پیش بینی پذیرش همسر آزاری بر اساس درماندگی آموخته شده و تصویر تن انگاره در زنان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مشاوره خانواده، دانشگاه آزاد واحد قوچان، قوچان، ایران

2 گروه مشاوره و روانشناسی ،استادیار و عضو هیئت علمی تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان

3 روانپزشک، عضو مرکز تحقیقات پزشکی قانونی کشور، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: همسر آزاری به عنوان روندی از بدکارکردی خانواده، یک آسیب پنهانی و تهدید جدی علیه سلامت روانی زنان مطرح می‏باشد. از این رو، هدف پژوهش حاضر، پیش بینی پذیرش همسر آزاری در زنان بر اساس دو متغیر تصویر تن و درماندگی آموخته شده می‏باشد.
روش کار: طرح مورد استفاده در این پژوهش توصیفی از نوع پس رویدادی و همبستگی می‏باشد. جامعه آماری این پژوهش زنان مراجعه کننده به پزشکی قانونی در فاصله زمانی 6 ماه از اسفند 96 تا  شهریور 97  تشکیل دادند که از این بین به شیوه نمونه گیری در دسترس 400 زن برای شرکت در پژوهش انتخاب شدند گرفتند که با استفاده از پرسشنامه همسرآزاری قهاری و همکاران (2006)، پرسشنامه  تصویر تن فیشر (1970)، و پرسشنامه درماندگی آموخته شده سلیگمن (1971) با استفاده از رگرسیون همزمان مورد ارزیابی قرار گرفتند.
نتایج: نتایج آزمون نشان داد که درماندگی آموخته‌شده، 23% از واریانس همسر آزاری و متغیر تصویر تن، 3/1 % از واریانس همسر آزاری را پیش‌بینی می‏کند. به عبارت دیگر می‏توان گفت، هر چقدر درماندگی آموخته شده در فرد بیشتر باشد، پذیرش همسر آزاری در فرد بالا می‏رود.
نتیجه گیری: هر یک از این متغیر‏ها می‏تواند نقش بزرگی در پذیرش همسر آزاری در زنان داشته باشد و زنان با داشتن هر یک از این مقیاس‏ها ممکن است بیشتر در معرض آسیب قرار داشته باشند. لذا، با توجه به نقش هر یک از متغیر‏ها در همسر آزاری می‏توان در جهت پیشگیری از این معضل در مداخله و درمان و حتی مشاوره‏های پیش از ازدواج از آن بهره برد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The prediction of acceptance wife abuse based on helplessness, and body image on women

نویسندگان [English]

  • Sahar Tamadoni Asef Abad 1
  • Shahed Masoudi 2
  • Laleh Kohestani 3
1 MSc Family Counseling Azad University of Quchan Branch, Quchan, Iran
2 Department of , Psychology, Assistant Professor and full time faculty member, Quchan Branch, Islamic Azad University, Quchan, Iran
3 Psychiatrist, Member of Iran National Forensic Research Center, Tehran, Iran
چکیده [English]

Introduction: wife abuse as a dysfunctional procedures, it is the matter of concern as hidden damage and serious fulmination against women. Therefore the aim of this study is prediction of acceptance wife abuse based on helplessness, and body image on women.
Methods: The design used in this study is a descriptive post-event and correlation study. The statistical population of this study consisted of women referring to forensic medicine within 6 months from Esfand 96 to Shahrivar 97, among which 400 women were selected by convenience sampling method. Data were analyzed using concurrent regression.
Results: The result showed that helplessness %23 and body image %1/3 can predict the variance of wife abuse. In the other words the more helplessness adoption of spouse abuse in person rises.
Conclusion: Therefore each of these variables can play a main role in accepting wife abuse in women and the women with these personality may be more vulnerable to damage, so considering the role of each variable in wife abuse it can be used to prevent this problem in intervention and treatment even premarital counseling. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Wife abuse
  • Helplessness
  • Body image