تعیین نقش تنظیم هیجانی در پیش‌بینی اضطراب امتحان و توانایی حل مساله دانشجویان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، گروه علوم تربیتی، پیام نور ، تهران، ایران

چکیده

مقدمه
 هدف از پژوهش حاضر، تعیین نقش تنظیم هیجانی در پیش‌بینی اضطراب امتحان و توانایی حل مساله دانشجویان بوده است.
روش کار
 جامعه آماری این تحقیق دانشجویان دانشگاه پیام مرکز رفسنجان به تعداد1500 نفر که از طریق جدول مورگان306 نفر از طریق نمونه گیری تصادفی ساده مورد بررسی قرار گرفتند و به پرسشنامه‌های تنظیم هیجانی گراتز و روئمر (2004)، پرسشنامه اضطراب امتحانی ساراسون(1960) و پرسشنامه توانایی حل مساله اجتماعی دروزیلا (2002) پاسخ دادند و نهایتا 215 پرسشنامه کامل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
نتایج
نتایج پژوهش نشان داد که تنظیم هیجانی، اضطراب امتحان دانشجویان را پیش‌بینی می‌کند و مقدار تأثیر آنها مثبت می‌باشد؛ به عبارت دیگر هر چه عدم پذیرش پاسخ‌های هیجانی، دشواری در کنترل، فقدان آگاهی، دشواری در انجام رفتار، دسترس محدود به راهبردهای تنظیم هیجانی و عدم وضوح هیجانی بیشتر باشند، اضطراب امتحان دانشجویان نیز بیشتر می‌شود. همچنین تنظیم هیجانی، توانایی حل مساله اجتماعی(حل مساله سازنده و حل مساله ناکارامد) دانشجویان را نیز پیش‌بینی می‌کند و مقدار تأثیر آنها برای حل مساله سازنده منفی و حل مساله ناکارامد مثبت می‌باشد.
نتیجه گیری  
به عبارت دیگر هر چه عدم پذیرش پاسخ‌های هیجانی، دشواری در کنترل، فقدان آگاهی، دسترس محدود به راهبردهای تنظیم هیجانی و عدم وضوح هیجانی بیشتر باشند، توانایی حل مساله سازنده دانشجویان کاهش  و حل مساله ناکارامد آنها افزایش می‎یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determining the role of emotion regulation in predicting test anxiety and student problem solving ability

نویسنده [English]

  • Nasim Saeid
Assistant Professor, Department of Educational Sciences, Payam Noor, Tehran, Iran
چکیده [English]

Introduction: purpose of this study was to investigate the role of emotional regulation in exam anxiety and social problem solving abilities  in students.
Methods: For this purpose, 306 students from payam noor university of Rafsanjan were selected by simple random sampling and included Graz's emotional regulation questionnaires And Roemer (2004), Sarasons's exam anxiety Inventory (1960), Drozila social problem solving abilities Questionnaire (2002) Finally, 215 complete questionnaires were analyzed.
Results: the results of the research showed that emotional regulation predicts students' exam anxiety and their impact is positive; in other words, the lack of acceptance of emotional responses, the difficulty in controlling, Lack of awareness, difficulty in doing behavior, limited access to emotional adjustment strategies and lack of emotional excitement, student outsourcing. Also, emotional regulation predicts students' social problem solving abilities  and their negative impact
Conclusion: in other words, the lack of acceptance of emotional responses, difficulty in controlling, lack of awareness, limited access to emotional adjustment strategies and increased emotional non-exertion, decreases students social problem solving abilities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • emotional regulation
  • exam anxiety
  • social problem solving abilities
  • students