ارزیابی تستهای عملکردی و فعالیت خود ایمنی تیروئید و رابطه آنها با یافته های سونوگرافی تیروئید در بیماران مبتلا به ویتیلیگو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 - استادیار گروه داخلی ، مرکز تحقیقات غدد درون ریز، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

2 -دانشیار گروه پوست، مرکز تحقیقات سالک جلدی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

3 استادیار گروه رادیولوژی، مرکز تحقیقات جراحی عروق وآندوواسکولار، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

4 استادیار گروه رادیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

مقدمه
ویتیلیگو می تواند با بیماریهای خود ایمنی تیروئید همراه شود. تغییرات سونوگرافیک زود هنگام تیروئید قبل از بروز علائم بالینی ممکن است قابل تشخیص باشد. لذا در این مطالعه نقش سونوگرافی در تشخیص بیماری خود ایمن تیروئید در بیماران ویتیلیگوی فاقد بیماری تیروئیدی شناخته شده قبلی،  مورد ارزیابی قرار گرفته است.
روش کار
این مطالعه مورد- شاهدی در بیمارستان رضا (ع) مشهد بین سالهای 1386- 1388 بر 50 بیمار ویتیلیگو و 35 کنترل سالم انجام شد. معاینات پوستی، سونوگرافی تیروئید و تستهای عملکردی و خودایمنی تیروئید در تمام شرکت کنندگان انجام گردید. نتایج با استفاده از آزمونهای کای مربع، تی مستقل، من ویتنی و اسپیرمن انجام شد. p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.
نتایج
سطح TSH (001/0 p<) و Anti-TPO (002/0 p=) در بیماران به طور معنی داری بیش از گروه کنترل بود  ولی چنین تفاوت معنی داری در مورد Anti-Tg دیده نشد. ارتباطی بین سطح  Anti-TPOو حجم تیروئید        به دست نیامد. نمای هتروژن بافتی تیروئید در بیماران بیشتر از گروه کنترل مشاهده شد (004/0 p=). ارتباط معنی داری بین سطح TSH و Anti-TPO وجود داشت (5/0 r= و 01/0 p<). در بیماران ویتیلیگو با سطح Anti-TPO بالا آشکارا سطح TSH بیشتر از بیماران با Anti-TPO طبیعی بود ( 003/0 p=).
نتیجه گیری
  تیروئیدیت اتوایمیون شایعترین یافته تیروئیدی در بیماران ویتیلیگو بود. سونوگرافی تیروئید  می تواند به تایید تشخیص تیروئیدیت اتوایمیون بدون علامت در بیماران ویتیلیگو کمک نماید.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Thyroid Function and Autoimmune Activity and Correlation of them with Thyroid Sonographic Findings in Patients with Vitiligo

نویسندگان [English]

  • Parvin Layegh 1
  • Pouran Layegh 2
  • Masoud Pezeshki Rad 3
  • Parvaneh Layegh 4
1 Assistant Professor of Endocrinology , Endocrine Research Center, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
2 Associate Professor of Dermatology, Cutaneous Leishmaniasis Research center , Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
3 Assistant professor of Radiology, Vascular & Endovascular Surgery Research Center, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
4 Assistant professor of Radiology, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Introduction
Vitiligo may be associated with autoimmune thyroid diseases. Early sonographic findings in thyroid may be detectable even before occurence of clinical manifestations. So, we evaluated role of thyroid sonography in vitiligo patients without previously known thyroid disorders.
Materials and Methods
This case-control study was performed in Ghaem Hospital in Mashhad between 2008 to 2010 years. A total of fifty patients with vitiligo and 35 healthy controls were enrolled. In all participants, dermatologic examination, thyroid autoimmunity and function tests and sonography, were performed. Chi-square, independent t-test, mannwhitney U and Spearman Rho tests, used for statistical analysis. P values less than 0.05 considered significant.
Results
TSH level (p<0.001) and Anti-TPO (p=0.002) were significantly more in vitiligo patients than controls, but no significant difference was seen in Anti-Tg antibodies (p=0.118) between two groups. No correlation was seen between Anti-TPO level and thyroid volume (p=0.30). Thyroid heterogenicity in sonography was more common in vitiligo patients (p=0.004). There was significant positive correlation between Anti-TPO and TSH levels ( pConclusion
Autoimmune thyroiditis was the most common finding in vitiligo patients. Sonography could be used as an adjuvant for confirmation of asymptomatic autoimmune thyroiditis in patients with vitiligo.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Autoimmunity
  • Sonography
  • Thyroid
  • Vitiligo