دوره و شماره: دوره 61، شماره 6، بهمن و اسفند 1397 

مقاله پژوهشی

تأثیر اکسی بوتینین در درمان ناراحتی مثانه پس از عمل ترمیم مثانه در بیماران با پلاسنتا آکرتا

صفحه 1800-1810

امیرعباس اسدپور؛ فرشته بزمی؛ ظهیرالدین خواجه کریم الدینی


بررسی پروفایل لیپیدی و بیان ژن Tax در بیماران قلبی آلوده به HTLV-1

صفحه 1279-1287

فاطمه سادات محمدی؛ محمود محمدزاده شبستری؛ آرمان مساوات؛ فائزه ثابت؛ فرناز مزینی؛ فرحزاد جباری آزاد؛ عبدالرحیم رضایی


مقاله پژوهشی

بررسی خطاهای دارویی در بخش های داخلی بیمارستان امام سجاد(ع) رامسر در بهار و تابستان 1396

صفحه 1314-1322

نعمت اله آهنگر؛ ستاره قربانیان خورشیدی؛ َشهرام علا


اثربخشی درمان شناختی-رفتاری بر استرس ناباوری و افسردگی زوجین نابارور

صفحه 3127-3136

مریم استرآبادی؛ آزیتا امیرفخرایی؛ کرامت کرامتی؛ عبدالوهاب سماوی


تأثیر12 هفته تمرین مقاومتی بر شاخص‎های ساختاری قلب زنان سالمند

صفحه 1914-1924

لیدا غوره دان؛ صدیقه حسین پوردلاور؛ وحید تأدیبی؛ ناصر بهپور


مدیریت مبتنی بر شواهد در حوزه سلامت (مطالعه موردی: بیمارستان های دولتی شهر تهران)

بهناز آموزگار شهیدی؛ مجید جهانگیرفرد؛ نیلوفر ایمان خان؛ صدیقه طوطیان


ارائه الگوی برنامه درسی ریاضی دوره ابتدایی با رویکرد یادگیری سیار

فاطمه خدابخشی؛ علیرضا عصاره؛ الهه امینی فر؛ علی اکبر خسروی بابادی