بررسی تأثیر آموزش چهره به چهره مراقبت خود محور بر امید به زندگی بیماران قلبی- عروقی بستری در بیمارستان شهید محمدی بندرعباس در سال 96-95

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده پرستاری بندرلنگه، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، هرمزگان، ایران

2 کارشناس ارشد اتاق عمل، دانشکده پیراپزشکی قم، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران.

3 کارشناس ارشد اپیدمیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران.

چکیده

مقدمه
بیماری های قلبی عروقی شایع ترین علت مرگ و از کار افتادگی در دنیا هستند. طبق گزارش سازمان جهانی بهداشت تا سال 2020 میزان ابتلا به این بیماری ها در زنان و مردان به ترتیب 120 و 137 درصد افزایش خواهد یافت. بیش از 50 درصد عوامل موثر بر بیماریهای قلبی، عوامل روانی تشکیل می دهند. از طرفی این عوامل می تواند اثرات مضری بر امیدواری این افراد بگذارد. لذا این مطالعه با هدف بررسی میزان امیدواری بیماران قلبی عروقی با استفاده از آموزش چهره به چهره انجام گرفت.
روش کار
این پژوهش بصورت نیمه تجربی بر روی 50 نفر از بیماران قلبی -عروقی بستری در بیمارستان شهید محمدی بندرعباس در سال 1395 انجام گرفت. نمونه گیری به روش غیر احتمالی انجام و افراد بیمار بصورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه امیدواری اشنایدر جمع آوری شد. هر کدام از شرکت کنندگان پس از تکمیل پرسشنامه های امیدواری و همچنین پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک تحت آموزش قرار گرفتند. برنامه آموزشی در این پژوهش بصورت ترکیبی از آموزش انفرادی، پرسش و پاسخ، بحث و گفتگو و در اختیار قرار دادن جزوه آموزشی بود. این برنامه طی 5 جلسه 45 دقیقه ای در طول بستری و در زمانی که بیمار در شرایط مناسب روحی و جسمی قرار داشت و در یک محیط آرام توسط پژوهشگر برگزار شد. به منظور تعیین اثر بخشی برنامه آموزشی بر امیدواری، بعد از آموزش  مجددا پرسشنامه ها در اختیار شرکت کننده قرار گرفت و داده ها جمع آوری شدند. اطلاعات با استفاده از نرم افزار  SPSS  نسخه 16  و در سطح معنی داری05/0 p< مورد تجزیه، تحلیل و تفسیر قرار گرفت.
نتایج
میانگین و انحراف معیار شرکت کنندگان قبل و بعد از آموزش به ترتیب 10/22± 37/36 و 7/87 ± 45/94  بود. که پس از تجزیه و تحلیل داده ها، از نظر آماری تفاوت معناداری بین نمره امیدواری بیماران، قبل و بعد از آموزش مشاهده شد.( 001 /0> p)
نتیجه‌ گیری
آموزش چهره به چهره توسط پرستار می تواند سبب افزایش امیدواری در بیمارن قلبی عروقی شود. لذا می توان از این مداخله جهت ارتقاء امید به زندگی در افراد مبتلا به بیماری قلبی عروقی سود جست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of face to face education of Self-centered care on, life expectancy of cardiovascular patients in Mohammadi hospital of Bandar Abbas, In 2016-2017

نویسندگان [English]

 • Somayeh kamalpour 1
 • Hossein Sharafi 2
 • Aboubakr Jafarnezhad 3
1 MSc in nursing, Bandar- lenge school of nursing, Hormozgan University of Medical Sciences, Hormozgan, Iran
2 MSc MS in Operating Room, Qom Paramedical Faculty, Qom University of Medical Sciences, Qom, Iran.
3 MSc in Epidemiology, Hormozgan University of Medical Sciences, Bandar Abbas, Iran
چکیده [English]

Abstract
Introduction: Cardiovascular diseases are the most common cause of death and disability in the world. According to the World Health Organization by 2020 the morbidity of these diseases in women and men respectively increase by 120 and 137 percent. More than 50% of the factors affecting heart disease are mental factors. On the other hand, these factors can have a detrimental effect on patients hope. Therefore, this study aimed to investigate the hope of cardiovascular patients, was conducted using face to face training.
Materials and Methods: This study was a comparative and quasi-experimental study. Individuals selected by convenience sampling and a total of 50 patients were enrolled. Data were collected using Schneider Hope Questionnaire and analyzed by SPSS 16 software using t-test, regression and chi-square tests.
Results: Mean and standard deviation of participants before and after training were 37.36 ± 10.22 and 45.94 ± 7.87, respectively. After analyzing the data, a statistically significant difference between the scores of hopeful patients before and after training was observed (p<0.001).
Conclusion: Face-to-face training by a nurse can increase hope in cardiovascular patients. Therefore, this intervention can be used to promote life expectancy in people with cardiovascular diseases.

کلیدواژه‌ها [English]

 • face to face education
 • Self-centered care
 • life expectancy
 • Cardiovascular patients
 1. Goldberg RJ, Goff D, Cooper L, Luepker R, Zapka J, Bittner V, et al. Age and sex differences in presentation of symptoms among patients with acute coronary disease: the REACT trial. Coronary Artery Dis 2000; 11:399-407.
 2. Akbari B, Afkhami P, Barghandan S. Type-D personality, perfectionism and happiness in patients with cardiovascular disease with normal subjects. J Guilan Univ Med Sci 2015; 24:24-34.
 3. Nichols M, Townsend N, Scarborough P, Rayner M. Cardiovascular disease in Europe 2014: epidemiological update. Eur Heart J 2014; 299:2950-9.
 4. Vasan R, Benjamin E, Sullivan L, D'Agostino R. Epidemiology of coronary artery disease. Fuster V, Alexander RW, O'Rouke RA, editors. Hurst's: the heart. 11th New York: McGraw-Hill; 2004. P. 19-22.
 5. Naghavi M, Jafari N. Mortality profile for 23 provinces of Iran 2003. Tehran: Iranian Ministry of Health and Medical Education; 2006.
 6. Karimi S, Kakabaraee K, Yazdanbakhsh K, Moradi GR. Effect of cognitive behavioral therapy on subjective well-being of patients with cardiovascular diseases. J Kermanshah Univ Med Sci 2014; 18:3.
 7. Zvolensky MJ, Smits JA. Anxiety in health behaviors and physical illness. New York: Springer Science & Business Media; 2007.
 8. Shiekhy S, Issazadegan A, Banehasmishishevan MR, Mahmoodi H, Amani Saribagloo J. A comparative study of personality factors, life orientation and hope level in coronary heart patients and normal subjects. J Urmia Nurs Midwifery Facul 2013; 11:127-37.
 9. Hosseinian E, Soodani M. Efficacy of group logotherapy on cancer patients' life expectation. Int J Behav Sci 2010; 3:287-92.
 10. Tindle HA, Chang YF, Kuller LH, Manson JE, Robinson JG, Rosal MC, et al. Optimism, cynical hostility, and incident coronary heart disease and mortality in the Women’s Health Initiative. Circulation 2009; 120:656-62.
 11. Sol BG, van der Graaf Y, van der Bijl JJ, Goessens NB, Visseren FL. Self-efficacy in patients with clinical manifestations of vascular diseases. Patient Educ Couns 2006; 61:443-8.
 12. Sol BG, van der Graaf Y, van der Bijl JJ, Goessens BM, Visseren FL. The role of self-efficacy in vascular risk factor management: a randomized controlled trial. Patient Educ Couns 2008; 71:191-7.
 13. Van den Borne H. The patient from receiver of information to informed decision-maker. Patient Educ Couns 1998; 34:89-102.
 14. Rakhshaei F, Vanaki G. Principles of patient education. Tehran: Kankash Publisher; 1998.
 15. Choobdari M, Dastgerdi R, Sharifzadeh G. The impact of self-care education on life expectancy in acute coronary syndrome patients. J Birjand Univ Med Sci 2015; 22:19-26.
 16. Shojaee A, Tahrir B, Naderi N, Zareian A. Effect of patient education and telephone follow up by the nurse on the level of hope in patients suffering from heart failure. J Nurs Educ 2013; 2:16-26.
 17. Vardanjani E, Ali S, Fanisaberi L, Alirezaee Shahraki F, Khalilzadeh A, Tavakoli Vardanjani A, et al. The effect of face-to-face education and educational booklet on heart health indexes of the hospitalized patients with myocardial infarction. Nurs Res Pract 2013; 2013:675634.