تجربه و علل پزشکی تدافعی: یک مطالعه توصیفی مقطعی از دیدگاه متخصصین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه طب اورژانس، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران.

2 گروه پرستاری، واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان پیمانیه، جهرم، جهرم، ایران.

3 گروه طب اورژانس، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

4 مرکز تحقیقات اخلاق پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران.

5 مرکز تحقیقات مولفه های اجتماعی نظام سلامت، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران.

چکیده

چکیده
مقدمه: پزشکی تدافعی به هر معاینه پزشکی یا درمانی گفته می‌شود که در درجه اول برای محافظت از پزشک در برابر اتهامات سهل انگاری یا شکایاتی که تحت عنوان خطاهای پزشکی می باشند، انجام می‌گیرد. هدف از این پژوهش، بررسی تجربه و علل پزشکی تدافعی از دیدگاه متخصصین دانشگاه علوم پزشکی جهرم می باشد. 
روش: این مطالعه توصیفی- مقطعی در بین 25 نفر از متخصصین بالینی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در سال 1397 انجام گردیده است. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه می باشد. داده‌های پرسشنامه بعداز گردآوری در نرم افزار SPSS نسخه 21 ثبت گردید و با استفاده شاخص های آماری توصیفی و روش آماراستباطی، آزمون فریدمن که سطح معنی داری 05/0 درنظر گرفته شد، تحلیل گردید.
یافته‌ها: متخصصین حاضر در این تحقیق دارای نمره پزشکی تدافعی با میانگین 6.87±42.20 بودند. طبق نتایج حاصل، میزان پزشکی تدافعی در زنان نسبت به مردان، در پزشکان متاهل نسبت به پزشکان مجرد، در پزشکان فاقد بیمه مسئولیت نسبت به پزشکان دارای بیمه مسئولیت بیشتر بود اما هیچ یک از این تفاوتها به لحاظ آماری معنی دار نبودند (p>0.05).
نتیجه گیری: نتایج نشان می‌دهد که پزشکی تدافعی در پزشکان دانشگاه علوم پزشکی جهرم نسبتاً بالا است، که مهم ترین علت این پدیده، نداشتن ریسک پذیری و اعتماد به نفس پایین پزشکان می‌باشد. در این راستا پیشنهاد می شود آموزش های مرتبط با رفع این پدیده و هدایت به سمت ابعاد مثبت آن به پزشکان داده شود و این در حالی است که با اقدامات کاملاً ساده این پدیده کاهش می یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Defense Medical Experience and Causes: Defense medical experience and causes: A cross-sectional descriptive study from the perspective of specialists

نویسندگان [English]

 • Fatemeh Maleki 1
 • Nafiseh Esmaealpour 2
 • Sayed Reza Habibzadeh 3
 • Mahdi Foroughian 3
 • Esmaeal Raeyat Dost 4
 • Navid Kalani 5
1 Department of Emergency Medicine, Birjand University of medical sciences, Birjand, Iran.
2 Department of Nursing, Department of Clinical Research Development of Peymanieh Hospital, Jahrom, Iran.
3 Department of Emergency Medicine, Mashhad University of medical sciences, Mashhad, Iran.
4 Medical Ethic Research Center, Jahrom University of Medical Sciences, Jahrom, Iran.
5 Research center for social Determinants of Health, Jahrom University of Medical Sciences, Jahrom, Iran.
چکیده [English]

Abstract
Introduction: Defensive medicine is any medical or medical examination that is primarily performed to protect the physician against negligent allegations or complaints referred to as medical errors. The purpose of this study was to investigate the experience and causes of defensive medicine from the viewpoint of Jahrom University of Medical Sciences.
Method: This descriptive cross-sectional study was performed among 25 clinical specialists of Jahrom University of Medical Sciences in 1977. Data collection tool is a questionnaire. Questionnaire data were collected in SPSS software version 21 and analyzed by descriptive statistics and descriptive statistics, Friedman test with a significance level of 0.05.
Results: The specialists in this study had a defensive medical score of 42.20 میانگین 6.87. According to the results, the rate of defensive medicine in women was higher than that of men, in married physicians than single physicians, in physicians with no liability insurance, but none of these differences were statistically significant (p> 0.05).
Conclusion: The results show that defensive medicine is relatively high among physicians of Jahrom University of Medical Sciences. The most important cause of this phenomenon is lack of risk taking and low self-confidence of physicians. In this regard, it is recommended that physicians be educated on how to tackle this phenomenon and guide it to its positive dimensions, while reducing it by very simple measures.
Keywords: defensive medicine, medical professionals, experience.

کلیدواژه‌ها [English]

 • defensive medicine
 • medical professionals
 • experience
 1. Haj Manoochehri R, Nasaji Zavareh M. Study of General physicians negligence frequency among complaints referred to tehran’s forensic medicine commission from 2003 to 2005. SJFM 2007; 13:152-7.
 2. Haghshenas MR, Vahidshahi K, Amiri A, Rezaee M, Rahmani N, Pourhossein M, et al. Study the frequency of malpractice lawsuits referred to forensic medicine department and medical council, Sari, 2006-2011. J Mazandaran Univ Med Sci 2012; 21:244-51.
 3. Seyabani S, Alipoor AA, Seyabani H, Rezaei M, Daneyali S. The survey of complaints against physicians in medical council of Kermanshah from 2001 to 2005. Behbood 2009; 13:74-83.
 4. Summerton N. Positive and negative factors in defensive medicine: a questionnaire study of general practitioners. BMJ 1998; 310:27-9.
 5. Rx M. Defensive medicine: can it increase your malpractice risk? Curr Psychiatry 2009; 8:86.
 6. Haghshenas MR, Vahidshahi K, Amiri A, Rezaee M, Rahmani N, Pourhossein M, et al. Study the frequency of malpractice lawsuits referred to forensic medicine department and medical council, Sari, 2006-2011. J Mazandaran Univ Med Sci 2012; 21:244-51.
 7. Hickson GB, Federspiel CF, Pichert JW, Miller CS, Gauld-Jaeger J, Bost P. Patient complaints and malpractice risk. JAMA 2002; 287:2951-7.

8- Hossein D, Mina M. Defensive medicine: ethical or unethical. a case study of Tehran university of medical sciences hospitals. J Public Health 2018; 2:3-7.

9- Zhu L, Li L, Lang J. The attitudes towards defensive medicine among physicians of obstetrics and gynaecology in China: a questionnaire survey in a national congress. BMJ Open 2018; 8:e019752.

10- Catino M. Why do doctors practice defensive medicine? The side-effects of medical litigation. Saf Sci Monitor 2011; 15:1-12.

11- Rx M. Defensive medicine: can it increase your malpractice risk? Curr Psychiatry 2009; 8:86.

12- Akhlaghi M, Tofighi Zavare H, Samadi F. The sues of gynecoobstetrics referred to the commission of national legal medicine center at 2001-2002; reasons and methods of prevention from these. Forensic Med 2009; 10:70-4.

13- Studdert DM, Mello MM, Brennan TA. Medical malpractice. N Engl J Med 2004; 350:283-92.

 1. Tussing AD, Wojtowycz MA. Malpractice, defensive medicine, and obstetric behavior. Med Care 1997; 35:172-91.

15- Ortashi O, Virdee J, Hassan R, Mutrynowski T, Abu-Zidan F. The practice of defensive medicine among hospital doctors in the United Kingdom. BMC Med Ethics 2013; 14:42.

16- Dove JT, Brush JE, Chazal RA, Oetgen WJ. Medical professional liability and health care system reform. J Am Coll Cardiol 2010; 55:2801-3.

 1. Mello MM, Chandra A, Gawande AA, Studdert DM. National costs of the medical liability system. Health Affairs 2010; 29:1569-77.

18- Charlatan F. Medical errors kill almost 10000 Americans a year. BMJ 1999; 319:1519.

19- Sheikh Azadi A, Ghadyani MH, Kiani M. The investigation methods. Forensic Med 2007; 13:171-80.

 1. Haj Manoochehri R, Nasaji Zavareh M. Study of general physicians negligence frequency among complaints referred to Tehran’s forensic medicine commission from 2003 to 2005. SJFM 2007; 13:152-7.

21- Studdert DM, Mello MM, Sage WM, Desroches CM, Peugh J, Zepert K, et al. Defensive medicine among high-risk specialist physicians in a volatile malpractice environment. JAMA 2005; 293:2609-17.

22- Moosazadeh M, Movahednia M, Movahednia N, Amiresmaili M, Aghaei I. Determining the frequency of defensive medicine among general practitioners in Southeast Iran. Int J Health Policy Manag 2014; 2:119-23.

 1. Anderson RE. Billions for defense: the pervasive nature of defensive medicine. Arch Intern Med 1999; 159:2399-402.

24- Rezayi AA, Vafaee Najar A, Houshmand E, Esmaeli H, Kouhestani S. Experience and etiology of defensive medicine in view of residents in Mashhad University of medical sciences in 2016. J Paramed Sci Rehabilit 2017; 6:60-8.

 1. Asgary R, Lawrence K. Characteristics, determinants and perspectives of experienced medical humanitarians: a qualitative approach. BMJ Open 2014; 4:e006460.
 2. Nelson LJ, Morrisey MA, Kilgore ML. Damages caps in medical malpractice cases. Milbank Quart 2007; 85:259-86.
 3. Sloan FA, Shadle JH. Is there empirical evidence for defensive medicine? A reassessment. J Health Econ 2009; 28:481-91.

28- Amiresmaili M, Nekoueimoghadam M, Moosazadeh M, Esmaili F, Mirtajeddini M. A Survey on frequency of defensive medicine among general practitioners of Kerman city. J Payavard Salamat 2014; 7:399-409.

29- Motta S, Testa D, Cesari U, Quaremba G, Motta G. Medical liability, defensive medicine and professional insurance in otolaryngology. BMC Res Notes 2015; 8:343.

30- Interactive H. Doctors and other health professionals report that fear of malpractice has a big, and mostly negative, impact on medical practice, unnecessary defensive medicine and openness in discussing medical errors. Health Care News 2003; 3:1-5.