مدل‎یابی روابط ساختاری کارکردهای اجرایی و انعطاف پذیری روانشناختی و باورهای بیماری در سازگاری با بیماری و سلامت روانشناختی در بیماران قلبی عروقی

نویسندگان

1 استاد گروه روان‌شناسی بالینی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

2 دانشیار، روان شناسی بالینی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

3 استادیار، روان شناسی بالینی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

4 دانشجو، روان شناسی سلامت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

مقدمه
هدف پژوهش حاضر مدل یابی روابط ساختاری کارکردهای اجرایی و انعطاف پذیری روانشناختی و باورهای بیماری در سازگاری با بیماری و سلامت روانشناختی در بیماران قلبی عروقی بود.
روش کار
طرح پژوهش حاضر همبستگی با استفاده از مدل معادلات ساختاری بود. جامعه آماری را افراد مبتلا به بیماریهای قلبی-عروقی (دارای گرفتگی عروق کرونری) مراجعه کننده به مرکز درمانی شهید دکتر قلی پور شهر بوکان تشکیل داده اند. حجم نمونه 300 نفر بود که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. برای جمع آوری داده‎ها از پرسشنامه نقص در کارکردهای اجرایی بارکلی، پرسشنامه باورهای سلامتی، پرسش نامه پذیرش و عمل، پرسشنامه آمیختگی شناختی، مقیاس سازگاری روانی با بیماری و مقیاس سلامت روانـشناختی ریـف استفاد شد. برای تحلیل داده‎ها از روش مدل یابی معادلات ساختاری به شیوة کم ترین مجذورات و جزئی استفاده شد.
نتایج
نتایج مربوط به مدل اندازه گیری هر یک ازمتغیرها نشان داد که برخی نشانگرها، بار عاملی ضعیفی بر متغیر مکنون خود داشتند و بنابراین ، از مدل حذف شدند و مدل مجددا مورد آزمون قرار گرفت در بخش مدل ساختاری نیز نتایج نشان داد که متغیرهای نهفته پیش بین (کارکردهای اجرایی، انعطاف پذیری روانشناختی و باورهای بیماری) توانایی تبیین 51% واریانس سازگاری با بیماری و 33% سلامت روانی را دارند؛ متغیرهای پیش بین کارکردهای اجرایی و انعطاف پذیری روانشناختی توانایی پیش بینی 60% باورهای بیماری را در بین بیماران قلبی عروقی دارند.
نتیجه گیری  
این یافته‎ها  نشانگر این است که مدل توانایی تبیین درصد نسبتا بالایی از واریانس متغیرهای نهفته درونزاد را دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Modeling Structural Relations of Executive Functions and Psychological Flexibility and Beliefs of Disease in Adaptation to Disease and Psychological Health in Cardiovascular Patients

نویسندگان [English]

  • Alireza Moradi 1
  • Jafar Hassani 2
  • Mahmoud Barajali 3
  • Bayne Abdollah Zadeh 4
1 Professor, Department of Clinical Psychology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Kharazmi University, Tehran, Iran.
2 Associate Professor of Clinical Psychology, Department of Psychology, Kharazmi University, Tehran, Iran
3 Assistant Professor of Clinical Psychology, Department of Psychology, Kharazmi University, Tehran, Iran
4 Ph.D. student of Health Psychology, Department of Psychology, Kharazmi University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Abstract
Introduction: The purpose of this study was to model the structural relationships between executive functions and psychological flexibility and beliefs of disease in adaptation to disease and psychological health in cardiovascular patients.
Materials & Methods: The design of this study was correlation using structural equation model. The statistical population of the present study was people with cardiovascular disease (coronary artery disease) referred to Shahid Gholipour Hospital in Bukan. The sample size was 300 people selected by purposeful sampling. To collect the data, a defect questionnaire was used in Barclay executive functions, health beliefs questionnaire, acceptance and practice questionnaire, cognitive blend questionnaire, psychological adjustment with sickness scale, and Psychophysical Health Scale. Structural equation modeling was used to analyze the data using the least squares and minor components. The data were analyzed using the second version of SmartPLS software.
Results: The results of the measurement model of each of the variables showed that some of the markers had a weak factor load on their current variables and, therefore, they were discarded from the model and the model was re-tested. In the structural model section, the results also showed that the predicted variables (Executive functions, psychological flexibility, and beliefs of the disease) are able to explain 51% of variance of disease-compatible and 33% mental health; variables that predict functional functions and psychological flexibility can predict 60% of disease beliefs among cardiovascular patients.
Conclusion: Finally, the analysis of structural equations showed that latent variables of prediction (executive functions, psychological flexibility and disease beliefs) are capable of explaining 51% of variance of disease compatibility; in addition, predictive variables (executive functions, psychological flexibility and beliefs of disease ) Has the ability to predict 33% mental health, and the variables predicting functional functions and psychological flexibility can predict 60% of the beliefs of the disease among cardiovascular patients. These findings indicate that the model is capable of explaining a relatively high percentage of variance of intrinsic latent variables.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Executive functions
  • psychological flexibility
  • beliefs of disease
  • adaptation to disease
  • psychological health
  • cardiovascular patients