دوره و شماره: دوره 62، شماره 4.1، آذر و دی 1398 (ویژه نامه روانشناسی- دوره62) 
تبیین سلامت عمومی ورزشکاران جانباز براساس مولفه‎های کیفیت زندگی

صفحه 120-127

محمدتقی زمانی؛ علی زارعی؛ حمید سجادی هزاوه؛ زهرا حاجی انزهایی


باینورال بیت تتا و اثر آن بر افراد مبتلا به بی‌خوابی اولیه: یک کارآزمایی بالینی

صفحه 138-146

امیر باوفا؛ علی اکبر فروغی؛ نسرین جابرقادری؛ حبیب الله خزایی؛ هیوا محمدی؛ بهنام خالدی پاوه؛ پارسا بازدار


مقاله پژوهشی

بررسی اثر بخشی تئاتر درمانی بر سلامت عمومی زنان نابارور

صفحه 160-168

حمیده صمدی؛ عفت شیرازی؛ نگار صادق اصفهانی


بررسی تأثیر ورزش گروهی در تغییر سبک زندگی در زندانیان

صفحه 355-363

پرویز بابادی؛ محمدرضا اسماعیلی؛ اکبر آفرینش


مقاله پژوهشی

اثربخشی روان‌درمانی پویشی کوتاه مدت بر اضطراب، افسردگی و شادکامی زنان مبتلا به اضطراب فراگیر

صفحه 456-466

فرشته تقوی؛ پروین میرزائی؛ مهری ازندریانی؛ سولماز رضائی شجاعی


ارائه و پیش بینی مدل ساختاری بهزیستی روان‌شناختی بر اساس خوش‌بینی و تاب‌آوری

صفحه 468-475

مجید کاظمی نژاد؛ ابوالفضل کرمی؛ آمنه معاضدیان؛ مستوره صداقت


بررسی تعامل ظاهر و باطن بر تزکیه نفس از بعد روان شناسی و قران

مریم اسمعیلی؛ صدرا علی پور؛ رضا میرزائی سرای؛ راضیه شیرینی