بررسی سندرم ساختمان بیمار، نشانه ها و عوامل خطر آن در کارکنان شاغل در برخی از ساختمانهای دانشگاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

استادیار گروه پزشکی اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، بیمارستان قائم (عج)، مشهد ، ایران

چکیده

مقدمه
سندرم ساختمان بیمار مجموعه ای از نشانه های عصبی، تحریکی، تنفسی، پوستی و حسی است که به طور قطع
نمی توان تشخیص بیماری دیگری برآنها گذاشت. هدف بررسی نشانه های سندرم ساختمان بیمار در کارکنان
برخی از ساختمانهای دانشگاه بود.
روش کار
در این مطالعه توصیفی مقطعی که در دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 87 انجام شد ، جمعیت مورد مطالعه 252
نفر از کارکنان دانشگاه علوم پزشکی مشهد بودند و در این بررسی از روشهای ویژه اندازه گیری مقادیر آلاینده
های داخل ساختمان و پرسشنامه استفاده شد. این دو کار همزمان یا حداکثر به فاصله 4 هفته از هم انجام شد و
اطلاعات پس از جمع آوری در نرم افزار SPSS توسط آزمون کای دو و آنوا با سطح معنی داری p< 0/05
مورد تجزیهو تحلیل قرار گرفت.
نتایج
به طور کلی23/3% از کارمندان سندرم ساختمان بیمار داشتند. 21/8% کارمندان نشانه های عصبی، 10/3%
نشانه های تحریکی، 5/2% نشانه های تنفسی، 6/8% نشانه های پوستی و6/8% اختلال در حواس پنجگانه به تنهایی را
ذکر نمودند میانگین مقادیر آلاینده های داخل ساختمان به ترتیب دی اکسید کربن، ازون، منوکسید کربن و
اکسید های نیتروژن با 0 ، 4/92 ، 0 ، 526/93 بر حسب واحد PPM محاسبه شد. میانگین مقدار فرم آلدئید
g/m3 g/m تنفسی های پارتیکل ،0/15 µ 3 g/m پارتیکل کل ،3/56 µ 3 دمای و 14/28 مرطوب دمای ،5/79 µ
خشک 22/27 درجه سانتیگراد، رطوبت نسبی 41/36 درصد، جریان هوا 0/ 16m/s، سر و صدا 58/38 dBA،
محاسبه شد. ساختمان ج با دارا بودن مقادیر 3 روشنایی lux 421/37 باکتری و قارچ به ترتیب 1/73 و FU/m
CO بیشتر از سایر ساختمان ها نشانه های نورولوژیک بیشتری را در بین دو ساختمان دیگردارا بود.
نتیجه گیری
نتایج این مطالعه درحدود نتایج مطالعات سایر کشورها و حتی مطلوب تر از بسیاری تحقیقات انجام شده خارجی
در این خصوص است، با بهبود بخشیدن به وضعیت تهویه ساختمانها و بهینه سازی محیط کار می توان به شرایط
بهتری در این خصوص دست یافت. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of Sick Building Syndrome Symptoms and its Risk Factors in Employees in Some Buildings of University

نویسندگان [English]

  • Seyed Negar Assadi
  • Mohsen Seyed Nouzadi
Assistant Professor of occupational Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Introduction
Sick building Syndrome is a Collection of neurological, irritancy, respiratory, dermatology & sensory symptoms that we can not relate them to the diagnosis of other diseases. With recognized people having sick building syndrome, we can make better environment for them at work & try to prevent the sickness.The aim of this study was assessment of symptoms of sick building syndrome & determination of indoor air pollutants in some buildings of university.
Materials and Methods
This study was a cross – sectional assessment, it accomplished with special methods for the measurement of indoor air pollutants & questionnaires. There was a maximum of 4 weeks time interval between the measurement and filling the questionnaires. Data were analyzed using SPSS 11.5, chi –square, ANOVA using p< 0.05.
Results
A total of 23.3% of personnel’s had sick building syndrome,21.9% of them had only neurological, 10.3% irritancy, 5.2% respiratory, 6.8% dermatologic & 4% had sensory symptoms. Mean of the indoor air pollutants for CO2, Ozone, CO & NOx were 526.93, 0, 4.92,0 PPM respectively. Mean of formaldehyde was 0.15 μg/mrespiratory particles 3.56 μg/m3, total particles 5.793 μg/m3, wet temperatures 14.28 C & 22.27 ◦C for dry temperature. Humidity was 41.36%, air velocity 0.16 m/s, noise 58.38 dBA, light or luminosity 421.37 lux. Bacteria and fungi were 1.73 & 0 CFU/mrespectively. In building C, neurological symptoms with increasing CO were shown.
Conclusion
The results of this study are similar to those from other studies & may be even more significant. It can be concluded that by making a better working environment and ventilatin of buildings, sick building syndrome could be avoided to some degree.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Indoorairpollutants
  • Riskfactors
  • Sick building syndrome
1- Hodgson MJ. Adorisio MR. Exposures in Indoor Environments. Rosenstock Linda Clinical Occupation &
Environmental Medicine Second edition Elsevier Saunders 2005; 2:1133-1142.
2- Samet JM, Spengler JD, Mitchell CS. Indoor Air Pollution.In: Rom WN. Environmental & occupational medicine.
3rded. Lippincott; 1998.p.1523-1538.
3- Seward JP. Occupational Stress.In: Ladou J.Current Occupational and Environmental Medicine.3 rd ed. Mcgraw-Hill
companies; 2004.p.744-756.
4- Stenbery B, Eriksson N, Höög J, Sundell J, Wall S. The Sick building syndrome (SBS) in office workers. Int J
Epidemiol 1994; 23:1190-1197.
5- Boyles S. Sick Workers shouldn't Blame Workplace. Web MD Health. 2006. p. 1-3.
6- Kreis K. The sick building syndrome in office buildings A breath of fresh air. N Eng J Med 1993; 328:877-878.
7- Jakola J, Tuomala P, Sepanen O. Air recirculation and sick building syndrome: a blind trial. Am J public Health
1994; 84:422-428.
8- Ooi PL. Epidemiology of sick building syndrome and its associated risk factors in Singapore. Occup Environ Med
1998; 55:188-193.
9- Erdmann CA, Apte MG. Mucous membrane and lower respiratory building related symptoms in relation to indoor
Carbon dioxide Concentrations in the 100- building BASE data set. Indoor Air 2004; 14:127-134.
10-Brasche S, Bullinger M, Morfeld M, Gebhardt HJ, Bischof W. Why do women suffer from Sick building Syndrome
more often than Men? – Subjective Higher Sensitivity versus objective causes. Indoor Air 2007; 11:217-222.
11- Benowitz NL. Cardiovascular Toxicology, Ladou Joseph, Current Occupational and Environmental
Medicine.3rded. Mcgraw-Hill companies; 2004. p. 345-356.
12- Balmes JR. Outdoor Air Pollution, Ladou Joseph, Current Occupational and Environmental Medicine.3rded.
Mcgraw-Hill companies; 2004.p.727-735.