بررسی اپیدمیولوژیک بروسلوز در شهرستان فسا طی سال‎های 1388-1396

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار اپیدمیولوژی، مرکز تحقیقات بیماری‎های غیرواگیر، دانشگاه علوم پزشکی فسا، فسا، ایران.

2 کارشناس بهداشت عمومی، دانشگاه علوم پزشکی فسا، فسا، ایران

3 کارشناس ارشد اپیدمیولوژی، مربی دانشکده پرستاری و مامایی بندرلنگه، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، ایران

چکیده

مقدمه
بروسلوز یکی از بیماری‎های عفونی مشترک بین انسان ودام است که همچنان در کشور ما یک معضل بهداشتی محسوب می‎شود. با توجه به این که شهرستان فسا جزء مناطق با شیوع بالا این بیماری می‎باشد، مطالعه حاضر با هدف بررسی وضعیت اپیدمیولوژیک بروسلوز طی سال‎های 96-1388 انجام شد.
روش کار
پ‍ژوهش حاضر به صورت  مقطعی انجام شد. اطلاعات مربوط به بیماری بروسلوزیس از معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی فسا اخذ شد. داده‎ها ‎کد گذاری و جهت تجزیه و تحلیل وارد نرم افزار SPSS  نسخه 22شدند. از شاخص‎های فراوانی، درصد فراوانی، میانگین و انحراف معیار جهت تجزیه و تحلیل داده‎ها ‎استفاده شد و نتایج در قالب جدول و نمودار ارایه شد.
نتایج
بیشترین فراوانی مربوط به سال 88 با 67 مورد (8/17%) وکمترین فراوانی  مربوط به سال96  با 25 مورد (6/6%) بود. از این میان  343مورد (2/91%)  بیماری جدید گزارش شد و بقیه شکست درمان و یا عود بیماری بودند. همه بیماران  ایرانی و بیشتر آن‎ها ‎ از گروه مردان بودند. میانگین سنی افراد مبتلا 31/8±15/34 سال بود. بیشترین شغل مرتبط با این بیماری دامداری وکشاورزی با فراوانی37%(139مورد) و پس از آن خانه داری با فراوانی9/26%(101مورد)بود. اغلب شرکت کنندگان ساکن روستا بودند.
نتیجه ­گیری
نتایج مطالعه نشان داد که روند بروز بیماری کاهشی بوده است. ولی این بیماری هنوز یک مشکل بهداشتی در شهرستان است که نیازمند آموزش و همکاری بین بخشی برای کنترل بیماری می‎باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Epidemiologic survey of Brucellosis in Fasa During 2009-2017

نویسندگان [English]

 • Azizallah dehghan 1
 • Maryam Sadeghian 2
 • Aboubakr Jafarnejad 3
1 Assistant Professor of Epidemiology, Noncommunicable diseases research center, Fasa University of medical sciences, Fasa, Iran
2 BSc of Public Health, Fasa University of medical sciences, Fasa, Iran
3 Master of Science in Epidemiology,Master Faculty of Nursing and Midwifery, Hormozgan University of Medical Sciences, Bandar Abbas, Iran
چکیده [English]

Abstract
Introduction: Brucellosis is a common infectious disease between humans and animals, which continues to be a health problem in our country. Considering that Fasa County is one of the high prevalence areas of this disease, the aim of this study was to investigate the epidemiologic status of brucellosis during the years 2009-2017.
Materials and Methods: This study was conducted as a cross-sectional study. Information about Brucellosis was obtained from the deputy health department of Fasa University of Medical Sciences. Data were encoded and analyzed by SPSS 22 software. Frequency, mean, and standard deviation were used to analyze the data and the results were presented in the form of a table and a chart.
Results: The highest frequency was in 2008 with 67 cases (17.8%) and the least frequent in 2016 with 25 cases (6.6%). Of these, 343 cases (91.2%) were newly diagnosed and the rest were defeat treatment or recurrence of the disease. All Iranian patients and most of them were from men. The mean age of the patients was 34.15 ± 8.31 years. Most of the jobs associated with the disease for livestock and agriculture with a frequency of 37 percent (139) and then Housekeeping with a frequency of 26.9 percent (101 cases). Most participants were from rural areas.
Conclusion: The results of the study showed that the incidence of the disease was reduced. But this disease is still a health problem in the city, which requires training and inter-departmental collaboration to control the disease.

کلیدواژه‌ها [English]

 • health care economics
 • pediatric resident
 • Mashhad
 • knowledge
 1. References

  1. Shahriari S, Ghatee MA, Haghdoost AK, Taabody Z, Khajeh Kazemi R, Parisae Z, et al. Demographic and epidemiological study of brucellosis in the Kohgilooye and Boyerahmad province, 2009-2013. Armaghane Danesh 2015; 20:149-60 .
  2. Shahbazi Y, Afshari S, Shavisi N. The epidemiological survey of animal brucellosis in Kermanshah province. Iran J Veterinary Clin Sci 2016; 10:72-97.
  3. Aghaali M, Mohebi S, Heydari H. Prevalence of asymptomatic brucellosis in children 7 to 12 years old. Interdisciplinary Perspect Infect Dis 2015; 2015:4.
  4. Rajabzadeh R, Shoraka H, Arzamani K, Alavinia SM, Hosseini SH, Rihani H. Epidemiological aspects of Brucellosis in North Khorasan province, during 2006-2011. J North Khorasan Univ Med Sci 2013; 5:753-60.
  5. Taheri SM, Lotfi MH, Ghaderi A, Reisi A, Mohammadzadeh M. Epidemiology of brucellosis in Shahr-e-Kord from 2010 to 2014. Pars J Med Sci 2016; 14:1-7.
  6. Donev D, Karadzovski Z, Kasapinov B, Lazarevik V. Epidemiological and public health aspects of brucellosis in the Republic of Macedonia. Prilozi 2010; 31:33-54.
  7. Farahani SH, Shahmohamadi S, Navidi I, Sofian S. An investigation of the epidemiology of brucellosis in Arak City, Iran, (2001-2010). Arak Med Univ J 2012; 6:49-54.
  8. Sofian M, Aghakhani A, Velayati AA, Banifazl M, Eslamifar A, Ramezani A. Risk factors for human brucellosis in Iran: a case–control study. Int J Infect Dis 2008; 12:157-61.
  9. Buzgan T, Karahocagil MK, Irmak H, Baran AI, Karsen H, Evirgen O, et al. Clinical manifestations and complications in 1028 cases of brucellosis: a retrospective evaluation and review of the literature. Int J Infect Dis 2010; 14:e469-78.
  10. Yaghoubi M, Yousefi MR. Sero-epidmiological study of brucellosis in patients referred to medical centers in Hamadan city. J Ilam Med Univ 2002; 9:29-36.
  11. Poorhajibagher M, Pagheh A, Nasrollahi M, Mesgarian F, Badiee F, Ajami A. The evaluation of seroprevalence of brucellosis in patients referring to health care center of Gonbad Kavoos, 2009-11. J Mazandaran Univ Med Sci 2012; 22:82-6.
  12. Hamzavi Y, Khademi N, Ghazizade MM, Jahanbakhsh A. Epidemiological study of brucellosis in Kermanshah province in 2011. J Kermanshah Univ Medi Sci 2011; 18:114-21.
  13. Dehnavi S, Sohrabi N, Zarei S, Afshari SA, Afrasiabi B, Salimi K. Demographic characteristics, clinical signs and laboratory findings in brucellosis hospitalized patients in Kermanshah. J Clin Res Paramed Sci 2014; 3:216-22.
  14. Hasanzadeh A, Rahimi A, Shakeriyan A. Epidemiological study of brucellosis in Mobarakeh city of Isfahan during 2003-2010. J Common Illness Hum Animal 2013; 2:47-52.
  15. Dastjerdi MZ, Nobari RF, Ramazanpour J. Epidemiological features of human brucellosis in central Iran, 2006–2011. Public Health 2012; 126:1058-62.
  16. Mousavi M, Shaveysi N, Mostafavi E. Epidemiological features survey of brucellosis in Gylangharb city, Kermanshah province. Zeonisis J 2013; 1:31-8.
  17. Moradi G, Kanani SH, Majidpour MS, Ghaderi A. Epidemiological status survey of 3880 case of brucellosis in Kurdistan. Iran J Infect Dis Trop J 2006; 28:11-33.
  18. Shoraka HR, Hosseini SH, Soufizadeh A, Avaznia A, Rajabzadeh R, Hejazi A. Epidemiological study of brucellosis in Maneh & Semelghan town, North Khorasan province, in 2008-2009. J North Khorasan Univ Med Sci 2010; 2:65-72.
  19. Eini P, Esna-Ashari F, Mobaien AR. A retrospective evaluation of epidemiological, clinical and laboratory features of brucellosis in 230 patients in Hamadan, Iran: a brief report. Tehran Univ Med J 2012; 7:130-5.
  20.  Soleimani A, Alizadeh S, Farshad MS, Kusha A, Mohamdzadeh M, Haghiri L, et al. Descriptive epidemiology of human brucellosis in east Azerbaijan, 2001-2009. Med J Tabriz Univ Med Sci Health Serv 2012; 34:64-9.
  21. Karami M, Moudi S, Habibzadeh Kashani H, Ghanbari M, Khalilpour A, Malekzadeh R. Epidemiological study on brucellosis in Babol Province in past 8 years. Proceedings of the 2nd National Iranian Congress On Brucellosis-Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran; 2007. P. 19-21.
  22. Kassiri H, Amani H, Lotfi M. Epidemiological, laboratory, diagnostic and public health aspects of human brucellosis in western Iran. Asian Pac J Tropi Biomed 2013; 3:589-94.
  23. Mohammadian M, Salehiniya H, Kazaei S, Ramazanpour J, Mohammadian-Hafshejani A. Epidemiological characteristics and incidence rate of brucellosis in Isfahan province, Iran, 2012. J Isfahan Med Sch 2015; 33:75-82.