بررسی میزان آگاهی دستیاران گروه کودکان از مولفه های اقتصادی درمان بیماران در دانشگاه علوم پزشکی مشهد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه پزشکی اجتماعی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران

2 مرکز تحقیقات عوارض پیوند کلیه، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

3 کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد، مشهد، ایران

4 گروه کودکان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

5 کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

مقدمه
به کار گیری علم اقتصاد در برنامه ریزی برای هزینه‎های ارائه خدمات درمانی، جزء جدانشدنی سیاست‎های نظام سلامت است. به منظور اجراء یک برنامه اقتصادی صحیح، ارائه دهندگان و دریافت کنندگان این خدمات باید اطلاعات کافی درباره‎ی مولفه‎های اقتصادی در این زمینه داشته باشند. هدف ما از این مطالعه، بررسی سطح آگاهی دستیاران گروه کودکان از جنبه های اقتصادی درمان می‎باشد.
روش کار
مطالعه‌ی حاضر از نوع مقطعی می‎باشد و بر روی کلیه‌ی دستیاران گروه کودکان دانشگاه علوم پزشکی مشهد در بهار 1394 با پرسشنامه‌ای حاوی 19 سوال که روایی آن توسط اساتید گروه دانشگاه علوم پزشکی مشهد و پایایی آن توسط ضریب آلفای کرونباخ تایید شد، در حیطه اقتصاد درمان انجام گردید.
نتایج
در مورد درصد پرداخت بیمه برای خدمات بستری و سرپایی در هر حیطه درمانی حداکثر 10% پاسخ صحیح داشتند، همچنین 24% از این افراد در مورد هزینه شب‌تخت بخش عمومی و 2% آن ها مبلغ شب‌تخت بخش مراقبت ویژه را درست عنوان کردند. هیچ یک هزینه‌ی صحیح ایمونوگلوبین وریدی را نمی‌دانستند. 5% از هزینه‌ی صحیح یک نسخه‌ی شایع اطلاع داشتند. در سوالات هزینه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی خدمات، نمرات دستیاران محاسبه و از ضعیف تا عالی تقسیم‌بندی گردید که 93% ضعیف و 7% متوسط بودند.  براین اساس میانگین نمرات دستیاران بر حسب سال دستیاری اختلاف معنی‌داری نداشت(441/0=p) .
نتیجه­ گیری
این مطالعه نشان می‎دهد که اطلاعات دستیاران از هزینه‎های مراقبت از سلامت ناکافی است واین مساله ارتباطی با سنوات تحصیلی ندارد. بنابراین پیشنهاد می‎شود مداخلاتی جهت ارتقاء سطح اگاهی دستیاران انجام شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the Pediatric Residents Knowledge about the Economic Components for Patient Treatment in Mashhad University of Medical Sciences

نویسندگان [English]

 • yalda Ravanshad 1
 • Zahra Keshani 2
 • Elham Aminifar 3
 • Sorour Attaran 3
 • Anoush Azarfar 2
 • Rahim Vakili 4
 • Mohammad Ghasemi nour 5
 • Mohaddeseh Golsorkhi 2
 • Mohammadreza Taheri 3
1 Department of Community Medicine, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran
2 Kidney Transplantation Complications Research Center, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
3 Student Research Committee, Islamic Azad University, Mashhad Branch, Mashhad, Iran
4 Department of Pediatrics, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
5 Student Research Committee, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Abstract
Introduction: The use of economics in planning for the cost of health services is a part of the health system policies. Service providers and recipients should have sufficient information about the economic components in order to have an integral economic program. The aim of this study was to evaluate the pediatric residents knowledge about the economic components for patient treatment.
Materials and Methods: This cross-sectional study was conducted for the pediatric residents of Mashhad university of medical sciences in the spring of 2014 with a questionnaire containing 19 questions. The validity of questionnaire was measured by Cranach's alpha and the reliability by pediatrics professors.
Results: Overall 10% of the residents had correct knowledge about the percentage of insurance payment. About the cost of one night stay in the general wards, 24% and for ICU, 2% had the right information. None of them was familiar with the price of 10 grams of intravenous immunoglobulin, 5% of them had the right idea about the cost of a common prescription. Scores of residents were calculated and classified from weak to excellent.
Conclusion: This study showed that the residents information was insufficient about health care costs and it had no relation with the academic years.

کلیدواژه‌ها [English]

 • health care economics
 • pediatric resident
 • Mashhad
 • knowledge
References
1. Kazemiyan M, Javadi-Nasab H. Socio-economic determinants of health expenditure for low-income households in the informal sector. J Kerman Univ Med Sci 2014; 21:151-61.
2. Mehrdad R. Health system in Iran. Japan Med Assoc J2009; 52:69-73.
3. Ghiasvand H, Hadian M, Maleki MR, Shabaninejad H. Determinants of catastrophic medical payments in hospitals affiliated to Iran university of medical sciences 2009. Hakim Res J 2010; 13:145-54.
4. Hajizadeh M, Nghiem HS. Hospital care in Iran: an examination of national health system performance. Int J Healthcare Manag 2013; 6:201-10.
5. Shojaee A, Shajari Pourmosavi M, Kiani MM, Moradi RE, Taghizadeh SA, Kalantari K. The cost of hospitalization of insured persons of the health insurance organization before and after the health care reform plan during the years 2012-2016. J Iran Health Insur 2018; 1:13-21.
6. Thomas E. Getzen. Health economics: fundamentals and flow of funds. New Jersey: John Wiley & Sons; 1997.
7. Fams M. The situation of economic thought between managers of educational hospitals of Tehran university of medical sciences. [Master Thesis]. Tehran: Health Services Management, Tehran University of Medical Sciences; 2010. (Persian)
8. Cronbach LJ. Coefficient alpha and the internal structure of tests. Psychometrika 1951; 16:297-334.
9. Abul Naga RH, Lamiraud K. Catastrophic health expenditure and household well-being. LSE STICERD Research Paper No. DARP098. Bath, England: University of Bath; 2008.
10. Mehrara M, Fazaeli AA. Health finance equity in Iran: an analysis of household survey data (1382-1386). J Health Administ 2010; 13:51-62. (Persian)
11. Rock TA, Xiao R, Fieldston E. General pediatric attending physicians’ and residents’ knowledge of inpatient hospital finances. Pediatrics 2013; 13:1072-80.
12. Wendt C, Kohl J, Thompson T. Modes of regulation and their effects on financing and service provision in OECD health care systems. Work Papers 2006; 9:1-23.
13. Karimiaghdam M. Measuring technical knowledge of Tabriz University of medical sciences managers in the field of budgeting principles. [Master Thesis]. Tehran: Network Systems Management, Tehran University of Medical Sciences; 2010. (Persian)
14. HOsseininasab S, Varahrami V. Determinant factors on households health care expenditures in Yazd, Iran. J Health Administ 2010; 13:73-9. (Persian).