بررسی اثرات نحوه کنترل قند خون بر پیش آگهی داخل بیمارستانی بیماران دیابتی مبتلا به سندرم حاد کرونری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه قلب و عروق، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

2 دانشجوی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

مقدمه
 بیماری قلبی عروقی در دیابتیک‎ها بیشتر از جمعیت عمومی است و  عوارض نامطلوب آن نیز  بیشتر است. تاکنون روش‎های متعددی جهت کنترل سطح گلوکز خون در سندرم حاد کرونری پیشنهاد شده است. در مطالعه حاضر  به منظور کاهش عوارض داخل بیمارستانی  دو روش متفاوت کنترل قند  بررسی شد.
روش کار: 200  بیمار دیابتیک مبتلا به  سندرم حاد کرونری بستری شده در دپارتمان قلب بیمارستان امام رضا(ع) در ابتدای بستری تحت درمان انسولین به مدت 48ساعت قرار گرفتند و بعد به صورت تصادفی به دو گروه  کنترل شدید[1] و کنترل متعارف[2] تقسیم شدند. در گروه اول (گروه کنترل شدید) یکبار قبل از هر وعده غذایی و یکبار 2 ساعت بعد از غذا (6نوبت) قند خون کنترل گردید و میزان انسولین بر اساس جدول تجویز  شد. سطح هدف  گلوکز ناشتا70   تا110 mg/dl  و 2 ساعت بعد غذا زیر mg/dl180 بود. در گروه دوم (گروه کنترل متعارف ) روزانه یک بار قند(FBS)  اندازه گیری شد و بیماران، تحت درمان متداول دارو‎های خوراکی  با هدف سطح گلوکز ناشتا  70تا130   mg/dl بر اساس درمان قبلی قرار گرفتند.کلیه بیماران روزانه ویزیت شدند  و حوادث ناخواسته عمده قلبی (MACE) ثبت  شدند.
نتایج: ایسکمی راجعه در 12% بیماران دیده شد  شامل ((10%) در گروه کنترل شدید و (14%) در گروه کنترل متداول (514/0=p)، انفارکتوس مجدد در یک  بیمار در گروه کنترل متداول (000/1=p)، آریتمی در  5بیمار (5/2 %) دیده شد شامل 3 بیمار (3% )  در گروه کنترل متداول و در مقابل 2 بیمار (2% )  در  گروه کنترل شدید  (000/1=p) اختلال عملکرد بطنی در 85%  بیماران دیده شد  84 بیمار (84%) در گروه کنترل شدید در مقابل86  بیمار (86%) در گروه کنترل متداول، (843/0=p). مرگ  داخل بیمارستانی د ر4% بیماران  در  گروه کنترل متداول در 5 بیمار (5% ) در مقابل 3 بیمار در گروه کنترل شدید (3%) دیده شد (721/0=p).
نتیجه گیری: بر اساس یافته‎های مطالعه‎ی فعلی تفاوت قابل ملاحظه ای  در رخداد حوادث ناخواسته عمده قلبی در دو روش کنترل شدید و متداول قند خون وجود ندارد.[1] Intensive control


[2] Convetional control

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of glycemic control type effects in hospital prognosis of diabetic patients with acute Coronary syndrome

نویسندگان [English]

 • Alireza Abdollahi 1
 • Hoda Raffiei jelodar 2
1 Associate Professor of Cardiology, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
2 Medical Student, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Abstract:
Introduction: Prevalence of cardiovascular disease in diabetic patients is more than general population and its adverse events are more common, though  multiple different protocol of glucose control in acute coronary syndrome were proposed , in this study  two different protocol of controlling blood sugar level for decreasing hospital adverse events were compared.
Method:
200 diabetic patients with acute coronary syndrome in Imam Reza Cardiology Department after 48 hours insulin therapy randomly divided in to two groups: intensive control, in this  group we checked  blood glucose level before meal and two hours post prandial (6 times a day) and insulin depending on chart  with target fasting glucose70-110 mg/dl and two hours post prandial lower than 180 mg/dl. second  group was conventional control with checking fasting blood glucose level daily, with using the diabetes treatment like before admission  with target of fasting glucose 70-130 mg/dl. All patients have been visited  daily and major  adverse cardiac (MACE) events were recorded.
Results:
Overall 12% of all  patients had recurrent ischemia (10% of intensive group versus 14% in conventional group, p=0.0514), Reinfarction  in one patient of conventional group (p=1.000), arrhythmia in 5 patients (2.5%), 3 patients (3%) of conventional  group versus 2 patients(2%) of intensive group (p=1.000), ventricular dysfunction in 85% of patients, 84 patients (84%) of intensive group versus 86 patients (86%) of conventional group (p=0.843)
and intra hospital mortality rate was 4%, 5 patients (5%) in conventional versus 3 patients (3%) in intensive group, (p=0.721).
Conclusion: depending on the study  we didn’t find any  significant differences  in major  adverse cardiac events in two groups .
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Diabetes
 • Intensive control
 • MACE
 1. Hetherington P,Ryan J.editors. Williams textbook of endocrinology,12th ed. Philadelphia:
  Elzevier\saunders;20112.Bonow,Mann,Zipes,Libby.Braunwalds heart disease atextbook of cardiovascular
  medicine.11th  ed.New York: Saunders;2019,ch51
 2. 3. Haffner SM, Lehto S, Rönnemaa T, Pyörälä K, Laakso M.. Mortality from coronary heartdisease in subjects with
  type 2 diabetes and in nondiabetic subjects with and without prior myocardial infarction. N Engl J Med.1998;339:229-
  234.
  4. Malmberg K, Yusuf S, Gerstein HC, Brown J, Zhao F, Hunt D, Piegas L, Calvin J, Keltai M, Budaj A. Impact of
  diabetes on long-term prognosis in patients with unstable angina and non-Q-wave myocardial infarction: results of the
  OASIS (Organization to Assess Strategies for Ischemic Syndromes) Registry. Circulation. 2000 Aug 29;102(9):1014-9.
  5. Mukamal KJ, Nesto RW, Cohen MC, Muller JE, Maclure M, Sherwood JB, Mittleman MA. Impact of diabetes on
  long-term survival after acute myocardial infarction: comparability of risk with prior myocardial infarction. Diabetes
  Care. 2001 Aug;24(8):1422-7.
  6. Lee CD, Folsom AR, Pankow JS, Brancati FL; Atherosclerosis Risk in Communities (ARIC) Study Investigators.
  Cardiovascular events in diabetic and nondiabetic adults with or without a history of myocardial infarction. Circulation.
  2004 Feb 24;109(7):855-60. Epub 2004 Feb 2.
  7. Fath-Ordoubadi F, Beatt KJ. Glucose-insulin-potassium therapy for treatment of acute myocardial infarction: an
  overview of randomized placebo-controlled trials. Circulation 1997;96:1152-6.
  8. Mehta SR, Yusuf S, Díaz R, Zhu J, Pais P, Xavier D, Paolasso E, Ahmed R, Xie C, Kazmi K, Tai J, Orlandini A,
  Pogue J, Liu L; CREATE-ECLA Trial Group Investigators. the CREATE-ECLA randomized controlled trial. JAMA.
  2005 Jan 26;293(4):437-46.
  9. Timmer JR, Svilaas T, Ottervanger JP, Henriques JP, Dambrink JH, van den Broek SA, van der Horst IC, Zijlstra F..
  Glucose-insulin-potassium infusion in patients with acute myocardial infarction without signs of heart failure. the
  Glucose-Insulin-Potassium Study (GIPS)-II. J Am Coll Cardiol. 2006 Apr 18;47(8):1730-1. Epub 2006 Mar 27.
  10. van der Horst IC, Timmer JR, Ottervanger JP, Bilo HJ, Gans RO, de Boer MJ, Zijlstra F; GIPS Investigators..
  Glucose-insulinpotassiumand reperfusion in acute myocardial infarction: rationale anddesign of the Glucose-InsulinPotassium Study-2 (GIPS-2). Am Heart J2005;149:585-91.