بررسی مداخله نوروفیدبک بر میزان توجه و تمرکز، مشکلات رفتاری و سازگاری هیجانی- اجتماعی کودکان دارای اختلال نارسایی توجه/ فزون جنبشی 6 تا 12 ساله

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی روانشناسی تربیتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحدساوه، ساوه، ایران.

2 دانشیار گروه روانشناسی تربیتی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایران.

3 استادیار گروه روانشناسی سلامت، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحدساوه ، ساوه، ایران.

چکیده

مقدمه: هدف مطالعه حاضر بررسی تاثیر مداخله نوروفیدبک بر میزان توجه و تمرکز، مشکلات رفتاری و سازگاری هیجانی- اجتماعی کودکان دارای اختلال نارسایی توجه/ فزون جنبشی بود.
روش کار: طرح پژوهش شبه آزمایشی،در قالب پیش آزمون-پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری مورد مطالعه دراین پژوهش را، تمامی کودکان 6تا12ساله مبتلا به نارسایی توجه/فزون جنبشی و والدین آنها تشکیل دادند که در منطقه 2 شهر تهران  که جهت درمان و راهنمایی های لازم  در سال 2016- 2017 به مراکز مشاوره و خدمات روانشناختی مراجعه نمودند که نمونه ای به تعداد 40 نفر به صورت نمونه گیری هدفمند و داوطلبانه  به شیوه گمارش تصادفی در دو گروه آزمایشی و گواه تخصیص داده شدند. تشخیص اختلال نارسایی توجه / فزون جنبشی با استفاده از فهرست بازبینی مصاحبه بالینی بر اساس راهنمای تشخیصی و آماری اختلال‌های روانی، ویرایش پنجم،2013و مصاحبه تشخیصی توسط روان‌پزشک انجام شد و همچنین از آزمون عملکرد پیوسته رزولد و همکاران (1956)، سازگاری دانش آموزان سینها و سینگ (1993) و سیاهه رفتارکودک آخنباخ در مرحله پیش آزمون و پس آزمون استفاده شد.  آموزش نوروفیدبک به تعداد 20 نفر در طول 20جلسه و هر هفته سه جلسه در گروه آزمایشی انجام شد. برای این افراد در این پژوهش از محاسبات آمار توصیفی و استنباطی تحلیل کوواریانس با استفاده از نرم افزار آماری SPSS استفاده شد.
نتایج: یافته های بدست آمده نشان داد اثربخشی مداخله نوروفیدبک بر کاهش مشکلات کودکان ADHD در سه زمینه موثر بوده است (001/0>P).
نتیجه گیری: بر اساس یافته ­های این پژوهش نوروفیدبک یک روش درمانی مناسب در درمان مشکلات توجه و کاهش علائم نارسایی توجه/فزون جنبشی  در کودکان 6تا 12سالADHD است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Neurofeedback Intervention on Attention and Focus, Behavioral Problems, and Social-Emotional Adjustment in Children with Attention Deficit / Hyperactivity Disorder 6 to 12 Years Old

نویسندگان [English]

 • Mahboobeh Omidinezhad 1
 • Jacenthe salibi 2
 • Hooman Namvar 3
1 PhD of Educational Psychology, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Saveh Branch, Saveh, Iran
2 Associate Professor of Educational Psychology, Humanities and Cultural Studies Institute, Tehran, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Health Psychology, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Saveh Branch, Saveh, Iran.
چکیده [English]

Introduction: The purpose of this study was to evaluate the effect of Intervention Neurofeedback on the Attention and Concentration, Behavioral Problems and Social-Emotional Adjustment of children with ADHD In 6-12 years age periods
Subjects and Methods: The research design was quasi-experimental with pre-test , post-test and control group. The statistical population of the study consisted of all 6-12 year-old children with ADHD and their parents who referred to counseling and psychological services in district 2 of Tehran for treatment and guidance in 2016-2017. A sample of 40 individuals was selected by purposeful and voluntary random sampling methods in two experimental and control groups. Diagnosis of attention deficit / hyperactivity disorder was performed using the Clinical Interview Review Checklist based on the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition, 2013, and Diagnostic Interview by a Psychiatrist, also Roswell et al. and Singh (1993) and Achenbach's Child Behavior Checklist were used in the pre-test and post-test stages. Neurofeedback training was performed for 20 subjects during 20 sessions and three sessions per week in experimental group. Descriptive and inferential statistics were used for analysis of covariance in SPSS software.
Results: The Results Showed Effectiveness Intervention Neurofeedback on the dependent variable of attention and concentration, Behavioral Problems and Social-Emotional Adjustment of children with ADHD In 6-12 years age periods experimental group was more than control group.
Conclusion: It can be concluded that Neurofeedback of ADHD children, had a significant effect on improving the performance of experimental subjects

کلیدواژه‌ها [English]

 • Neurofeedback
 • Attention and Concentration
 • Social - Emotional Adjustment
 • Children's Behavioral Problems
 1. Amiri, M., (2016). Effectiveness of Parent Behavioral Training on Hyperactivity/ Impulsivity and Rule-Breaking Behaviors in Children with ADHD (Hyperactivity-Impulsivity Domain Type). Research  in  Psychological  Health, 9 (4) ,90-101(Persian) [Link]
 2. Ashoori, J. (2016). The effect of neurofeedback training on executive functions (Sustaining attention, planning and working memory) in elementary girl students with attention deficit / hyperactivity disorders.Education and Community Health, 23 (150) ,57-66[Persian] [Link]
 3. Belali, R., Agha Yousef, A. (2012). Efficacy of parental training on Children Behavioral Problems. Journal of Applied Psychology, 4(20), 59 – 73. (Persian) [Link]
 4. Bouziane, Ch., Caan, M., Tamminga, H., Schrantee, A., Bottelier, M., Ruitera, M., Kooijf, S., Etal. (2018).ADHD and maturation of brain white matter: A DTI study in medication naive children and adults. Neuroimage Clinical,17, 53-59[Link]
 5. Dehghan, F., Mirzakhani, N., Alizadeh Zare, M., Razjoyan, K. (2015). The relationship between sensory processing and behavior in children with attention deficit disorder and hyperactivity 7 to 10 years old. Modern Rehabilitation, 9 (3) ,9-18[Persian] [Link]
 6. Gholami, R., Esteki, M., Nosratabadi, M. (2017). Relationship between IVA Measures and QEEG Pattern in Children with Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder. Neuropsychology ,3(3),30-29[Persian] [Link]
 7. Herman, H., Wong, S., Wong, J., Wong, S., Yeung, J. (2016).The effect of a family-based mindfulness intervention on children with attention deficit and hyperactivity symptoms and their parents: design and rationale for a randomized, controlled clinical trial (Study protocol). BMC Psychiatry,16,16-65 [Link]
 8. Leslie, B., Todd, T. (2016) A Review of Pharmacological Management of Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder. J Pediatr Pharmacol Ther, 21(3), 192–206 [Link]
 9. Loo, SK., Barkley, R.(2005). A clinical utility of EEG in attention deficit hyperactivity disorder. Applied neuropsychology, 2(2), 64-76. [Link]
 10. Maghrebi Senaki, H., Hassan zadeh, S., Khademi, M., Arjmandnia, A. (2015). Studying the Effect of Communication Skills Training Program on Parental Self-Efficacy of Mothers, Who Have Children Suffering from Attention-Deficit / Hyperactivity Disorde. Thought & Behavior in Clinical Psychology, 9 (36),37-94[Persian] [Link]
 11. Narimani, M., Rajabi, S., Delavar, S. (2013). Effects of neurofeedback training on female students with attention deficit and hyperactivity disorder. Arak Medical University Journal, 16(71), 91-103[Persian] [Link]
 12. Pirkhaefi, A., akbarvand, T. (2015). The Effectiveness of NouroPsychological Rehabilitation Pattern of Nerve Sensory Integration on Improving Executive Functions of Children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Neuropsychology ,1(1),26-40(Persian) [Link]
 13. Rahmani Kalangharani, N., SayahSayari, N. (2018). Comparison of integrated indexes of visual-auditory performance in students with hyperactivity, attention deficit and attention deficit- hyperactivity disorder. Thought & Behavior in Clinical Psychology,13 (49),67-76[Persian] [Link]
 14. Ruiz-Goikoetxea, M., Cortese, S., Aznarez-Sanado. M., Magallon, S., Alvarez Zallo, N., Luis, E., de Castro-Manglano, P., Soutullo, C., Arrondo, G. (2018). Risk of unintentional injuries in children and adolescents with ADHD and the impact of ADHD medications: A systematic review and meta-analysis. Neuroscience & Biobehavioral Reviews, 8)4(, 63-71. [Link]
 15. Schroeder, C., Gordon, B. (2015).Assessment and Treatment of Childhood Problems. Firoozbakht.M (Persian translator), four editions. Danjeh,1-565 [Persian]
 16. Seilsepour, M., Hamounpeyma, E., Pirkhaefi, A. (2013).The effect of Neurofeedback therapy sessions on female elementary students with attention deficit and Hyperactivity in Varamin city. Student Research Committee of Torbat Heydariyeh University of Medical Sciences,18(60),24-33(Persian) [Link]
 17. Wangler, S., Gevensleben, H., Albrecht, B., Studer, P., Rothenberger, A, & Etal. )2011(.Neurofeedback in children with ADHD: Specific event- -50[Link]
 18. Zahed, , Rajabi, S., Omidi, M. (2012). Comparison of social, emotional and educational adjustmentand self-regulated learning in students related potential findings of a randomized controlled trial. Clinical Neurophysiology,122 (5),942with and without learning disabilities. Journal of Learning Disabilities, 1 (2), 49. (Persian) [Link]