باینورال بیت تتا و اثر آن بر افراد مبتلا به بی‌خوابی اولیه: یک کارآزمایی بالینی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

2 استادیار روان‌شناسی بالینی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

3 مرکز تحقیقات اختلالات خواب، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

4 اختلالات خواب، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه مرکز تحقیقات ، ایران

5 دانشجوی پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

چکیده

مقدمه
بی‌خوابی اولیه‌، شکایتی از خواب ناکافی یا غیرتجدید کننده با دشواری‌هایی در شروع و حفظ خواب و بیداری زودهنگام صبحگاهی، بدون وجود اختلال همبود معنادار روان‌پزشکی و بیماری جسمی است. تاکنون روش‌های درمانی مختلفی برای این اختلال به کار گرفته شده است و با نتایج مختلفی نیز همراه بوده است. هدف این مطالعه، بررسی کارایی باینورال بیت تتا بر تغییر فعالیت امواج مغزی افراد مبتلا به بی‌خوابی اولیه‌‌ است.
روش کار
این مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی با گروه آزمایش، دریافت کننده باینورال بیت تتا و کنترل، دریافت کننده وایت نویز بود. جامعه‌آماری این پژوهش را کلیه افراد مبتلا به بی‌خوابی اولیه در سطح شهر کرمانشاه تشکیل می‌دادند. در این پژوهش از الکتروانسفالوگرافی برای ثبت امواج مغزی و پرسشنامه شاخص شدت بی‌خوابی جهت غربال افراد مبتلا به بی‌خوابی استفاده شد.
نتایج
باینورال بیت تتا (در گروه آزمایش) بر همه لوب‌های مغزی نسبت به پیش‌آزمون (بلوک اول) در تغییر فعالیت قدرت مطلق تتا اثرگذار است (05/0 p<). این در حالی است که وایت نویزها در هیچ کدام از لوب‌های مغزی این اثرگذاری را نداشتند ( 05/0p>). باینورال بیت تتا بر نواحی گیجگاهی و آهیانه‌ای از سایر نواحی مغزی بالاتر بود و این در حالی است که نواحی پیش‌پیشانی و پس‌سری در قدرت مطلق فعالیت تتا، کمترین تغییر معنادار این فعالیت را داشته‌اند.
نتیجه گیری  
باینورال بیت تتا از طریق همسانی، می‌تواند الگوی امواج مغزی افراد مبتلا به بی‌خوابی را تغییر دهد و احتمالا می‌تواند بر پردازش اطلاعات و آرام‌سازی، هنگامی که افراد تلاش می‌کنند تا به خواب روند، موثر باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Binaural Beat Theta and its Impact on Primary Insomniacs: A Randomized Clinical Trial

نویسندگان [English]

  • Amir Bavafa 1
  • Aliakbar Foroughi 2
  • Nasrin Jaberghaderi 2
  • Habibolah Khazaie 3
  • Hiwa Mohammadi 3
  • Behnam Khaledi-paveh 4
  • Parsa Bazdar 5
1 MSc Student in Clinical Psychology, Faculty of Medicine, Kermanshah University of Medical Sciences, Kermanshah, Iran
2 Assistant Professor in Clinical Psychology, Faculty of Medicine, Kermanshah University of Medical Sciences, Kermanshah, Iran
3 Sleep Disorders Research Center, Kermanshah University of Medical Sciences, Kermanshah, Iran
4 Sleep Disorders Research Center, Kermanshah University of Medical Sciences, Kermanshah, Iran
5 Medical Student, Faculty of Medicine, Kermanshah University of Medical Sciences, Kermanshah, Iran
چکیده [English]

Introduction: Primary insomnia is a complaint of inadequate or non restorative sleep with difficulties in initiating and maintaining early morning sleep and wakefulness, without significant comorbid psychiatric disorder and physical illness. Until now, different treatments have been used for this disorder and with different results. The purpose of this study was to evaluate the efficacy of theta binaural beat to alter brain wave activity in primary insomniacs.
Materials & Methods: This study was a clinical trial with experimental group receiving theta binaural beat, and control, receiving white noise. The population community consisted of all people with primary insomnia in Kermanshah. In this study, electroencephalography was used to record brain waves and insomnia severity index questionnaire to screen people with insomnia.
Results: Theta binaural beat (in the experimental group) affected all brain lobes compared to pre-test (first block) in changing theta absolute power activity (P< 0.05). However, white noise was not affected in any of the brain lobes (P> 0.05). The theta binaural beat was higher in the temporal and parietal regions than in the other brain areas, whereas the prefrontal and posterior regions had the least significant change in the absolute power of the theta activity.
Conclusion: Theta binaural beat through entrainment can alter the pattern of brain waves in primary insomniacs and may possibly influence information processing and relaxation when trying to fall asleep.

کلیدواژه‌ها [English]

  • brain waves
  • binaural beat
  • insomnia