سوگیری های شناختی در تخصص های مختلف پزشکی در پزشکان بیمارستان‏های استان مازندران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای روانشناسی شناختی، موسسه آموزش عالی علوم شناختی

2 دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه تهران، موسسه آموزش عالی علوم شناختی

3 استادیارگروه روانشناسی دانشگاه تهران

چکیده

مقدمه
 توجه به سوگیری‎های شناختی در پزشکی حائز اهمیت می‎باشد به طوری که می‎تواند تاثیرات معناداری بر تصمیم گیری پزشکی به جای گذارد که سرنوشت زندگی یک انسان را تعیین می‎کند. پژوهش حاضر با هدف بررسی سوگیری‎های شناختی در تخصص‎های مختلف پزشکی در پزشکان بیمارستان‎های استان مازندران انجام شد.
روش کار
جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه پزشکان استان مازندران بود و حجم نمونه شامل 179 پزشک متخصص در 9 گروه پزشکی مختلف  بود که به صورت نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه محقق ساخته (دموگرافیک) و آزمون سوءگیری‎های شناختی در پزشکی هرشبرگر و همکاران (1994) بود. به منظور تحلیل داد‎ها از آزمون میانگین رتبه‎ای استفاده شد.
نتایج
نتایج نشان داد پزشکان اطفال کمترین سوگیری‎های پزشکی و متخصصین بیهوشی بیشترین خطای شناختی را دارند که شامل خطاهای عدم حساسیت به اندازه نمونه، خطای به گزینی معرف، غفلت نرخ پایه، سوگیری تایید می‎باشد. همچنین مشخص شد در برخی بروز سوگیری‎های شناختی تفاوت‎های جنسیتی وجود دارد.
نتیجه گیری هر خطای شناختی می‎تواند یک تصمیمگیری اشتباه جبران ناپذیر در پزشکی را شامل شود. لذا افزایش درک و آگاهی از سوگیری‎های شناختی یک گام موثر در تصمیم گیری بالین درست، بهبود مراقبت از بیمار، ارایه پیشنهادات به تحقیقات آینده و تجهیز پزشکان برای تشخیص خطاهای شناختی در طب بالینی می‎باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Quality of Life and Sleep Disorders in Patients with Hypertension

نویسندگان [English]

  • Hamid Shafiee 1
  • Javad Hatami 2
  • Azra Jahanitabesh 3
1 PhD student of Cognitive Psychology, Institute for Cognitive Science Studies
2 Associate Professor of Psychology, University of Tehran, Institute for Cognitive Science Studies
3 Assistant Professor of Psychology, University of Tehran
چکیده [English]

Introduction: Sleep disorder is a common problem in adult quality of life, especially in patients with hypertension, which affects their physical and mental health. Therefore, this study aims to investigate the factors related to sleep disorders in the quality of life of the sample.
Methods: The present study is a descriptive-analytical study on the quality of life of people with essential hypertension. The statistical population of this study included all patients with hypertension residing in Mashhad in order to conduct a study on 125 patients with major hypertension referred to specialized clinics and physicians' offices specialized in this field by non-random sampling method. were chosen. Participants were assessed through a research instrument including the Petersburg Sleep Quality Questionnaire (PSQI) and the 36-item Quality of Life Questionnaire (SF-36), and then the data were analyzed using Pearson correlation. The following is SPSS software.
Results: According to the findings of the study, it was found that high blood pressure in those affected in these physical, psychological and environmental domains generally decreases and decreases the quality of life. To women. Married people are also more likely to have sleep disorders due to their greater responsibility in life. Based on the results, it can be concluded that the economic status has a significant effect on the quality of sleep in people with hypertension, so that the higher the welfare index in their lives, the higher the quality of sleep. According to the findings of the study, socioeconomic status had a greater impact on sleep quality in hypertensive individuals.
Conclusion: Overall, the quality of sleep and hypertension are severely affected by lifestyle, and people with hypertension may have sleep disorders.

کلیدواژه‌ها [English]

  • W Sleep Disorders
  • Quality of Life
  • Blood Pressure ife abuse