دوره و شماره: دوره 62، شماره 4، مهر و آبان 1398 
تجربه و علل پزشکی تدافعی: یک مطالعه توصیفی مقطعی از دیدگاه متخصصین

صفحه 1616-1626

فاطمه ملکی؛ نفیسه اسماعیل پور؛ سید رضا حبیب زاده؛ مهدی فروغیان؛ اسماعیل رعیت دوست؛ نوید کلانی


بررسی عوامل مختل کننده کیفیت خواب بیماران بستری در بیمارستان های شهرستان جهرم

صفحه 1661-1670

سید ابراهیم صادقی؛ نفیسه اسماعیل پور؛ سید رضا حبیب زاده؛ نوید کلانی؛ مهدی فروغیان؛ اسماعیل رعیت دوست


مقاله پژوهشی

مقایسه تاثیر تمرین هوازی و مصرف ارلیستات بر گرلین آسیل دار، انسولین و گلوکز مردان چاق

صفحه 2502-2509

اباذر تیموری؛ بهزاد دیوکان؛ روح اله محمدی میرزایی؛ علیرضا محمدی؛ الهام حججی؛ مبینا آقاجانی