کلیدواژه‌ها = شریان کلیوی چپ
گزارش یک مورد واریاسیون در مبدا شریان تستیکولار چپ

دوره 64، شماره 4، مهر و آبان 1400، صفحه 3884-3888

رضا سلطانی؛ فخر الدین آقاجان پور؛ آذر افشار؛ حجت الله عباس زاده؛ رضا ماستری فراهانی؛ محسن نوروزیان