خطاهای قابل پیشگیری دارویی در بیماران قلبی پرخطر، فراخوانی به بازنگری نظام مند، برای حفظ سلامت جامعه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه قلب و عروق، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

2 استادیار گروه قلب و عروق، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

مقدمه
دخالت آگاهانه و فعال بیماران در روند درمانی خود می تواند از خطاهای دارویی و هزینه های مترتب بر آن جلوگیری کند. با توجه به حجم بالای داروهای بیماران قلبی و آسیب پذیری آنها، این مطالعه در مورد اطلاعات دارویی بیماران انجام شده است.
روش کار
این مطالعه توصیفی، مقطعی در مدت 8 ماه از تاریخ بهمن ماه 1383لغایت شهریور1384به صورت مصاحبه حضوری در بخش قلب بیمارستان امام رضا و یا قائم بر بیمارانی که سابقه حداقل یکبار بستری دیگر داشته اند با پرسشنامه ای  شامل موارد ذیل به انجام رسید: شناخت بیمار از دارو و شیوه مصرف آن (اسم داروها، قدرت تمایز  داروهای قلبی از سایر داروها، دوز و فاصله زمانی مصرف داروها)، منبع اطلاعاتی چگونگی مصرف دارو و تاخیردر تهیه آن . اطلاعات به دست آمده با استفاده از نرم افزار آماری SPSS تجزیه و تحلیل شد.
نتایج
از مجموع 300 بیمار مورد مطالعه با متوسط بستری6/2 ±3/4 بار در بخشهای قلب، 76% نام داروی خود را        نمی دانستند، 31% اساسا  قادر به جدا کردن داروهای قلبی خود از دیگر داروهایشان نبودند، 3/20% دوز و زمان استفاده از داروهای مصرفی خود را نمی دانستند. فقط 3/13% از بیماران اطلاعات خود را از داروخانه ها دریافت کرده اند و3/19% تاخیر بیش از 48 ساعت در تهیه دارو داشته اند.
 نتیجه گیری
سطح آگاهی بیماران از درمان دارویی خود بسیار پایین است که می تواند به راحتی منجر به بروز خطاهای دارویی و عوارض و مرگ و میر  ناشی ازآن گردد. پیشگیری  از این مسئله  نیازمند راه حلی سیستماتیک و فوری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Preventable Medication Errors in High Risk Cardiac Patients; A call for Systematic Reconsideration for Social Health

نویسندگان [English]

  • Mahmoud Ebrahimi 1
  • Alireza Abdollahi 2
1 Associate professor of Cardiology, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
2 Assistant professor of Cardiology, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Introduction
Active and informed role of patients in their medications could prevent many following errors and their overall costs. Due to vast amount of prescriptions in cardiac patients and their higher vulnerability, we set up to study their information around medications.
Materials and Methods
This descriptive, Cross- sectional study was performed during March 2004 to Feb. 2005 by direct interview with patients having the history of admission at least once in emergency wards of ghaem or Imamreza hospitals, asking name, dosage, frequency usage of their drugs besides questions to distinguish between cardiac and none cardiac drugs, their source of information and the causes of patients' delay (if there) to get their drugs from Pharmacy.
Results
From 300 studied cases, with mean admission rate of 4.3±2.6 in cardiology departments, 76% of patients did not even know the name of their prescribed drugs and 31 % of them could not basically distinguish between their cardiac and non cardiac drugs, 20.3 % of patients did not know the time, dosage and frequency of drug administration. The patients believed that only 13.3 % of their drug information and education are from pharmacies. 19.3% of patients had delay to get their prescribed drugs.
Conclusion
Our patients' level of awareness about their medication is very low. This weakness could easily lead to medication errors, and its related morbidity and mortality. Prevention seeks for immediate systematic solution.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cardiac patients
  • Medication error
  • Social health