اثرات درمانی فرآورده جینکگو بیلوبا بر پدیده رینود در بیماران مبتلا به اسکلروز سیستمیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه روماتولوژی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

2 - استادیار گروه روماتولوژی، مرکز تحقیقات بیماری‌های روماتیسمی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

3 استادیار گروه مامایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، کرج، ایران

چکیده

مقدمه
اسکلروز سیستمیک یا اسکلرودرمی یک بیماری بافت همبند با علت ناشناخته و مسبب ناخوشی و مرگ و میر بسیار بالا است. پدیده رینود از عوارض اسکلرودرمی بوده و به ایسکمی اندام‎های تحتانی و گانگرن انگشتان منجر می‎شود. درمان پدیده رینود از معضلات بالینی بوده و اغلب ناکارآمد است. جینکگوبیلوبا گونه‌ای درخت بومی آسیای خاوری است. بهبود انتشار بافتی به دنبال استفاده از مشتقات جینکگوبیلوبا گزارش شده، لیکن اثربخشی آن در اسکلرودرمی مورد بررسی قرار نگرفته است، از این منظر این مطالعه با هدف بررسی اثر جنکگو بیلوبا در پدیده رینود صورت پذیرفته است.
روش کار
این مطالعه کارآزمایی بالینی دو سو کور در بیمارستان امام رضا (ع) در سال  1388-1389انجام شد. هفده بیمار اسکلرودرمی مبتلا به پدیده رینود در یک کارآزمایی بالینی دو سو کور در مدت 3 ماه قرص جینکگو بیلوبا (40 میلی‎گرم سه بار در روز) یا دارونما مصرف نمودند. یک وقفه دو هفته‎ای پیش از شروع درمان درنظر گرفته شد و در آن از بیماران خواسته شد دفعات حملات رینود، طول مدت و شدت حملات (با استفاده از نمره دهی ده گانه وضعیت رینود) را در یک دفترچه یادداشت روزانه ثبت نمایند. با شروع درمان، ثبت اطلاعات در دفترچه یادداشت ادامه یافته و در پایان هر ماه مورد ارزیابی قرار ‎گرفتند. اطلاعات با استفاده از آزمون های فریدمن، من ویتینی، مقایسه و ارزیابی شدند.
نتایج
 میانگین طول مدت و شدت حملات رینود در گروه جینکگوبیلوبا در مقایسه با دارونما به طور بارزی کاهش یافته بود (05/0 p<)، ولیکن در دفعات حملات رینود کاهشی مشاهده نشد (417/0p=). در گروه دارونما در هیچیک از موارد دفعات حمله رینود، طول مدت حملات یا شدت حملات کاهش بارزی مشاهده نگردید.
نتیجه‎گیری
 جینکگو بیلوبا طول مدت و شدت حملات رینود را در بیماران مبتلا به اسکلروز سیستمیک کاهش می‎دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Diet and Physical Activity on Obese Women with Polycystic Ovary Syndrome

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hassan Jokar 1
  • Seyedeh Zahra Mirfeizi 2
  • Mani Mirfeizi 3
1 Associate Professor of Rheumatology, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
2 Assistant Professor of Rheumatology, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
3 Assistant Professor of Midwifery, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran
چکیده [English]

Introduction
Systemic sclerosis (SSc) is a connective tissue disease with unknown etiology which causes remarkable morbidity and mortality. Raynaud's phenomenon (RP) is a complication of SSc leading to ischemia of extremities and digital gangrenes. Treatment of RP is a clinical problem and often remains inefficient. Ginkgo biloba is derived from the leaf of the Maidenhair tree. Its’ extract is leaded to improve tissue circulation; this study was designed to evaluate the efficacy of ginkgo biloba in the treatment of RP in systemic sclerosis.
Materials and Methods
A total of Seventeen patients with SSc and RP were received either Ginkgo biloba pills (40 mg three times per day) or placebo for 3 months in a randomized, double blind, controlled trial.  A two-week assessment period before treatment was done during which patients were asked to record the frequency, duration, and severity [using 10-point Raynaud’s Condition Score (RCS)] of attacks in a diary form before intervention. They continued to record the same data in their diary forms after intervention and were visited at the end of each month.
Results
The mean duration of attacks and the RCS were significantly decreased in Ginkgo group compared with the baseline (P<0.05), whilst no significant reduction was observed in the mean number of attacks (P=0.147). In the placebo group no significant reduction was shown in the mean duration or number of attacks, and RCS.
Conclusion
Ginkgo biloba reduces the duration and severity of Raynaud's attacks of patients with systemic sclerosis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ginkgo biloba
  • Raynaud's phenomenon
  • Scleroderma
  • Systemic sclerosis