دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

مدیریت الکترونیک منابع انسانی و انفورماتیک سلامت در سازمان های ورزشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مهر 1400

پریوش الماسی؛ رضا نیک بخش؛ علی محمد صفانیا


مقایسه تصویر خود، کیفیت روابط موضوعی و تعارض نقش جنسیتی در زنان بارور و نابارور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آبان 1400

هنگامه بهزادنیا؛ نادر Nader؛ حسن میرزاحسینی