بررسی ارتباط بین عیوب انکساری چشم و میزان فشار چشم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 - دانشیار گروه چشم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران

2 - استادیار گروه چشم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران

3 دانشیار گروه چشم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران

4 استادیار گروه چشم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران

5 دانشجوی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران

چکیده

مقدمه
عیوب انکساری چشم، از مشکلات شایع چشمی و از عوامل خطرساز اختلال در دید و گلوکوم می باشد. صاحبنظران یکی از دلایل احتمالی گلوکوم در مبتلایان به عیوب انکساری را بروز افزایش فشار داخل چشم در آنها می دانند. این مطالعه به منظور تعیین ارتباط عیوب انکساری چشم با فشار چشم انجام شده است.
روش کار
این مطالعه موردی –شاهدی بر مراجعین به درمانگاه چشم بیمارستان ولیعصر (عج) دانشگاه علوم پزشکی بیرجند از تیرماه 1390 تا تیرماه 1391 انجام شد. 115 نفر از مراجعین دارای عیب انکساری به عنوان گروه مورد و 115 نفر که از نظر سن، جنس و سایر مشخصات با گروه مورد همسان بودند و عیب انکساری نداشتند از طریق نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. فشار داخل چشم هر دو گروه با روش تونومتری غیر تماسی، بدون استفاده از داروی        بی حسی در چشم و با کمک فشار هوا توسط یک متخصص بینایی سنج ارزیابی و ثبت گردید. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و با استفاده از آزمون های آماری کای اسکوائر، تی و آنالیز واریانس یکطرفه در سطح 05/0 تجزیه و تحلیل شد.
نتایج
  یافته ها نشان داد که هم در چشم راست و هم در چشم چپ فشار داخل چشم  در مبتلایان به عیب انکساری بیشتر از افراد بدون عیب انکساری است ولی میانگین فشار داخل چشم بر اساس نوع عیب انکساری تفاوت معنی داری نشان نداد.
نتیجه گیری
نتایج حاصل از مطالعه این فرضیه را که عیوب انکساری یکی از عوامل خطرساز افزایش فشار داخل چشم است، حمایت می کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative Study between Intraocular Pressure and Refractive Error Among Attendant of Valiaser Clinic Hospital 2011-2012

نویسندگان [English]

  • Gholamhossein Yaghoobi 1
  • Behrouz Heydari 2
  • Mohammad Reza Miri 3
  • Mohammad Hossein Davari 2
  • Abbas Hossein Rad 4
  • Hossein Irankhai 5
1 Associate professor of Ophthalmology Birjand University of Medical science, Birjand, Iran
2 Assistant Professor of Ophthalmology, Birjand University of Medical science, Birjand, Iran
3 Associate professor of Ophthalmology Birjand University of Medical science, Birjand, Iran
4 Assistant Professor of Ophthalmology, Birjand University of Medical science, Birjand, Iran
5 Medical Student, Birjand University of Medical science, Birjand, Iran
چکیده [English]

Introduction
Refractive errors are common eye problems which is a risk factor for impaired vision and glaucoma. The expert supposed that one possible reason for the increased incidence of glaucoma in patients with refractive errors is intraocular pressure. This study was conducted to determine the relationship between refractive errors and intraocular pressure.
Materials and Methods
 In this case - control study 115 patients with refractive error as the case group and 115 clients who were matched for age, sex and other characteristics, and did not have refractive error were selected through the sampling as the control group.The non-contact tonometer method, without the use of anesthetic in eye and with the help of air pressure was used the measure and record the intraocular pressure by an opopetrist specialist. Data were collected in spss15 software and analyzed by using Chi Square, t test and one way Variance at the level of 0.05.
Results
The results showed that mean IOP of right eye in the case group was higher (15.75 ± 2.28) than control group (15.03 ± 2.16) (P = 0.015). The mean intraocular pressure of left eye also in the case group were higher (15.37±2.38) than the control group (14.69±1.99) (P=0.02).
Results showed that in the right eye and the left eye in patients with refractive error the intraocular pressure was higher than those without refractive error.However, the mean IOP showed no significant differences based on the type of refractive error.
Conclusion
The results of this study support the hypothesis that the refractive errors are risk factors of intraocular pressure.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Intraocular pressure
  • Refractive errors
  • Risk factors