کلیدواژه‌ها = آدیپونکتین
تاثیر مصرف چای سبز به همراه ورزش هوازی بر آدیپونکتین و گرلین سرم

دوره 57، شماره 8، بهمن و اسفند 1393، صفحه 904-912

امیرحسین حقیقی؛ هادی یاراحمدی؛ آرزو ایلدرآبادی