تاثیر آموزش تکنیک های بازی درمانی گروهی بر درمان اختلال ریاضی دانش آموزان دوم و سوم دبستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روان شناسی تربیتی، آموزش و پرورش استثنایی استان خوزستان، بهبهان، ایران

2 دکترای روانشناسی تربیتی و استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان

3 کارشناس ارشد روانشناسی، دانشکده علوم پزشکی بهبهان، بهبهان، ایران

چکیده

مقدمه
 تکنیک‎های بازی درمانی گروهی در کنار تکنیک‎های فردی جایگاه ویژه‎ای را در درمان اختلال ریاضی دارد. پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی تکنیک‎های بازی درمانی گروهی بر درمان اختلالات ریاضی و دانش آموزان پایه‎های دوم و سوم دبستان در سال تحصیلی 98-97 انجام شد.
روش کار
این پژوهش در چهارچوب یک پژوهش کاربردی و از نوع آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه آزمایش و گروه گواه انجام شد. از بین دانش آموزان دارای اختلال یادگیری ریاضی (معرفی شده از سوی مدارس) 30 نفر به روش تصادفی ساده انتخاب و به دو گروه آزمایشی و گواه تقسیم شدند. هر دو گروه 15 جلسه مداخله بازی درمانی را دریافت نمودند؛ با این تفاوت که اجرای مداخله برای گروه آزمایشی به روش گروهی و برای گروه گواه به روش انفرادی انجام شد. داده‎ها قبل و بعد از مداخله درمانی با استفاده از آزمون عملکرد تحصیلی ریاضی محقق ساخته جمع آوری شدند. جهت تجزیه و تحلیل داده‎ها از تحلیل کوواریانس چند متغیری استفاده شد.
نتایج
نتایج پژوهش نشان داد روش بازی درمانی گروهی بر درمان اختلال یادگیری ریاضی تاثیر مثبتی دارد (001/0 >p ). همچنین روش بازی درمانی گروهی در مقایسه با بازی درمانی فردی تاثیر بیشتری بر روند بهبود اختلال ریاضی ندارد(419/0 > p).
نتیجه گیری  
راین نتایج تلویحات مهمی را برای سازمان آموزش و پرورش کشور و کارشناسان برنامه ریز مراکز اختلالات یادگیری در جهت درمان و سلامت روانی دانش آموزان در بر دارد تا جهت کم کردن هزینه‎های مربوطه در کنار درمان‎های فردی به درمان‎های گروهی نیز جامه عمل بپوشانند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Impact of Group Game Therapy Techniques Education on Mathematical Disorder Treatment on Second and Third Grade Elementary Students

نویسندگان [English]

  • Marjan Rezai Moghaddam 1
  • Ali Babaei 2
  • Zeinab Rajabzadeh 3
1 Master of Educational Psychology, Exceptional Education Khuzestan Province, Behbahan, Iran
2 PhD in Educational Psychology and Assistant Professor of Educational Sciences
3 Master of Psychology, Behbahan University of Medical Sciences, Behbahan, Iran
چکیده [English]

Abstract
Introduction: Group game therapy techniques along with individual techniques has a special place in the mathematical disorder treatment. The purpose of this study is to determining effectiveness group game therapy techniques on the mathematical disorder treatment on second and third grade elementary students in the 97-98 academic year.
Materials & Methods: this research has been done as an applied research context and it was an experimental kind with pre-test and post-test design that has experimental and control groups. Among students with mathematical learning disorder (introduced by schools), thirty people were selected by simple random sampling and they were divided into experimental and control groups. Both groups received 15 intervention sessions game therapy; with this difference that implementation of the intervention for the experimental group was performed in a group way and for the control group was performed individually.  Data before and after the intervention were collected using the mathematical academic performance test researcher-made. For data analysis multivariate covariance analysis was used.
Results: the research results showed that group game therapy techniques on mathematical learning disorder treatment has a positive effect (001/0> p).  Also group game therapy techniques compared with individual game therapy techniques does not have more impact on the process mathematical disorder treatment (419/0> p).
Conclusion: These results contains important implications for ministry of education and expert planners in learning disorders centers to treatment and mental health of students these results also can used to reduce costs in individual treatments and pay attention to group therapy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • group game therapy
  • learning disorders
  • math disorder