تبیین سلامت عمومی ورزشکاران جانباز براساس مولفه‎های کیفیت زندگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز، تهران، ایران

2 دانشیار، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز، تهران، ایران

3 استادیار، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز، تهران، ایران

چکیده

مقدمه
 هدف از این پژوهش تبیین سلامت عمومی ورزشکاران جانباز براساس مولفه‎های کیفیت زندگی بود.
روش کار
روش تحقیق از نوع توصیفی و همبستگی می­باشد. جامعه آماری این تحقیق کلیه ورزشکاران جانباز ایران در سال 1396 تشکیل داده است. روش نمونه­گیری به صورت تصادفی خوشه‎ای چند مرحله‎ای بود. حجم نمونه با توجه به جدول مورگان 384 نفر و در مجموع 390 پرسشنامه جمع آوری گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون‌هایt  تک نمونه‌ای، فریدمن، ضریب همبستگی پیرسون و ضریب رگرسیون خطی و نرم افزار آماری نرم افزار SPSS نسخه 22 در سطح معنی‌داری 05/0 استفاده شد.
نتایج
نتایج نشان داد  که وضعیت سلامت عمومی ورزشکاران جانباز بالاتر از وضعیت متوسط ولی وضعیت کیفیت زندگی ورزشکاران جانباز پایین تراز وضعیت متوسط می باشد.همچنین کیفیت زندگی تبیین کننده و پیش بین قوی سلامت عمومی ورزشکاران جانباز می باشد.از بین خرده مقیاس‎های ‎مولفه‎های ‎کیفیت زندگی، خرده مقیاس‎های ‎جسمانی، روانی و اجتماعی به عنوان تبیین کننده و پیش بین  قوی برای متغیر سلامت عمومی می باشد و خرده مقیاس محیطی پیش بین ضعیفی برای سلامت عمومی ورزشکاران جانباز می باشد. (001/0≥ P).
نتیجه گیری  
به نظر می­رسد که کیفیت زندگی و تمامی مولفه‌های آن می‌تواند ارتباط مستقیمی با سلامت عمومی و تمامی مولفه‌های آن باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining the general health of veteran athletes based on quality of life components

نویسندگان [English]

  • Mohammad Taghi Zamani 1
  • Ali Zareai 2
  • Hamid Sajjadi Hazaveh 3
  • Zahra Haji-Anzhai 3
1 PhD Candidate of Sport Management, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Associate Professor, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Abstract
Introduction: The purpose of this study was to determine the general health of veteran athletes based on quality of life components.
Materials & Methods: The research method is descriptive and correlational. The statistical population of this study consisted of all Iranian veteran athletes in 1396. The sampling method was multistage cluster random sampling. According to Morgan table, the sample size was 384 and a total of 390 questionnaires were collected. For data analysis, one-sample t-test, Friedman, Pearson correlation coefficient and linear regression coefficient and SPSS software version 22 were used at the significant level of 0.05.
Results: The results showed that the general health status of veteran athletes is above average but the quality of life of veteran athletes is lower than average. The components of quality of life, physical, mental, and social subscales are strong predictors and predictors for public health variables, and environmental subscales are poor predictors for general health of veteran athletes (P≥0.001).
Conclusion: It seems that quality of life and all its components can be directly related to public health and all its components.

کلیدواژه‌ها [English]

  • General Health
  • Quality of Life
  • Veteran Athletes