کلیدواژه‌ها = حوادث ترومبوتیک عروق مغزی
نتایج شاخص پائی- بازویی در بیماران حوادث ترومبوتیک عروق مغزی

دوره 50، شماره 2، خرداد و تیر 1386، صفحه 201-204

منصور رفیعـی؛ محمد حسن اسلامی؛ مهین افلاطونیـان؛ سیده مهدیه نمـاینده؛ سیدمحمود صـدر بافقی