نگرش زوجهای تالاسمی مینور بر سقط قانونی جنین تالاسمی ماژور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار خون و انکولوژی کودکان، دانشگاه علوم پزشکی بابل،بابل، ایران

2 - استادیارگروه کودکان، دانشگاه علوم پزشکی بابل،بابل، ایران

3 - استادیار غدد کودکان، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

مقدمه
تالاسمی شایعترین بیماری ژنتیکی در دنیا می باشد. در ایران بیش از 20.000 بیمار تالاسمی ماژور وجود دارند. اکثر نقاط دنیا و از جمله ایران برنامه کشوری پیشگیری از تالاسمی را اجرا می نمایند. در کشور ما تشخیص قبل از تولد و ختم حاملگی یکی از برنامه های مؤثر در این زمینه بوده است. اما برخی تحقیقات این روش را مناسب    نمی دانند. هدف این مطالعه بررسی نگرش زوج های تالاسمی مینور دارای جنین تالاسمی ماژور بوده است.
روشکار
این مطالعه توصیفی فوق بر 65 زوج تالاسمی مینور دارای جنین تالاسمی ماژور از بهمن ماه سال 1387 لغایت بهمن ماه 1388 در بیمارستان امیر کلا بابل انجام شد و هر دو زوج در صورت رضایت در یک محیط آرام بدون حضور فرد پرسشگر به پرسشنامه پاسخ می گفتند تجزیه و تحلیل آماری با استفاده از نرم افزار SPSS انجام شد و بررسی آماری با آزمون مجذور کای انجام شد.
نتایج
سن مادران حامله بین 17 تا 35 سال  (65/4±24 سال) و سن پدران بین 22 تا 39 سال بوده است (23/5±36/30). تمام زوجین بجز یک مورد برای سقط اقدام نمودند و همه از به وجود آمدن جنین تالاسمی ماژور اظهار ناراحتی می کردند.
نتیجه گیری
 اگرچه در کشور ایران سقط قانونی با موافقت رهبران مذهبی تا زمانی که سن حاملگی کمتر از 16 هفته باشد اجرا می شود و در مطالعه حاضر 4/98% افراد با آگاهی کامل از آینده فرد تالاسمی ماژور برای سقط اقدام کردند، اما همه خانواده ها به نوعی از حادثه پیش آمده ناراحت بودند. در نتیجه باید برای حل این مشکل خانواده ها کارهای مفیدتری انجام شود. پیشنهاد می شود با استفاده از روش PGD به جای CVS، از عوارض روحی و جسمی زوجین کاسته شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Insight of Minor Thalassemia Couples on Abortion of Major Thalassemia Fetus

نویسندگان [English]

  • Hasan mahmoodi nesheli 1
  • Naimeh nakhjavani 2
  • Peyman eshraghi 3
1 Assistant professor of pediatric hematology, Bobol University of Medical Sciences, Bobol, Iran
2 Assistant professor of pediatrics, Bobol University of Medical Sciences, Bobol, Iran
3 Assistant professor of pediatric endocrinology, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Introduction
 
Thalassemia is the most common genetic disorders in the world. There are more than 20.000 beta thalassemia major patients in Iran. Most parts of the world, including Iran, apply a national program of thalassemia prevention. In our country, prenatal diagnosis and pregnancy termination has been an effective program in this area. But some studies do not consider this method appropriate. The aim of this study was to evaluate the attitude of thalassemia minor couples having a thalassemia major fetus.
Materials and Methods
This study was done on 65 thalassemia minor couples having a thalassemia major fetus from January 2008 till February 2009 and both couples answered the questionnaire in a quiet place without a questioner (a person asking question).
Results
The ages of mothers and fathers were 17 to 35 years (24±4.65 years) and 22 to 39 years (30.36±5.23) respectively. All couples except one attempted abortion and all of them were upset of having a thalassemia major fetus.
Conclusion
Although the legal abortion with the approval of religious leaders as long as 16 weeks of gestational age is performed in Iran, and in our study 98.4% of cases had attempted abortion awared of thalassemia major person’s future, but all families were hurt with the happened insident. So, further investigations should be done for the couples’ complications. It is recommended to reduce the physical and psychological complications of couples using PGD method rather than CVS.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Beta thalassemia major
  • Beta thalassemia minor couples
  • Iran
  • Legal abortion