بررسی مقایسه ای میزان آلبومین ادرار در زنان مبتلا به فشار خون بالا در سه گروه قبل ازیائسگی و بعد از یائسگی و هیسترکتومی شده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 - دانشیار قلب و عروق، مرکز تحقیقات قلب و عروق، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

2 دانشیار گروه آموزشی پزشکی اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

3 پزشکی عمومی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

4 دانشجوی فارماکولوژی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

5 کارشناس میکروبیولوژی، مرکز تحقیقات قلب و عروق، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

6 - دانشجوی کارشناسی ارشد بیوشیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، مشهد، ایران

چکیده

مقدمه
در این مطالعه با انتخاب سه گروه از زنان مختلف با فشار خون بالا به بررسی مقایسه ای میزان آلبومین ادرار با   دوره های مختلف فعالیت هورمونی زنانپرداخته شده است.
روش کار
در این مطالعه توصیفی مقطعی در سال 1388 سه گروه از زنان مبتلا به فشار خون بالاشامل پره منوپوز، منوپوزو هیسترکتومی شده که به کلینیک سر پایی بیمارستان قائم (عج) مراجعه نموده اند انتخاب شدند. حجم نمونه 125 نفر که 50 نفر شامل پره منوپوز، 50 نفرمنوپوز و 25 نفرهیسترکتومی شده بودند. از بیماران آزمایش الیزا جهت بررسی آلبومین ادراری گرفته شد. در تحلیل و توصیف اطلاعات از جداول فراوانی و آزمون های آنوا، کورسکال والیس، توکی و من ویتینی استفاده شد.
نتایج
میانگین سنی  کل افراد بررسی شده 24/10 ±1/50 سال بوده است. میانگین طول مدت ابتلا به فشار خون کل افراد بررسی شده 78/4± 6/6 سال بوده است. میانگین مقدار آلبومینوری کل افراد بررسی شده 89/21 ±72/20 بوده است. در سه گروه از نظر میکرو آلبومینوری اختلاف آماری معنی داری وجود ندارد (081/0p=). در بررسی بین گروه های بیماران مابین گروه پرومنوپوزو هیسترکتومی از نظر مقدار آلبومینوری اختلاف آماری وجود داشت (001/0p<).
نتیجه گیری
با توجه به نتایج هرچند که در گروه های منوپوز و هیسترکتومی شده میانگین آلبومینوی نسبت به گروه پره منوپوز بالاتر بود ولی این اختلاف از نظر آماری فقط بین گروه پره منوپوز و هیسترکتومی ومنوپوز و هیسترکتومی معنادار بود، لذا می توان نتیجه گرفت که کمبود هورمون های جنسی در افزایش دفع آلبومین نقش دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study on the Urine Level of Albumin in Hypertensive Women in Three Groups of Premenopasal, Post Menopauusal and Hystrectomic

نویسندگان [English]

  • Mahdy Hassanzade Deluei 1
  • Mohammad Taghi Shakeri 2
  • Niloofar Sedghi 3
  • Solmaz Poor Gonabadi 4
  • Fatemeh Oraei Ghoddoosi 5
  • Maral Amini 6
1 Associated Professor of cardiovascular, cardiovascular Research Center, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
2 Associate Professor of Biostatistics, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
3 General Physician, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
4 Pharmacology Student, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
5 BSc in Microbiology, cardiovascular, cardiovascular Research Center, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
6 MSc in Biochemistry, Mashhad Islamic Azad University, Mashhad Branch, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Introduction
Hypertension has a high incidence and has several complications. Many studies have been done to reduce these complications. In recent years one of the important factors in hypertensive patients has been albuminuria. Essential hypertension produces clinical proteinuria and a significant reduction in renal function in many patients. The advent of more sensitive method to quantifies the urinary albumin extraction has revealed higher frequency of micro-albuminuria in patients with hypertension than in normotensive population. This wide variability in the incidence of micro-albuminuria in these studies may be related to the severity of hypertension, selection criteria, racial difference and, in some cases, to smaller number of patients studied. It can be different in men and women and also in separate periods of sexual hormone function in women.
Materials and Methods
Three groups of hypertensive women including premenopausal, postmenopausal and hysterectomic referred to Ghaem hospital were selected. Sample size was 125 (for premenopausal 50, postmenopausal 50 and hysterectomic 25). Morning urine analysis of albumin was done by ELISA test.
Results
Mean age was 50.1±10.24 years old. Mean duration of hypertension was 6.6±4.78 years. Mean level of albuminuria was 20.72±21.89. There was no significant difference between three groups for albuminuria (p=0.081), but there was a statistical difference between premenopausal and hysterectomic patients (p<0.001).
Conclusion
It could be said that lack of sexual hormones may be influential for increasing of albuminuria.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Albuminuria
  • hypertension and hysterectomy
  • Premenopausal