مقایسه تأثیر چهار هفته تمرین مقاومتی و هوازی بر فاکتورهای انعقادی و فیبرینولتیکی در مردان سالمند غیرفعال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد تربیت بدنی، فیزیولوژی پزشکی ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، ساری، ایران

2 کارشناس ارشد تربیت بدنی، فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، ساری، ایران

چکیده

مقدمه
تغییرات و عدم تعادل در سیستم هموستاز یکی از علل اصلی حملات قلبی است. اطلاعات متناقضی درباره تأثیر انواع تمرین ورزشی بر این عوامل وجود دارد. از این‌رو هدف پژوهش حاضر مقایسه تأثیر 4 هفته تمرین مقاومتی و هوازی بر فاکتورهای انعقادی و فیبرینولتیکی در مردان سالمند غیر فعال می‌باشد.       
روش‌ کار
این مطالعه توصیفی به صورت نیمه تجربی و با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون است که از خرداد ماه 1390 تا تیرماه 1390 در شهر ساری انجام شد. 30 نفر از افراد سالمند (سن 66/2±73/63 سال) به طور تصادفی به 3 گروه تقسیم شدند: گروه هوازی (تعداد=10 نفر)، مقاومتی (تعداد=10 نفر) و کنترل (تعداد=10 نفر). گروه هوازی و مقاومتی به ترتیب در یک برنامه تمرین هوازی و مقاومتی (3 روز در هفته، برای 4 هفته) شرکت کردند. وزن بدن، شاخص توده بدن و سطوح عوامل انعقادی فیبرینوژن، PT، PTT وتعداد پلاکت‌ها و همچنین عامل فیبرینولیتیکD-dimer  اندازه‌گیری گردید. محاسبه  و تجزیه و تحلیل اطلاعات با نرم افزار SPSS و آزمون های تی، کولموگروف، اسمیرنوف، آنوا و LSD انجام شد.
نتایج
4 هفته تمرین هوازی در افراد سالمند به‌طور معناداری سطوح عوامل انعقادی فیبرینوژن، PT، PTT وتعداد پلاکت‌ها را کاهش داد، از طرفی موجب افزایش عامل فیبرینولیتیک D-dimer شد. همچنین متعاقب 4 هفته تمرین مقاومتی نیز عوامل انعقادی فیبرینوژن، PT، PTT و تعداد پلاکت‌ها کاهش یافت ولیکن عامل فیبرینولیتیکD-dimer   افزایش نشان داد. همچنین تأثیر تمرین مقاومتی بر عوامل انعقادی PT، PTT ، تعداد پلاکت‌ها و عامل فیبرینولیتیک D-dimer بیشتر از تمرین هوازی بود، اما تأثیر تمرین هوازی بر فاکتور انعقادی فیبرینوژن بیشتر از تمرین مقاومتی بود.
نتیجه‌گیری
پژوهش حاضر حاکی از آن است که پرداختن به فعالیت‌های هوازی و مقاومتی برای مقابله با عوارض تهدید‌کننده سیستم هموستاز و فرآیند پیری بسیار مفید باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Compare the Effect of 4 Weeks of Resistance and Aerobic Training on Blood Coagulation and Fibrinolytic Factors in Inactive Older Men

نویسندگان [English]

  • 1Hassan Amouzad Mahdirajei 1
  • Mojtaba Mirsaiedii 2
  • Sajedeh Fadaei Reihan Abadei 1
1 Masters of exercise physiology, Islamic Azad University, Sari branch, Sari, Iran
2 Masters of exercise physiology, Islamic Azad University, Sari branch, Sari, Iran
چکیده [English]

Introduction
Changes and imbalances in the homeostasis system is one of the main causes of heart attacks. Conflicting data existed about the effect of specific exercises on these factors. Therefore, the purpose of this study was to compare the effect of 4 weeks of resistance training and aerobic exercises on blood coagulation and fibrinolytics factors in inactive older men.
 Materials and Methods
A total of 30 elderly people (age 63/73 ± 2/66 years) were randomly divided into 3 groups: an aerobic (n=10), resistance (n=10) and control (n =10) groups. Respectively, aerobic and resistance groups, participated in a program of aerobic and resistance exercise (3 days a week for 4 weeks). Body weight, bmi and coagulation factors levels such as, fibrinogen, pt, ptt and platelet count and also d-dimer fibrinolytic factors were measured.
Results
Overall 4 weeks of aerobic exercise training in older individuals significantly reduced fibrinogen, pt, ptt and platelets count levels, whereas increased d-dimer levels.
Also 4 weeks of resistance training significantly reduced fibrinogen, pt, ptt and platelets count levels, but increased d-dimer fibrinolytic factor. It was also found that the effect of resistance training on blood coagulation factors such as pt, ptt, platelet count and d-dimer fibrinolytic factors was more than aerobic training, but the effect of aerobic training on coagulation factor fibrinogen was higher than resistance training.
Conclusion
This study suggested that participation in aerobic and resistance activities can be very useful for prevention of threatening complications of hemostatic system and the aging process.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aerobic workout
  • Fibrinogen
  • Platelets
  • Resistance training