بررسی اثرات نانو میکروحباب ها هوا و اکسیژن بر سمیت سلولی و القای آپوپتوز در سلول‎های سرطانی کبد (رده Huh7)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، مشهد، ایران.

2 گروه علوم و فنون نوین پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد ایران. مرکز تحقیقات التهاب نوروژنیک، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه
کارسینوم کبدی (کارسینوم هپاتوسلولار) یکی از شایعترین سرطانهای دنیا است و سالانه حدود یک میلیون نفر به این بیماری مبتلا میشوند. فناوری نانو یکی از فناوری‌های پیشرو در سال های اخیر است که در بخش های کشاورزی، صنعت و سیستمهای بهداشت و درمان تاثیرات چشمگیری داشته است. در زمینه داروسازی و پزشکی، نانوذرات دارای قابلیتهای گوناگون برای استفاده در زمینههای مختلف طراحی شدهاند مخصوصا در زمینه تارگت تراپی که روش درمانی اصلی در درمان سرطان هپاتوسلولار کبد است. هدف از این مطالعه بررسی سمیت سلولی نانوحباب های هوا و اکسیژن برالقای مرگ سلولی در سلول های سرطان کبد رده (Huh7) میباشد.
روش کار
اثرات سیتوتوکسیک نانومیکروحباب های هوا و اکسیژن بر سلولهای رده Huh7 که با غلظتهای مختلف (95/1-500 میکرولیتر بر میلی لیتر) نانومیکروحبابها تیمار شده بودند توسط روش MTT مورد ارزیابی قرار گرفت. همچنین تغییر در مورفولوژی رده سلول بررسی شده است.
نتایج
 نتایج این مطالعه نشان داد نانومیکرو حباب ها باعث مهار تکثیر سلولهای ردهHuh7به طور وابسته به غلظت شدهاند (IC50 = 158.60 µl/ml).
نتیجه‌گیری
 نتایج حاصل از آزمایش نشان داد که نانومیکرو حبابهای حاوی اکسیژن در غلطتهای معین باعث القای آپوپتوز در سلولهای سرطانی کبد Huh7میشود و استفاده از این نانومیکرو حبابها میتواند روشی امیدوارکننده در درمان سرطان کبد باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation the cytotoxic and apoptotic effects of Air and Oxygen Nanobubbles on Liver Cancer Cells (HUH7)

نویسندگان [English]

  • Motahareh ghasemi 1
  • Ehsan Karimi 1
  • Hamid reza Rahimi 2
1 Department of Biology, Faculty of Basic Sciences, Islamic Azad University, Mashhad Branch, Mashhad, Iran.
2 Department of Technology and Medical Sciences, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran. Neurologic inflammatory research center, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Hepatocellular carcinoma (HCC), has been considered as a prevalent type of cancer, affects million people globally each year. Nanotechnology, a progressive field of technology in recent years, has impressively developed in agriculture, industry, and healthcare systems. In the fields of pharmacy and medicine, multifunctional nanoparticles are designed for various purposes, especially the target therapy, the current therapeutic strategy in treatments of HCC.
The aim of the present study was the determination of the cytotoxic effects of micro nano bubbles on the human liver cancer cell line (Huh7-7).
Materials and Methods: The cytotoxicity effects of air and oxygen nano-micro bubbles on HUH7 cells which were treated with different concentrations of nano micro bubbles (1.95 – 500 µl/ml) were determined by calorimetric MTT assay. Histological changes have been checked and reported.
Results: Our results show that the nano micro bubbles inhibits the Huh7 cells proliferation by dose-dependent manner after 48 hours treatment (IC50 = 158.60 µl/ml).
Conclusion: On the basis of obtained data, Oxygen nano micro bubbles induced the apoptosis in Huh7 cells in the certain concentration. Nevertheless, nano micro bubbles may light on the new therapeutic strategy in treatment of hepatocellular carcinoma.   

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cancer
  • Huh7 cell line
  • nano bubbles
  • Apoptosis