آلودگی‎های قارچی در هوای اتاق‎های عمل 13 بیمارستان در مشهد

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه انگل شناسی و قارچ شناسی پزشکی ،دانشکده پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد ایران.

2 دانشیار قارچ شناسی گروه انگل شناسی و قارچ شناسی پزشکی ،دانشکده پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد ایران.

3 استاد گروه انگل شناسی و قارچ شناسی، بیمارستان امام رضا، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

4 دانشیار گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

چکیده

مقدمه
اسپورهای قارچی هوا بُرد منابع آلودگی مهمی در اتاق عمل و بخش‎های مراقبت ویژه بیمارستان‎ها می‎باشند. هدف از این مطالعه، بررسی میزان و تنوع آلودگی‎های قارچی فرصت طلب در هوای اتاق‎های عمل عمل بیمارستان‎های مشهد بوده است.
روش کار
این مطالعه مقطعی در13 بیمارستان مشهد که اجازه مطالعه را به گروه تحقیق دادند درسال‎های 97-1396 انجام شد. ازهوای تمام 104 اتاق عمل موجود در 13 بیمارستان به روش پلیت باز نمونه برداری به عمل آمد. پس از 7-10 روز کلنی‎های رشد کرده قارچ‎های رشته‎ای توسط روش‎های متداول و ملکولی تعیین توالی شناسایی شدند. در این مقاله با توجه به اهداف مجله دانشکده پزشکی بیشتر به جنبه‎های عمومی و بیمارستانی و  نتایج روش‎های متداول پرداخته شده است. نتایج مر بوط به آزمایشات ملکولی و تعیین توالی در مقاله دیگری ارائه خواهد شد. نتایج با استفاده از نرم افزار spss نسخه 16تجزیه و تحلیل شد .
نتایج
در این مطالعه کلنی‎های قارچی رشد کرده در 403 پلیت شمارش و شناسایی گردیدند. گونه‎های آسپرژیلوس و پنی سیلیوم، بیشترین میزان آلودگی و آلترناریا کمترین میزان آلودگی را در اتاق‎های عمل داشتند. آسپرژیلوس فلاووس شایع‎ترین گونه آسپرژیلوس در بین سایر قارچ‎ها بود. بیمارستان‎های شماره 3 و11 به ترتیب دارای بیشترین و کم ترین آلودگی قارچی بودند.
نتیجه ­گیری
آلودگی با قارچ‎های هوا بُرد در اتاق‎های عمل بیمارستان‎های مشهد وجود دارند که می‎تواند برای بیماران نقص ایمنی یک عامل خطر باشد آسپرژیلوس فلاووسگونۀ غالب در بین قارچ‎های فرصت طلب موجود در هوای اتاق‎های عمل می‎باشد. با توجه به اینکه اکثر قارچ‎ها با روش‎های ضد عفونی مقاوم هستند، تحقیق بیشتری برای یافتن روش مناسب جهت کم کردن بار آلودگی قارچی در هوای اتاق عمل توصیه می‎شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Airborne Fungi in operation rooms of 13 hospitals in Mashhad

نویسندگان [English]

  • Majid Gangbakhsh 1
  • Mohammad Javad Najafzadeh 2
  • َAbdolmajid Fata 3
  • Lida Jarahi 4
1 Department of Parasitology & Mycology, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
2 Department of Parasitology and mycology, Emamreza Hospital, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences.
3 Professor of Parasitology and mycology, Emamreza Hospital, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences.
4 Department of community medicine, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Abstract
Introduction: Airborne fungal spores are the important source of infection inside operation rooms of hospitals and intensive care units. The aim of this study was to identify airborne fungi in operation rooms of hospitals in Mashhad. 
Materials and Methods: This study performed in 13 hospitals in Mashhad during 2017-18. Samples obtained from 104 operation rooms using open plate method for culture. Fungi identified using conventional and molecular methods. The data analyzed by SPSS 16. This paper discuss about the results of conventional methods, only.
Results: From 104 operation rooms, 403 specimens were collected. Aspergillus spp. and Penicillium spp., were the most common isolated fungi. Among the studied hospitals, No: 3 and 11 had the most and the least contaminated operation rooms respectively.
Conclusion: Airborne fungi are present in operation rooms of hospitals in Mashhad, which could be a risk for immunosuppressed patients. A. flavus is the dominant airborne species.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Airborne fungi
  • Aspergillus. operation room
  • Mashhad
1-       Mehrabi Tavana A. Nosocomial infections: a global problem. Hakim Syst Res J 2016; 19:100-2. (Persian)
2-       Kordbacheh P, Zaini F, Kamali PA, Ansari K, Safara M. Study on the sources of nosocomial fungal infections at intensive care unit and transplant wards at a teaching hospital in Tehran. Iran J Public Health 2005; 34:1-8.
3-       Vincent JL, Bihari DJ, Suter PM, Bruining HA, White J, Nicolas-Chanoin MH, et al. The prevalence of nosocomial infection in intensive care units in Europe: results of the European Prevalence of Infection in Intensive Care (EPIC) Study. JAMA 1995; 274:639-44.
4-       Ghajari A, Lotfali E, Azari M, Fateh R, Kalantary S. Fungal airborne contamination as a serious threat for respiratory infection in the hematology ward. Tanaffos 2015; 14:257.
5-       Shahsavani A. The importance of airborne infection control in health centers. Tehran: National Workshop on Environmental Health; 2015 (Persian).  
6-       Wei J, Li Y. Airborne spread of infectious agents in the indoor environment. Am J Infect Control 2016; 44:S102-8.  
7-       Nicolle MC, Benet T, Vanhems P. Aspergillosis: nosocomial or community-acquired? Medical Mycol 2011; 49:S24-9.
8-       Zeini F. Introduction to medical mycology. Comprehensive medical mycology. 5th ed. Tehran: Tehran University Press; 2013. P. 42-3.
9-       Nikfarjam N. Evaluation of fungal and bacterial contamination in the air of operation rooms Mashhad hospitals. [PhD Thesis]. Mashhad, Iran: School of Pharmacy, Mashhad University of Medical Sciences; 1992. (Persian)
10-   Shekuhian S, Omidi N, Nozari S. Evaluation of fungal contamination in teaching hospitals affiliated to Bandar Abbas University of Medical Sciences. 16th National Conference on Environmental Health of Iran, Tabriz, Iran; 2013. (Persian)
11-   Zarrinfar H, Mirhendi H, Fata A, Khodadadi H, Kordbacheh P. Detection of Aspergillus flavus and A. fumigatus in bronchoalveolar lavage specimens of hematopoietic stem cell transplants and hematological malignancies patients by real-time polymerase chain reaction, nested PCR and mycological assays. Jundishapur J Microbiol 2015; 8:1-6.
12-   Choobineh AR, Rostami R, Tabatabai RH. Type and density of the air Byvayrvsl training to selected hospitals of Shiraz University of Medical Sciences in 2008. Labour's Health J 2009; 2:69-76.
13-   Azizifar M, Jabbari H, Naddafi K, Nabizadeh R, Tabaraie Y, Solg A. A qualitative and quantitative survey on air-transmitted fungal contamination in different wards of Kamkar Hospital in Qom, Iran, in 2007. Qom Univ Med Sci J 2009; 3:25-39. (Persian)
14-   Hoseinzadeh E, Samarghandie MR, Ghiasian SA, Alikhani MY, Roshanaie G, Moghadam Shakib M. Qualitative and quantitative evaluation of bioaerosoles in the air of different wards of governmental Hamedan hospitals, during 2011-2012. Yafte 2012; 14:29-39. (Persian)  
15-   Dehdashti A, Sahranavard N, Rostami R, Barkhordari A, Banayi Z. Survey of bioaerosols type and concentration in the ambient air of hospitals in Damghan, Iran. Occup Med Quart J 2013; 4:41-51. (Persian)
16-   Eidi S, Fata A, Farid-Hosseini R, Kamali SA, Hajari Z, Naseri A, et al. Isolation of Aspergillus species from nasal cavity and bedroom of healthy volunteers and patients with allergic rhinitis in Mashhad, Iran. Zahedan J Res Med Sci 2014; 16:15-9.
17-   Assesment
18-   Evaluation of Fungal air