باز طراحی و بررسی روایی وپایایی پرسشنامه درک و برداشت، نگرش و عملکرد در مورد سوء رفتارهای پژوهشی و عوامل زمینه ساز آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه پزشکی اجتماعی و خانواده، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

2 گروه پزشکی اجتماعی و خانواده،دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

چکیده
هدف: با  توجه به رشد سریع علوم وچاپ فزاینده مقالات که به تبع آن سوء رفتارهای پژوهشی نیز افزایش یافته است، هدف از این مطالعه طراحی یک پرسشنامه جامع در خصوص بررسی سوء رفتارهای پژوهشی بود.
روش کار: بعد از جستجو ویافتن مطالعات مرتبط و بهره گیری از پرسشنامه‎ها و مطالعات مختلف و تماس با نویسندگان بانک اطلاعاتی سوالات طراحی گردید. بر اساس نظرات خبرگانی سوالات در هر حیطه از بانک انتخاب گردید و سپس روایی ظاهری، روایی محتوا و پایایی ابزار مورد بررسی قرار گرفت.
نتایج: پرسشنامه نهایی با تعداد 75 سوال  در سه حیطه مورد تایید قرار گرفت. سوالات در هرسه حیطه روایی محتوا و ساختاری مناسب داشته و ضریب اهمیت هر یک از سوال به تفکیک ارایه شد. پایایی ابزار با الفای کرونباخ محاسبه گردید که 77/0 محاسبه گردید که نشان دهنده پایایی قابل قبول پرسشنامه است.
نتیجه گیری: با توجه به سوالات جامع و روایی و پایایی قابل قبول این ابزار استفادهاز این ابزار برای مطالعات آینده پیشنهاد می‎گردد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reconstruction and assessment of validity and reliability of Perceptions, attitude and behavior research misconduct questionnaire and underling factor

نویسندگان [English]

  • Mohammad Khajedaluee 1
  • Fatemeh Moghaddas 1
  • Malihe Dadgar Moghaddam 2
1 Department of community and family Medicine, School of medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
2 Department of community and family Medicine, School of medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Abstract
Introduction: Due to the rapid growth of science and the increasing number of articles that have led to increased research misconduct, the purpose of this study was to design a comprehensive questionnaire about research misconduct.
Methods:After searching and finding relevant studies, using available questionnaires and various studies, and contacting the corresponding authors of the articles, questions database were designed. Based on the expert opinion panels, the questions were selected from the database in each field and then the face validity, content validity and reliability of the questionnaire were examined.
Results:The final questionnaire was approved with 75 questions in three areas. The content and structure validity and the importance of each question was presented separately and was acceptable. The reliability of the tool was calculated with Cronbach's alpha, which was 0.77, which indicates the acceptable reliability of the questionnaire.
Conclusion:Considering the comprehensiveness, acceptable validity and reliability of this tool, this tool is recommended for future studies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Validity
  • Reliability
  • Questionnaires
  • Research misconduct