دوره و شماره: دوره 61، شماره 6، بهمن و اسفند 1397 

مقاله پژوهشی

بررسی پروفایل لیپیدی و بیان ژن Tax در بیماران قلبی آلوده به HTLV-1

صفحه 1279-1287

فاطمه سادات محمدی؛ محمود محمدزاده شبستری؛ آرمان مساوات؛ فائزه ثابت؛ فرناز مزینی؛ فرحزاد جباری آزاد؛ عبدالرحیم رضایی


مقاله پژوهشی

بررسی خطاهای دارویی در بخش های داخلی بیمارستان امام سجاد(ع) رامسر در بهار و تابستان 1396

صفحه 1314-1322

نعمت اله آهنگر؛ ستاره قربانیان خورشیدی؛ َشهرام علا