اثربخشی داستان‎های استعاره‎ای و دستورالعمل‎های ساده تحت اللفظی بر توجه و کنترل پاسخ کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه /بیش فعالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زبان شناسی شناختی، موسسه اموزش عالی علوم شناختی

2 استاد موسسه آموزش عالی علوم شناختی

3 عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی علوم شناختی

4 عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی

5 عضو هیات علمی موسسه اموزش عالی علوم شناختی

چکیده

مقدمه
 هدف این مطالعه بررسی اثربخشی مداخلات کلامی با استفاده از داستان‎های استعاره‎ای با و بدون پس زمینه موسیقی و دستوالعمل‎های ساده تحت اللفظی بر توجه و کنترل پاسخ برای کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه /بیش فعالی است.
روش کار
روش پژوهش حاضر، آزمایشی و از نوع طرح‎های شبه آزمایشی [1]با  طرح پیش آزمون- پس آزمون – پیگیری با گروه کنترل می‎باشد. شرکت کنندگان از بین مراجعین 10 تا 12 ساله مراکز مشاوره آموزش و پرورش  شهر شیراز  که توسط یک روانپزشک، دارای اختلال نقص توجه/ بیش فعالی تشخیص داده شده بودند، انتخاب شدند. نمونه گیری اولیه بر اساس روش نمونه گیری در دسترس (به تشخیص روانپزشک و روانشناس)  صورت گرفت شده و به صورت تصادفی در 4 گروه 8 نفری آزمایش و کنترل جایگزین گردید.
نتایج
این پژوهش نشان داد که نمرات توجه و کنترل پاسخ این کودکان بعد از مداخلات کلامی با استفاده از داستان‎های استعاره‎ای و دستورالعمل‎های ساده تحت الفظی و گروه کنترل بطور معناداری افزایش داشت. اما تفاوت  افزایش نمرات بین چهار گروه با روش‎های مداخله مختلف معنا دار نبود.
نتیجه گیری  
این مطالعه نشان داد که مداخلات گروهی کلامی و غیر کلامی در بهبود توجه و کنترل پاسخ کودکان مبتلابه اختلال نقص توجه/ بیش فعالی موثر است. اما تفاوت تاثیر گروه‎های مختلف مداخله  قابل ملاحظه نیست. با توجه به افزایش نمرات توجه و کنترل پاسخ  کودکان در گروه کنترل، می‎توان عضو گروه بودن را در افزایش نمرات موثر دانست.1. Quasi-experimental Design

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Efficiency of Metaphorical Stories and Literal Instructions on Attention and Response Control in Attention Deficit/ Hyperactivity Disorder Children

نویسندگان [English]

 • Zahra Mehrpoure 1
 • Alireza Moradi 2
 • Hossein Dabbagh 3
 • Maryam Moghadasin 4
 • Mehdi Pourmohammad 5
1 Cognitive Science of Language PhD student, Institute for cognitive Science Studies (ICSS)
2 Professor in Clinical Psychology, Institute for cognitive Science Studies (ICSS) & Kharazmi University
3 Faculty Member of Institute for Cognitive Science Studies (ICSS)
4 Faculty Member of Kharazmi University
5 Faculty Member of Institute for Cognitive Science Studies (ICSS
چکیده [English]

Introduction: The objective of this study was  assess the efficiency of metaphorical stories and literal instructions on attention and response control in 10-12 years old children with Attention Deficit/ Hyperactivity Disorder.
Materials & Methods: This research is a quasi-experimental design with pre-test, post-test - follow-up with control group. Participants were selected from 10 to 12 year-old clients of Shiraz education counseling centers who had been diagnosed by a psychiatrist with attention deficit / hyperactivity disorder. Initial sampling was done according to the available sampling method (diagnosed by a psychiatrist and a psychologist) and was randomly divided into 4 groups of 8 subjects.
Three groups of children received verbal intervention in three different ways, including metaphorical stories with musical backgrounds, metaphorical stories without musical backgrounds and simple verbal instructions during 6 sessions for a month and a half. After performing the interventions, data were analyzed by SPSS 23 software using one way ANOVA and two-way repeated measures analysis of variance.
Results: Attention and response control scores significantly increased in all experimental and control groups; however there were no significant differences among 4 groups with various intervention methods.
Conclusion: This study shows that all verbal and nonverbal interventions in groups help children to increase their attention and response control, although there is no significant differences between experimental and control groups. According to increase attention and response control scores in all groups, it seems that being a member of a small group can help ADHD children to improve their attention and response control.    

کلیدواژه‌ها [English]

 • Attention Deficit / Hyperactivity Disorder
 • Metaphor
 • Attention
 • Response Control
 • Child
 • Verbal Intervention