بررسی ارتباط بین میزان پروتئینوری و شدت فیبروز در بیماران پیوند کلیه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه نفرولو‍ژی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

2 عضو هیات علمی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد

چکیده

مقدمه
یکی از عوارض شایع و مهم پس از پیوند کلیه ،پروتئینوری می‎باشد .ایجاد پروتئینوری در بیمار پیوند کلیه تاثیر مهمی بر بقای گرافت و بیمار دارد. از طرف دیگر فیبروز بینابینی /آتروفی توبولی یک اندکس هیستولوژیک می‎باشد، این فاکتور هیستولوژیک نیز با سرنوشت گرافت ارتباط نزدیکی دارد. پروتئینوری یک نشانه ایجاد فیبروز بینابینی/آتروفی توبولی می‎‎باشد.
روش کار
از تاریخ نوامبر 2013 تا نوامبر 2018 تمام بیمارانی که در بیمارستان منتصریه تحت عمل پیوند کلیه قرار گرفتند وارد مطالعه شدند. در صورتی که بیمارانی که دچار پروتئینوری و یا افزایش کراتینین میشدند تحت بیوپسی کلیه قرار گرفتند. میزان پروتئینوری و اطلاعات دموگرافیک بیماران ثبت شد. در نمونه‎های بیوپسی شدت فیبروز و آتروفی توبولی اندازه گیری شد. سپس ارتباط بین میزان پروتئینوری و شدت فیبروز مورد بررسی قرار گرفت.
نتایج
از 60 بیمار مورد مطالعه، 25%بیماران پروتئینوری در حد نفروتیک و 75%بیماران پروتئینوری در حد کمتر از نفروتیک داشتند. با توجه به شدت فیبروز، بیماران را به سه دسته تقسیم کردیم: خفیف (IFTA%<20ومتوسط IFTA%20-40) و شدید (IFTA≥ 40). شیوع IFTA در 8/57 % خفیف، متوسط در 8/32% وشدید در 4/9% بود. براساس نتایج این مطالعه، ارتباط مقدار پروتئینوری و شدت فیبروزارتباط معنی داروجود داشت. بیماران مبتلا به پروتئینوریدر حد نفروتیک فیبروز بیشتر داشتند (005/0>p).
نتیجه ­گیری
با توجه به نتایج این مطالعه،  در صورت بروز پروتئینوری در بیماران پیوند کلیه جهت پیشگیری از آسیب غیرقابل برگشت کلیوی هر چه سریع‎تر باید اقدامات لازم انجام شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between the amount of proteinuria and interstitial fibrosis/tubular atrophy in kidney transplant recipients

نویسندگان [English]

  • Boshra Hasanzamani 1
  • Malihe Saber Afsharian 2
1 Assistant Professor, Department of Nephrology, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
2 Faculty Member, Islamic Azad University, Mashhad Branch, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Introduction: The amount of proteinuria is a predictor of renal outcome in kidney transplantation. In this study we investigated the relationship between the amount of proteinuria and interstitial fibrosis /renal atrophy (IFTA) in biopsy samples taken from kidney transplantation.
Materials and Methods: In total 60 patients with proteinuria from November 2013 to May 2017 in Montaseriyeh hospital, transplant center of Mashhad, Iran were investigated. For all patients, Biopsy of kidney transplantation was performed. Then, the relationship between proteinuria and IFTA was evaluated. 
Results: Among 60 patients 25% had nephrotic range and 75% had sub- nephrotic range proteinuria. According to the severity of fibrosis we divided the patients into three categories: mild (IFTA40). The prevalence of IFTA was mild in 57.8%, moderate in 32.8% and severe in 9.4%. According to the results of this study, there were relationships between amount of proteinuria and severity of fibrosis. Patients with nephrotic range proteinuria had more fibrosis (P<0.005).
Conclusion: Understanding the symptoms associated with fibrosis in transplanted kidney, may be useful in early diagnosis of development of fibrosis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • proteinuria
  • kidney transplantation
  • tubular atrophy
  • interstitial fibrosis
References
 
5-       Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) Transplant Work Group. KDIGO clinical practice guideline for the care of kidney transplant recipients. Am J Transplant. 2009;9 Suppl 3:S1-155.
6-       Solez KColvin RBRacusen LCSis BHalloran PFBirk PE,et al.Banff-05meeting report: differential diagnosis of chronic allograft injury andelimination of chronic allograft nephropathy (CAN). Am J Transplant. 2007;7(3):518-26.
7-       Solez KColvin RBRacusen LCHaas MSis BMengel M , et al: Banff 07 classification of renalallograft pathology: updates and future directions.Am J Transplant. 2008;8(4):753-60
8-       Fernandez-Fresnedo G, Plaza JJ, Sanchez-Plumed J, et al:Proteinuria: a new marker of long-term graft and patient survival inkidney transplantation. Nephrol Dial Transplant 2004;19(Suppl 3):iii47,
9-       Amer H, Fidler ME, Myslak M, et al: Proteinuria after kidneytransplantation, relationship to allograft histologyandsurvival.Am J Transplant 2007;7:2748.
10-   Chapman JR, O’Connell PJ, Nankivell BJ. Chronic renal allograftdysfunction. J Am Soc Nephrol. 2005;16(10):3015-26
11-   Serón DMoreso FRamón JMHueso MCondom EFulladosa X , et al.Protocol renal allograftbiopsiesandthe design of clinical trials aimed to prevent or treatchronic allograft nephropathy. Transplantation. 2000;69(9):1849-55.
12-   B. H. Özdemir, A. A. Özdemir, T. Colak, S. Sezer, and M. Haberal, “The influence of tubular phenotypic changes on the development of diffuse interstitial fibrosis in renal allografts,” Transplantation Proceedings 2011; vol. 43, no. 2, pp. 527–529.
13-   Halimi JMBuchler MAl-Najjar ALaouad IChatelet VMarlière JF, et al. Urinary albumin excretion and the risk of graft loss and death in proteinuric and non-proteinuric renal transplant recipients. Am J Transplant. 2007;7(3):618-25.
14-   Amer HFidler MEMyslak MMorales PKremers WKLarson TS , et al. Proteinuria after kidney transplantation, relationship to allograft histology and survival. Am J Transplant. 2007;7(12):2748-56.
15-   Knoll GA. Proteinuria in kidney transplant recipients: prevalence, prognosis, and evidence-based management. Am J Kidney Dis. 2009;54:1131-44.
16-   Amer HFidler MEMyslak MMorales PKremers WKLarson TS, et al. Proteinuria after kidney transplantation relationship to allograft histology and survival. Am J Transplant. 2007;7(12):2748-56 .
17-   Vathsala AVerani RSchoenberg LLewis RMVan Buren CTKerman RH, et al. Proteinuria in cyclosporinetreated renal transplant recipients. Transplantation 1990;49(1): 35–41.
18-   Yakupoglu UBaranowska-Daca ERosen DBarrios RSuki WNTruong LD.  Post-transplant nephrotic syndrome: A comprehensiveclinicopathologic study. Kidney Int.2004;65(6): 2360–70.
19-   Chung JPark SKPark JSKim SCHan DJYu E. Glomerulonephritisis the major cause of proteinuria in renal transplantrecipients: Histopathologic findings of renal allografts with proteinuria. Clin Transplant 2000;14(5): 499–504.
20-   Pérez Fontán MRodríguez-Carmona AGarcía Falcón TValdés F.  Early proteinuria in renal transplant recipients treated with cyclosporin.Transplantation 1999;67(4): 561–8.