کلیدواژه‌ها = عوامل خطر
عوامل خطر عفونت بیمارستانی در بیماران سوختگی بستری شده در بیمارستان توحید سنندج

دوره 59، شماره 4، مهر و آبان 1395، صفحه 225-232

عبدالرحیم افخم زاده؛ فرید مجیدی؛ چنور احمدی


ارتباط نوبت کاری با عوامل خطر بیماری قلبی-عروقی در کارکنان بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دوره 59، شماره 2، خرداد و تیر 1395، صفحه 88-96

احسان رفیعی منش؛ فرزانه رحیم پور؛ مریم معاون سعیدی؛ لحیا افشاری صالح


ارزیابی وضعیت تغذیه، کالری دریافتی و سطح آلبومین سرم در بیماران مبتلا به زخم بستر

دوره 58، شماره 2، فروردین و اردیبهشت 1394، صفحه 80-87

سارا ستایش راد؛ سمانه سادات ایوبی؛ زهرا مهربخش؛ محمد صفریان؛ عبدالرضا نوروزی


سرواپیدمیولوژی عفونتهای همزمان با HDV در شمال شرقی ایران

دوره 53، شماره 2، خرداد و تیر 1389، صفحه 69-72

سید موسی الرضا حسینی؛ عباس اسماعیلزاده؛ علی مختاریفر؛ حمیدرضا سیما؛ حسن وثوقی نیا؛ حسن سعادت نیا؛ احمد خسروی


ترومبوز وریدهای عمقی اندام تحتانی در بیمارانی با شکستگی هیپ و لگن

دوره 51، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1387، صفحه 25-28

محمد تقی پیوندی؛ علی فیضی؛ ابراهیم قیم حسنخانی؛ سارا عامل فرزاد؛ سعید قربانی