رابطه بین روی سرم و سطح سرمی پاراتورمون هورمون در بیماران دیالیز خونی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار نفرولوژی، مرکز تحقیقات عوارض پیوندکلیه، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

2 دانشیار گروه داخلی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

3 -پزشک عمومی، مرکز تحقیقات عوارض پیوندکلیه، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

4 دانشیار بیوشیمی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

5 دستیار تخصصی اطفال، دانشکده پزشکی گرگان، گرگان، ایران

6 فوق تخصص نفرولوژی، مرکز تحقیقات نارسایی مزمن کلیه، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران

چکیده

مقدمه
هیپرپاراتیروئیدیسم ثانویه یک عارضه شایع و قابل درمان در مراحل انتهایی نارسایی کلیه است. هر چند که
هیپرپارای ثانویه وکمبود روی سرم هر دو به عنوان عارضه در بیماران نارسایی کلیه مشاهده شده‌اند، اما ارتباط بین آنها به خوبی مشخص نشده است. در این مطالعه ارتباط بین سطح روی سرم و سطح سرمی پاراتورمون در بیماران تحت دیالیز خونی بررسی شده است.
روش کار
این مطالعه توصیفی مقطعی در بیمارستان امام رضا (ع) مشهد در سال 1390 انجام شد. در یک گروه بیماران دیالیز خونی(30 مورد)، بیمارانی که به طور منظم تحت دیالیز خونی بودند، حداقل سه ماه از شروع دیالیزشان گذشته بود، با حداقل سن 15 سال، که در دو ماه گذشته وضعیت پایدار داشته اند وارد مطالعه شدند. سطوح روی، کلسیم، فسفر، پاراتورمون، آلبومین و آلکالن فسفاتاز اندازه‌گیری شد. سطح روی به صورت ناشتای صبحگاهی و به روش اسپکتروفوتومتری اندازه گیری شد. اطلاعات با استفاده از نرم افزار SPSS و آمار استنباطی و آزمون پیرسون تجزیه و تحلیل شد.
نتایج
شیوع کمبود روی در بیماران دیالیزی 65% بود. در بیماران دیالیز خونی بین سطح روی سرم و پاراتورمون ارتباط معناداری پیدا نشد. همچنین ارتباط معناداری بین سطح روی با سطوح سرمی کلسیم و فسفر و آلبومین و آلکالن فسفاتاز یافت نشد.اما در بیماران دیالیز خونی بین سطح سرمی آلبومین با سطح پاراتورمون سرم ارتباط معناداری وجود داشت.
نتیجه گیری
در بیماران دیالیز خونی بین سطح روی سرم و پاراتورمون ارتباط معناداری وجود نداشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relation between Serum Parathormon Hormone (PTH) and Serum Zinc Levels in Hemodialysis Patients

نویسندگان [English]

  • Abbas Ali Zeraati 1
  • Asadollah AfshariSaleh 2
  • Zahra. Abbasi 3
  • Mohammad Reza Parizadeh 4
  • Farzaneh Sharifipour 1
  • Matin Bkhtiari 5
  • Seyed Seifollah Beladi Mousavi 6
1 Assistant Professor of Nephrology, Kidney Transplantation Complications Research Center, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
2 Associate Professor of Internal, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
3 General physician, Kidney Transplantation Complications Research Center, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
4 - Associate Professor of Biochemistry, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
5 Resident of Pediatric, Gorgan University of Medical Sciences, Gorgan, Iran
6 Associate Professor of Nephrology, Chronic Renal Failure Research Center, Ahwaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

Introduction
Secondary hyperparathyroidism is a common and curable complication in CRF patients. Although secondary hyperparathyroidism and zinc deficiency both are seen in CRF patients as complication but correlation between them is not well defined. In this study we have evaluated the correlation between serum zinc levels and serum PTH in hemodialysis patients.
Materials and Methods
This cross-sectional study was performed on one group consisting of hemodialysis patients (30 cases), in Mashhad Imam Reza hospital. Patients who were under regular hemodialysis for at least 3 months after starting dialysis, with minimum age of 15, and were stable in the last 2 months entered the study. Levels of zinc, calcium, phosphorus, PTH, albumin and ALP were measured. Serum zinc was measured in fasting status by spectrophotometery.
Results
Prevalence of zinc deficiency in hemodialysis patients was 65%. In hemodialysis patients no significant correlation was detected between serum zinc and PTH. There was also no significant correlation between serum zinc and calcium, phosphorus, ALP and albumin. However in hemodialysis patients there was a significant correlation between serum albumin and PTH.
Conclusion
In hemodialysis patients there was no significant correlation between serum zinc levels and serum PTH.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • hemodialysis
  • Parathormon (PTH)
  • zinc