اثر بخشی آموزش مهارت‎های زندگی (خودآگاهی و برقراری ارتباط موثر) بر ابراز وجود و کم رویی دانش آموزان دوره دوم ابتدایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند، خراسان جنوبی، ایران.

2 دانشجوی دکترا روانشناسی تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند، ایران.

چکیده

مقدمه
 پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر بخشی آموزش مهارت‎های زندگی (خودآگاهی و برقراری ارتباط موثر) بر ابراز وجود و کم رویی دانش آموزان دوره دوم ابتدایی صورت گرفته است.
روش کار
 روش پژوهش آزمایشی و با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل است. جامعه آماری این پژوهش شامل دانش آموزان دوره دوم در حال تحصیل مدارس ابتدایی شهرستان بشاگرد در سال تحصیلی 1398-1397 بوده است. ابزارهای مورد استفاده پرسشنامه ابراز وجود گمبریل و ریچی و پرسشنامه کمرویی چیک - بریگز بود. نمونه پژوهشی به صورت روش نمونه گیری تصادفی خوشه‎ای مرحله‌ای انتخاب شدند و سپس 40 نفر از آزمودنی‎ها از بین 3مدرسه و در هر مدرسه دو کلاس و در مجموع از بین 6 کلاس به طور تصادفی  انتخاب شده در دو گروه آزمایش 20دانش آموز و کنترل 20 دانش آموز جایگزین شدند داده‎ها با استفاده از تحلیل کوواریانس مود تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
نتایج
یافته‎ها نشان داد که آموزش مهارت‎های زندگی (خودآگاهی و برقراری ارتباط موثر) ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ متغیر ابرازوجود ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺶدر ﭘﺲآزﻣﻮن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل، ﻣﻮﺟﺐ افزایش ابرازوجود گروه آزﻣﺎﯾﺶﺷﺪه اﺳﺖ.
همچنین ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ متغیر کم رویی ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺶ در ﭘﺲآزﻣﻮن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل کاهش پیدا کرده است.
نتیجه گیری  
بنابراین آموزش مهارت‎های زندگی (خودآگاهی و برقراری ارتباط موثر) بر افزایش ابراز وجود و کاهش کم رویی سازی تاثیر دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Life Skills Training (Self-Awareness and Effective Communication) on the Existence and Lack of Secondary School Students

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hasan Ghani Far 1
  • Khodabakhsh Kharaei 2
1 Assistant Professor, Department of Psychology, Islamic Azad University, Birjand Branch, South Khorasan, Iran.
2 PhD Student of Educational Psychology, Islamic Azad University, Birjand Branch, Iran.
چکیده [English]

Introduction: The purpose of this study was to investigate the effectiveness of life skills training (self-awareness and effective communication) on the self-efficacy and low self-esteem of primary school students.
Methods: The research method is experimental with pre-test and post-test with control group. The statistical population of this study consisted of the second year students of elementary schools in Bashahrad city in the academic year 1398-1989. The instruments used were Gambryl and Ritchie Expression Questionnaire and Chick-Briggs Shyness Questionnaire. The research sample was selected by stage cluster random sampling method and then 40 subjects were randomly selected from 3 schools and two classes in each school and from 6 randomly selected classes in two groups of 20 students and control. 20 students were replaced. Data were analyzed using analysis of covariance.
Results: The results showed that training life skills (self-awareness and effective communication) with regard to variable mean of Existence of the experimental group and also of the control group mean increase the Existence of the Expermental group. Also, the mean of the experimental group decreased the likelihood of the test group to the mean of the control group.
Conclusion: Therefore, life skills training (self-awareness and effective communication) has an impact on increasing self-esteem and decreasing self-esteem.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Self-awareness
  • Effective communication
  • Expression
  • Deficiency
  • Students