بررسی عملکرد سازمان‎های مردم نهاد در حمایت مالی از هزینه ‎های درمانی بیماران در دانشگاه علوم پزشکی مشهد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد بهداشت، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

3 کارشناسی ارشد اقتصاد بهداشت، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

4 کارشناس اقتصاد درمان، معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

5 استاد، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

مقدمه: تجربه کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته در طول بیش از نیم قرن، ضرورت وجود سازمان‌های مردم نهاد را بیش از پیش اثبات کرده است. با توجه به اهمیت حمایت مالی از بیماران و هزینه ارائه خدمات در بیمارستان ها، هدف از انجام این مطالعه بررسی بُعد حمایت مالی سمن‎ها از بیماران می‎باشد.
روش کار: پژوهش حاضر از نوع توصیفی-تحلیلی و به صورت مقطعی انجام شد. جامعه مورد مطالعه تمام بیماران بستری و تحت نظر مراجعه کننده در طول سال‎های 1395 و 1397 به بیمارستان‎های دولتی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد بود. داده‎های مورد نیاز با مراجعه به بیمارستان‎ها و از اطلاعات موجود در سامانه HIS استخراج شد. داده‎ها با استفاده از نرم افزار SPSS و شاخص‎های آماری توصیفی و تحلیلی تجزیه و تحلیل شد.
نتایج: تعداد کل افراد جامعه در دوسال مورد مطالعه 195،000 نفر با میانگین سنی 5/37 سال بود. در سال 1395 و 1397 میزان حمایت مالی از بیماران به ترتیب846/12 و 677/325 میلیون ریال بود. که از این میزان بیشترین سهم مربوط به بیمارستان‎ها و حمایت‎های وزارت بهداشت (5/83%) (5/83 %) و فقط 8% توسط سازمان‎های مردم نهاد تامین گردیده بود. بیشتر بیماران دریافت کننده حمایت مالی در سال‎های 1395 و 1397 دارای بیمه سلامت بودند ولی در سال 1397 سهم بیمه‎های سلامت و تامین اجتماعی کاهش و سهم بیماران فاقد بیمه افزایش یافته بود.
نتیجه گیری: سمن‎ها قابلیت زیادی برای کمک به بخش سلامت دارند و با توجه به یافته‎های این پژوهش و مشارکت نسبتا کم سمن‎ها در تامین هزینه درمان بیماران نیازمند، به نظر می‎رسد که دولت باید برای جلب مشارکت بیشتر این بخش تلاش بیشتری کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of the performance of NGOs in financing the cost of treatment for patients in Mashhad University of Medical Sciences

نویسندگان [English]

  • amin mohammadi 1
  • Elahe Askarzadeh 2
  • Elahe Pourahmadi 3
  • Najme Hoseinolhoseini 4
  • Ali Vafaee Nagar 5
1 MSc student of health economics, Center for Health Sciences Research, School of Health,Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
2 MSc student of ma health, Center for Health Sciences Research, School of Health,Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
3 MSc of health economics, Center for Health Sciences Research, School of Health,Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
4 BS in Economics, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
5 PhD, Associate Professor, Health Sciences Research Center, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Introduction: The experience of developing and developed countries over more than half a century has proven essential for the existence of NGOs. According to the importance, the financial support from patients and the costs of providing services in hospitals, the purpose of this study is to evaluate the dimension of non-governmental organizations financial support from patients.
Materials and Methods: This study was descriptive-analytic and was conducted cross-sectional. The study population included all Hospitalized and under-observed patients referred during the years 1395 and 1397 in government hospitals affiliated to Mashhad University of Medical Sciences. Data was collected by referring to hospitals and information from the HIS system was extracted. Data were analyzed using and descriptive and analytical statistical.
Results: The total number of people in the study over a two-year period was 195,000 with an average age of 37.5 years. In 1395 and 1397, the financial support of patients was 12,846 and 325,677 million Rials, respectively. Of which the largest share was allocated to the hospitals and the Ministry of Health (83.5%), and only 8% were provided by NGOs. Most patients who received financial support in the years 1395 and 1397 had health insurance, but in 1397, the share of health insurance and social security was reduced and the share of non-insurance patients increased.
Conclusion: NGOs has great potential to help the health section and according to the finding of this research and releativly low level of ngo participation in the provision of treatment for patients, it seems that the government needs to step up its efforts to attract further participation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Non-Governmental Organization
  • NGOs
  • treatment cost
  • financial support
1.             Zahedi M. Roles of NGOs in sustainable development. 1st ed. Tehran: Maziar Publication; 2009. P. 280. (Persian)
2.             Pazhoh G. Handbook for NGOs. 4th ed. Tehran: Abrar Moaser Publication; 2002. P. 194. (Persian).
3.             Ghorbani A. Nabavi Fard H, Khoshhal M, Hosseini H. Costs imposed on the effects of mortality due to traffic accidents (Sabzevar). Traffic Manag Stud 2011; 20:49-58. (Persian)
4.             Mohajerani M. Collection articles of volunteers community organizations relation to government. 1st ed. Tehran: Salman Publication; 2003. (Persian)
5.             World Health Organization. WHO and civil society. Geneva: World Health Organization; 2002.
6.             Parsinia S, Rafiefar S. Research in health promotion. 1st ed. Tehran: Europe Office of WHO; 2003.
7.             Damari B, Heidarnia MA, Rahbari BM. Role and performance of Iranian NGOs in community health promotion. Payesh 2014; 13:541-50. (Persian)
8.             Bahmanpour S. NGOs position in 4th development national plan. 1st ed. Tehran: Salman Publication; 2007. (Persian)
9.             Uzochukwu BS, Ughasoro M, Etiaba E, Okwuosa C, Envuladu E, Onwujekwe OE. Health care financing in Nigeria: implications for achieving universal health coverage. Nigerian J Clin Pract 2015; 18:437-44.
10.          Mihailovic N, Kocic S, Jakovljevic M. Review of diagnosis-related group-based financing of hospital care. Health Serv Res Manag Epidemiol 2016; 3:2333392816647892.
11.          De CP, Camenzind P, Sturny I, Crivelli L, Edwards-Garavoglia S, Spranger A, et al. Switzerland: health system review. Health Syst Transit 2015; 17:1-288.
12.          Sloan FA HCHeMPJ.
13.          Soufi M, Akbari Sari A, Bazyar M. Identification of households at a cost of health care in 2001 in Iran: The World Health Organization and the World Bank. Hospital J 2012; 12:39-50. )Persian(
14.          Dang LH. Non-governmental organizations (NGOs) and development: an illustration of foreign NGOs in vietnam. [Doctoral Dissertation]. Athens: Ohio University; 2009.
15.          Houshmand E, Vafaee Najar A, Khodaee G, Jamali J, Pardasi E. Investigating the challenges of NGO participation in health from the point of view of health managers and managers of NGOs. [Master Thesis]. Mashhad: Mashhad University of Medical Sciences; 2018. (Persian) 
16.          Ghorbani Bahabadi Z, Amiresmaili M, NekoeiMoghadam M, Amiryousefi S. Role of charities in the health system: a qualitative study. J Qualitat Res Health Sci 2013; 2:1-10.
17.          Damari B, Heidarnia MA, Rahbari BM. Role and performance of Iranian NGOs in community health promotion. Payesh 2014; 13:541-50.
18.          Moghimi M, Valimoghadamzanjani S, Eghdam Zamiri R, Feizi AA, Rostamkhani MH, Ghahremani R. The law of row 11-520000 reduce expenditures in support of cancer patients in Zanjan province in 2009-2008. J Slamt Syst 2009; 1:41-6. (Persian).
19.          Muhammed S, Nagla S, Morten S. Illness perceptions and quality of life among tuberculosis patients in Gezira, Sudan. Afr Health Sci 2015; 15:385-93.