تاثیر وضعیت‎های مختلف بدن و حالات مختلف اندازه گیری بر تغییرات فشار خون کودکان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دپارتمان پزشکی اجتماعی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران

2 دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

3 مرکز تحقیقات عوارض پیوند کلیه، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

4 دپارتمان فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

5 دپارتمان کودکان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

مقدمه
اطمینان از صحت اندازه گیری فشارخون مساله‎ای حیاتی می‎باشد. هدف از مطالعه ی حاضر بررسی تغییرات فشار خون کودکان در وضعیت های مختلف بدن و سایز مختلف کاف فشارسنج می‎باشد.
روش کار
در این مطالعه کودکان سن 3 تا 12 ساله که سابقه بیماری خاصی نداشته و جهت چکاپ به کلنیک بیمارستان دکتر شیخ مشهد مراجعه کرده بودند وارد مطالعه شدند. پس از اخذ رضایت آگاهانه از والدین، در شرایط بدون استرس و در حالت استراحت فشار خون اندازه گیری گردید. کودکان به 5 گروه تقسیم شدند: در یک گروه فقط فشارخون ایستاده و نشسته، در گروه دیگر فشار خون به صورت خوابیده و نشسته، در یک گروه فشار خون با کاف کوچک و نرمال، در گروه دیگر فشار خون با کاف بزرگ و نرمال  و در گروه آخر فشار خون از روی لباس (با قطر یکسان برای همه) و از زیر لباس اندازه گیری شد. آنالیز داده‎ها ‎توسط نرم افزار SPSS  نسخه 16انجام شد.
نتایج
180 کودک مورد ارزیابی قرار گرفته که فشار خون اندازه گیری شده با کاف کوچک به صورت معناداری بیشتر از کاف نرمال بود (001/0 < p) ، همچنین فشارخون اندازه گیری از روی لباس به طور قابل ملاحظه‎ای بیشتر از زیر لباس بود (001/0p<). تفاوت معناداری در فشار خون بین حالت‎های ایستاده و نشسته، خوابیده و نشسته، کاف بزرگ و نرمال مشاهده نشد (05/0 > p).
نتیجه ­گیری
نتایج این مطالعه بر اندازه گیری فشار خون از زیر آستین و با سایز کاف مناسب تاکید دارد. ازطرفی، با توجه به عدم وجود تفاوت معنادار در فشار خون اندازه گیری شده با کاف بزرگ و نرمال در صورت عدم دسترسی به کاف متناسب می‎توان از کاف بزرگ تر استفاده کرد و میزان خطای به وجودآمده کم خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of body position and Sphygmomanometer cuff size on the measurement of blood pressure

نویسندگان [English]

  • Yalda Ravanshad 1
  • maryam hashemzadeh 2
  • anoush azarfar 3
  • soheil sharifi 4
  • Forough Rakhshanizadeh 5
1 Department of Community Medicine, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran. 2Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
2 Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
3 Kidney Transplantation Complications Research Center, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
4 Department of Physics, Faculty of Science, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
5 Department of Pediatrics, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Introduction: The purpose of this study was to examine the changes in children's blood pressure in different body positions and different measurement conditions.
Materials and Methods: Children aged between 3 to 12 years who were referred to the Sheikh Children's Hospital's Clinic for regular check-up entered in to the study. The blood pressure of the subjects was measured. Patients were divided into 5 groups: in the first group only the blood pressure was measured in standing and sitting positions; in the second group, the blood pressure was measured in supine and sitting positions, in the third group the blood pressure was measured by small and normal cuff; in the fourth group, the blood pressure was measured by large and normal cuff, and in the last group, blood pressure was measured with and without patients' clothes on. 
Results: Overall 180 cases entered in to our study. A significant difference was found between blood pressure measured by small and normal cuff, so that the blood pressure measured by small cuff was significantly higher than that of the normal cuff (P <0.001) and also blood pressure measured on patients clothes was significantly higher than blood pressure measured under clothing (P <0.001), but there was no significant difference in blood pressure measured in standing and sitting positions, sitting and supine positions and Large cuff and normal cuff (P >0.05).
Conclusion: The present study emphasizes the importance of choosing a suitable cuff and measuring blood pressure without covering in the upper extremity by clothes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Blood Pressure
  • Child
  • Sphygmomanometer
  • Hypertension
  • Posture
References
1.             Daskalopoulou SS, Rabi DM, Zarnke KB, Dasgupta K, Nerenberg K, Cloutier L, et al. The 2015 Canadian Hypertension Education Program recommendations for blood pressure measurement, diagnosis, assessment of risk, prevention, and treatment of hypertension. Can J Cardiol 2015; 31:549-68.
2.             Lande M. Systemic hypertension. In: Kliegman R, Stanton B, Geme J, Schor N, Behrman R, editors. Nelson textbook of pediatrics. 20th ed. Phialdelphia, PA: Elsevier; 2016. P. 2294-303.
3.             Saadat H, Norozi A, Namazi M, Safi M. Accuracy of indirect blood pressure evaluation by Health care staffs in shahid Modrres Hospital. Fiaze 1998; 14:28-38.
4.             Ogedegbe G, Pickering T. Principles and techniques of blood pressure measurement. Cardiol Clin 2010; 28:571-86.
5.             Alpert B, McCrindle B, Daniels S, Dennison B, Hayman L, Jacobson M, et al. Recommendations for blood pressure measurement in human and experimental animals; part 1: blood pressure measurement in humans. Hypertension 2006; 48:e3.
6- Ahmadzade A. Kidney diseases in children. Tehran: Temorzade; 2008.
7.             Park MK, Menard SM. Normative oscillometric blood pressure values in the first 5 years in an office setting. Am J Dis Child 1989; 143(7):860-4.
8.             Gillman MW, Cook NR. Blood pressure measurement in childhood epidemiological studies. Circulation 1995; 92:1049-57.
9.             Watanabe N, Reece J, Polus BI. Effects of body position on autonomic regulation of cardiovascular function in young, healthy adults. Chiropr Osteopat 2007; 15:19.
10.          Cicolini G, Pizzi C, Palma E, Bucci M, Schioppa F, Mezzetti A, et al. Differences in blood pressure by body position (supine, Fowler's, and sitting) in hypertensive subjects. Am J Hypertens 2011; 24:1073-9.
11.          Terent A, Breig-Asberg E. Epidemiological perspective of body position and arm level in blood pressure measurement. Blood Press 1994; 3:156-63.
12.          Singer AJ, Kahn SR, Thode HC Jr, Hollander JE. Comparison of forearm and upper arm blood pressures. Prehosp Emerg Care 1999; 3:123-6.
13.          Howlin F, Brenner M. Cardiovascular assessment in children: assessing pulse and blood pressure. Paediatr Nurs 2010; 22:25-35.
14.          Koch VH. Casual blood pressure and ambulatory blood pressure measurement in children. Sao Paulo Med J 2003; 121:85-9.
15.          Whincup PH, Cook DG, Shaper AG. Blood pressure measurement in children: the importance of cuff bladder size. J Hypertens 1989; 7:845-50.
16.          Geddes LA, Tivey R. The importance of cuff width in measurement of blood pressure indirectly. Cardiovasc Res Cent Bull 1976; 14:69-79.
17.          Perloff D, Grim C, Flack J, Frohlich ED, Hill M, McDonald M, et al. Human blood pressure determination by sphygmomanometry. Circulation 1993; 88:2460-70.
18.          Ma G, Sabin N, Dawes M. A comparison of blood pressure measurement over a sleeved arm versus a bare arm. CMAJ 2008; 178:585-9.
19.          Pinar R, Ataalkin S, Watson R. The effect of clothes on sphygmomanometric blood pressure measurement in hypertensive patients. J Clin Nurs 2010; 19:1861-4.
20.          Liebl M, Holzgreve H, Schulz M, Crispin A, Bogner J. The effect of clothes on sphygmomanometric and oscillometric blood pressure measurement. Blood Press 2004; 13:279-82.