39: 281-288.
6- Smith MA, Perry G, Sayre LM, Anderson VE, Beal MF, Kowall N. Oxidative damage in Alzheimer’s. Nature 1996;
382: 120-121.
7- Kähkö nen MP,Hopia A, Vuorela HJ, Rauha J, Pihlaja K, Kujala T, et al. Heinonen M. Antioxidant activity of plant
extracts containing phenolic compounds. J Agric Food Chem 1999; 47:3954-3962.
8- Cerutti PA. Oxy-radicals and Cancer. Lancet 1994; 344:862-863.
9- Kruawan K, Kangsadalampai K. Antioxidant activity, phenolic compound contents and antimutagenic activity of
some water extract of herbs. Thai J Pharm Sci? 2006; 30:28-35.
10- Gey G, Coffman WD, Kubicek MT. Tissue culture studies of the proliferative capacity of cervical carcinoma and
normal epithelium. Cancer Res 1952; 12:264–265.